Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Кобрильов Юрiй Опанасович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.07.2012
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2012 року

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
32209081
1.4 Місцезнаходження емітента
08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 3А
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(044)-593-46-01 (044)-593-46-01
1.6 Електронна поштова адреса емітента
tovukrgaz@ukr.net
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.07.2012
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці http://ukrgaz.org.ua/ в мережі Інтернет 25.07.2012
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про емітента X
2. Основні відомості про посадових осіб емітента X
3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
4. Відомості про цінні папери емітента
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
а) інформація про зобов'язання емітента X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції
6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
7. Інформація про конвертацію цінних паперів
8. Інформація про заміну управителя
9. Інформація про керуючого іпотекою
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
12. Інформація про іпотечне покриття:
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
15. Квартальна фінансова звітність емітента X
16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) X
18. Примітки:
п.1 д) ТОВ "УКРГАЗ" не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств. п.4 б) Посадовi особи акцiями пiдприємства не володiють. п.5 ТОВ "УКРГАЗ" не є акцiонерним товариством. Акцiї не випускались. п.6 ТОВ "УКРГАЗ" не є акцiонерним товаристовом. Загальнi збори не проводились. п.7 ТОВ "УКРГАЗ" не виплачувало дивiденди. п.9 а) ТОВ "УКРГАЗ" не є акцiонерним товариством. Акцiї не випускались. п.9 в) ТОВ "УКРГАЗ" не випускало iнших цiнних паперiв, окрiм цiльових облiгацiй. п.9 г) ТОВ "УКРГАЗ" не є акцiонерним товариством i не викупало власних акцiй. п.9 г) ТОВ "УКРГАЗ" не видавало сертифiкатiв цiнних паперiв. п.12 гарантiї третiх осiб за цiнними паперами ТОВ "УКРГАЗ" не надавались. п.14 ТОВ "УКРГАЗ" не є акцiонерним товариством. Корпоративне управлiння не впроваджене. п.26 ТОВ "УКРГАЗ" не є акцiонерним товариством. Загальнi збори не проводило. п.28 ТОВ "УКРГАЗ" не складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). п.9.г) ТОВ "УКРГАЗ" не випускало iнших цiнних паперiв. п.11.г) ТОВ "УКРГАЗ" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсь або виробнитво та розподiлення електроенергiї, газу та води. п.11.г') ТОВ "УКРГАЗ" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсь або виробнитво та розподiлення електроенергiї, газу та води.

3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ"
3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію серiя АОО №035780
3.3. Дата державної реєстрації 24.10.2002
3.4. Територія (область) Київська
3.5. Місцезнаходження 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 3А
3.6. Статутний капітал (грн.) 10815711.00
3.7. Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі 0.000
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
3.9. Чисельність працівників (чол.) 37
3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 45.21.1 Будiвництво будiвель, 45.34.0 iншi монтажнi роботи, 74.20.1 Дiяльнiсть у сферi iнжирингу
3.11. Органи управління емітента Вищим органом Товариства є Загальнi Збори Учасникiв (по тексту - "Збори Учасникiв" або "Збори"). Виконавчим органом Товариства є Директор, який вирiшує всi питання дiяльностi Товариства (по тексту - "Директор"). Контроль за дiяльнiстю Директора Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю Товариства (по тексту - "Ревiзiйна комiсiя"). Збори Учасникiв Збори Учасникiв є вищим органом управлiння Товариства та складаються з Учасникiв або їх уповноважених представникiв. Збори Учасникiв мають повноваження згiдно Статуту вчиняти будь-якi дiї стосовно дiяльностi та справ Товариства, що не суперечать закону. Збори Учасникiв очолює Голова Зборiв Учасникiв (далi - "Голова"). Секретар Зборiв Учасникiв (далi - "Секретар") обирається Зборами Учасникiв шляхом голосування простою бiльшiстю голосiв присутнiх Учасникiв. Секретар веде протокол, допомагає Головi Зборiв Учасникiв виконувати його обов'язки протягом проведення Зборiв Учасникiв та виконувати iншi обов'язки, визначенi цим Статутом та Зборами Учасникiв. Збори Учасникiв (черговi та позачерговi) проводяться за основним мiсцем дiяльностi Товариства, чи в iншому мiсцi на територiї України. Щорiчнi Збори Учасникiв проводять в час та в мiсцi, визначеному Зборами Учасникiв, але не менше двох разiв на рiк, якщо iнше не буде прийнято рiшенням Зборiв Учасникiв Товариства. Збори Учасникiв проводяться з метою затвердження щорiчного звiту дiяльностi Товариства, а також для вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв. Позачерговi Збори Учасникiв скликаються Головою Товариства у випадку неплатоспроможностi Товариства та з iншого приводу, що вiдповiдає iнтересам Товариства. Позачерговi Збори Учасникiв можуть бути також скликанi Головою Товариства чи на вимогу одного чи кiлькох Учасникiв, що володiють не менш як 10 (десятьма) вiдсотками голосiв, чи на вимогу Ревiзiйної Комiсiї згiдно статтi 16.5. цього Статуту. Якщо на протязi 25 (двадцяти п'яти) робочих днiв Голова Товариства не виконає зазначеної вимоги, вони самi можуть скликати Збори Учасникiв. Повiдомлення про скликання Зборiв Учасникiв (далi - "Повiдомлення про Збори") надсилається всiм Учасникам Товариства рекомендованим листом, телексом, телефаксом, кур'єрською поштою чи доставкою з рук в руки на адреси, зазначенi в Статутi та вiдповiдних книгах Товариства. Повiдомлення про Збори повинно мiстити вказiвку на дату, час, мiсце проведення та порядок денний Зборiв Учасникiв. Повiдомлення про Збори має бути зроблено не менш нiж за 30 (тридцять) днiв до дня скликання Зборiв. В будь-якому випадку дата проведення Зборiв Учасникiв має бути спланована таким чином, щоб забезпечити отримання Учасниками необхiдних вiз та органiзацiю виїзду на мiсце проведення Зборiв Учасникiв. Учасники можуть вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв Учасникiв, при чому такi пропозицiї повиннi складатися в письмовiй формi та подаватися Головi Товариства не пiзнiше нiж за 25 (двадцять п'ять) днiв до дня проведення Зборiв Учасникiв. Голова Товариства негайно повiдомляє Учасникiв в письмовiй формi про будь-якi змiни в порядку денному. Будь-яке питання, яке не включене до порядку денного Зборiв Учасникiв може бути розглянуто на Зборами лише за згодою усiх Учасникiв (їхнiх уповноважених представникiв), присутнiх на Зборах. Учасникам (їх уповноваженим представникам) має бути надана можливiсть не пiзнiше як за 7 (сiм) днiв до дня скликання Зборiв ознайомитися з документами (проектами документiв), обговорення яких передбачено порядком денним. Якщо iншого не буде спецiально передбачено законодавством України, Збори Учасникiв визнаються повноважними, якщо. на них присутнi Учасники (представники Учасникiв), якi у сукупностi володiють бiльш нiж 60% (шiстдесят) голосiв. Учасники володiють кiлькiстю голосiв, що дорiвнює розмiру їх вiдповiдних Часток у Статутному (складеному) Капiталi. Будь-який Учасник може бути представлений на Зборах через свого представника, уповноваженого на те письмовим дорученням, виданим таким Учасником. Представник, присутнiй на Зборах, має право виступати та голосувати вiд iменi Учасника так, як зазначено в дорученнi. Уповноваженi представники Учасникiв можуть дiяти на постiйнiй основi чи призначатися на певний перiод, що визначається на розсуд вiдповiдного Учасника. Голова та Секретар Зборiв Учасникiв вiдповiдають за ведення протоколу та внесення до протоколу всiх рiшень, якi було обговорено та прийнято на Зборах. Письмовi протоколи українською мовою готуються Секретарем Зборiв одразу пiсля проведення Зборiв Учасникiв та надаються Учасникам. Протоколи повиннi мiстити пiдписи Голови та Секретаря Зборiв Учасникiв. Книга оригiналiв таких протоколiв зберiгається у Директора Товариства. Книга оригiналiв протоколiв може перевiрятися Учасниками в будь-який час протягом робочого дня. Учасникам Товариства за їх вимогою видаються засвiдченi витяги з книги протоколiв. До виключної компетенцiї Зборiв Учасникiв Товариства належить: а) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; б) внесення змiн до статуту Товариства, у тому числi змiна розмiру його Статутного (складеного) капiталу; в) утворення i вiдкликання виконавчого та iнших органiв Товариства; г) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, затвердження звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибуткiв (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв; д) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень; е) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; є) визначення органiзацiйної структури Товариства; з) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; и) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв; i) прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу; ї) прийняття рiшення про обрання уповноваженої особи учасникiв для представлення iнтересiв Товариства у випадках, передбачених законом; й) встановлення розмiру, форми i порядку внесення учасниками додаткових вкладiв; к) вирiшення питання про придбання Товариством частки учасника; л) виключення учасника з Товариства; З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статтi 14 Статуту, а також при вирiшеннi питання про виключення учасника з товариства рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв учасникiв Товариства. По рештi питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голос Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор Товариства вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за винятком тих питань, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв. Директор Товариства пiдзвiтний Зборам Учасникiв та органiзовує виконання їх рiшень. Директор Товариства дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України. Директор вiдповiдає як за дiяльнiсть Товариства в цiлому, так i за виконання покладених на нього окремих завдань. Директором Товариства може бути особа, яка перебуває з Товариством у трудових вiдносинах. Вiд iменi i за дорученням Зборiв Учасникiв Голова Зборiв Учасникiв може укладати з Директором трудовий договiр (контракт), в якому передбачаються права та обов'язки Директора, вiдповiдальнiсть Директора перед Товариством та Трудовим колективом Товариства, умови матерiального забезпечення та звiльнення з посади з урахуванням гарантiй, передбачених трудовим договором та чинним законодавством України. Директор Товариства здiйснює такi функцiї: - без довiреностi представляє Товариство в усiх державних, громадських, приватних та iнших органiзацiях, органах i установах як на територiї України, так i за її межами; - на пiдставi рiшень Зборiв Учасникiв Товариства, що входять до їх компетенцiї, видає накази, iнструкцiї та розпорядження, обов'язковi до виконання усiма працiвниками Товариства; - без довiреностi укладає договори, а також вчинює iншi юридичнi дiї вiд iменi Товариства. - видає довiреностi вiд iменi Товариства з врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України; - надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно призначення на посади керiвникiв вiдособлених пiдроздiлiв Товариства; - застосовує до працiвникiв Товариства заохочення за успiхи в роботi та стягнення за порушення трудової дисциплiни; - надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно порядку формування та використання коштiв Резервного фонду. - Крiм функцiй, зазначених в пiдпунктах 15.8.1. - 15.8.7. цього Статуту, Директор здiйснює i iншi функцiї, визначенi цим Статутом, рiшеннями Зборiв Учасникiв та чинним законодавством Україн
3.12. Засновники емітента Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОВЕРСIС КОМЕРС ЛIМIТЕД" ("OVERSEAS COMMERCE LIMITED") Сполучене Королiвство Великобританiї i Пiвнiчної Iрландiї Лондон Сьюит 9 Шеферд Маркет 8, Мейфейр, м Лондон - 92% Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФЕЙРПАУЕР ЛIМIТЕД" ("FAIRPOWER LIMITED") Кеннедi авеню 8, 1-й поверх, офiс 101 а/с 1087 Нiкосiя Кiпр 7,9% ПЗНВ?Ф "КОНСЕНТ КАП?ТАЛ" ТОВ "КОНСЕНТ КАП?ТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Україна, Село Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 21, корп. 2 Свiдоцтво Серiя А01 Номер 265720 вiд 28.10.2008р., видане Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 27.11.2007р. ЄДРПОУ 35575477 - 0,1%.

4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада Директор
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кобрильов Юрiй Опанасович
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕК 695190 05.12.1997 Первомайським МВ УМВС України у Луганськiй обл.
4.4. Рік народження 1959
4.5. Освіта вища
4.6. Стаж керівної роботи (років) 21
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "УКРГАЗ", Директор департаменту цiноутворення
4.8. Опис Посадова особа емiтента не обiймає посади на iнших пiдприємствах Судимiсть за кориснi та посадовi злочини вiдсутня. Призначен на посаду з 29 серпня 2011р. згiдно Протоколу Загальних зборiв Учасникiв ТОВ "УКРГАЗ" №59-2 вiд 29.08.2011р., Наказ про вступ до обов'язкiв Директора №55-К вiд 29.08.2011р.
4.1. Посада Головной бухгалтер за сумiсництвом
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Скорик Людмила Миколаївна
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 790832 15.02.2007 Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4.4. Рік народження 1971
4.5. Освіта вища
4.6. Стаж керівної роботи (років) 8
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "БК "Будцентр", головний бухгалтер
4.8. Опис Судимiсть за кориснi та посадовi злочини вiдсутня. Звiльнений вiдповiдно Наказу №65-к Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ" вiд 03.11.2011р. про звiльнення з посади Головного бухгалтера за власним бажанням. Обгрунтування змiн - власне бажання, перевдення працювати до ТОВ "КОНСЕНТ КАПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Призначена на посаду вiдповiдно Наказу №66-к Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ" вiд 04.11.2011р. про призначення на посаду Головного бухгалтера за сумiсництвом. Обгрунтування змiн - власне рiшення.

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

5.1. Найменування ПАТ КБ "Надра"
5.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20025456
5.4. Місцезнаходження м.Київ 04053 м.Київ вул.Артема, 15
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 362010
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.07.2007
5.7. Міжміський код та телефон 044-205-30-11
5.8. Факс 044-205-30-11
5.9. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
5.10. Опис Емiтент користується послугами зберiгача.
5.1. Найменування ТОВ "Кредит-Рейтинг"
5.2. Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31752402
5.4. Місцезнаходження м.Київ 04070 м.Київ вул.Межигiрська, 1
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.12.2006
5.7. Міжміський код та телефон 044-490-25-50
5.8. Факс 044-490-25-50
5.9. Вид діяльності консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння; дослiдження ринку та вивчення суспiльної думки
5.10. Опис Емiтент користується послугами рейтингового агенства.
5.1. Найменування ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
5.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24917996
5.4. Місцезнаходження м.Київ 04107 м.Київ вул.Тропiнiна 7-Г
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 498004
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
5.7. Міжміський код та телефон 044-585-42-42
5.8. Факс 044-585-42-42
5.9. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
5.10. Опис Емiтент користується послугами депозитарiя.
5.1. Найменування Аудиторська фiрма "ГАРАНТ ?НФОРМ СЕРВ?С"
5.2. Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14343382
5.4. Місцезнаходження м.Київ вул. Куренiвська, 2-Б
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0215
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
5.7. Міжміський код та телефон 044-451-59-13
5.8. Факс 044-451-59-13
5.9. Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
5.10. Опис Емiтент користується послугами аудитора.
5.1. Найменування ПАТ "Дельта Банк"
5.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020
5.4. Місцезнаходження м.Київ 01133 м.Київ вул. Щорса, 36-Б
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 533966
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.05.2010
5.7. Міжміський код та телефон 044-495-64-04
5.8. Факс 044-495-64-04
5.9. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
5.10. Опис Емiтент користується послугами зберiгача

Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18.10.2007 705/2/07 ДКЦПФР цільові 38.00 1315386 Бездокументарна Іменні 49984668.00 0.000 - 0.00 01.06.2010
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї С будуть використанi для будiвництва 167 квартирного, двосекцiйного житлового будинку №8, загальною площею квартир 13 153,86 кв.м в с.Чайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
18.10.2007 706/2/07 ДКЦПФР цільові 38.00 836895 Бездокументарна Іменні 31802010.00 0.000 - 0.00 01.06.2010
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї D будуть використанi для будiвництва 154 квартирного, двосекцiйного житлового будинку №10, загальною площею квартир 11 499,38 кв.м в с.Чайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
18.10.2007 707/2/07 ДКЦПФР цільові 68400.00 264 Бездокументарна Іменні 18057600.00 0.000 - 0.00 01.06.2010
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї Е будуть використанi для будiвництва пiдземної автостоянки на 264 машиномiсця, загальною площею паркомiсць 4752 кв.м в с.Чайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
18.10.2007 708/2/07 ДКЦПФР цільові 4512690.00 1 Бездокументарна Іменні 4512690.00 0.000 - 0.00 01.06.2010
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї F будуть використанi для будiвництва басейну в с.Чайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
18.10.2007 709/2/07 ДКЦПФР цільові 38.00 166265 Бездокументарна Іменні 6318070.00 0.000 - 0.00 01.06.2010
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї G будуть використанi для будiвництва торгово-розважального центру в с.Чайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
24.10.2006 663/2/06 ДКЦПФР цільові 30.00 8982801 Бездокументарна Іменні 269484030.00 0.000 - 0.00 01.11.2009
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї В будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Емiтента з фiнансування будiвництва житлових будинкiв №№1/1-1/5, 2/1, 2/2, 2/3, дитячий дошкiльний заклад та реконструкцiї житлового будинку №5/1 з прибудованими офiсними примiщеннями в с.Чайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
24.10.2006 662/2/06 ДКЦПФР цільові 30.00 3752146 Бездокументарна Іменні 112564380.00 0.000 - 0.00 01.02.2008
Опис Облiгацiї серiї "А" - погашено (розпорядження ДКЦПФР вiд 12.05.2008 р. № 91-С-О про скасування випуску облiгацiй серiї "А" ТОВ "УКРГАЗ")

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
Зобов'язання за цінними паперами X 171905.480 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 132105.280 X X
за облiгацiями серiя B 06.11.2006 88313.620 0.000 01.11.2009
за облiгацiями серiя C 01.11.2007 21553.270 0.000 01.06.2010
за облiгацiями серiя D 01.11.2007 11347.060 0.000 01.06.2010
за облiгацiями серiя E 01.11.2007 1937.770 0.000 01.06.2010
за облiгацiями серiя F 01.11.2007 4512.690 0.000 01.06.2010
за облiгацiями серiя G 01.11.2007 4440.870 0.000 01.06.2010
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 24815.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 14985.208 X X
Заставна БА №000073 08.02.2011 68400.000 0.000 01.04.2012
Заставна БА №000072 08.02.2011 68400.000 0.000 30.03.2012
Заставна БА №000023 02.02.2011 68400.000 0.000 19.01.2012
Заставна БА №000008 02.02.2011 68400.000 0.000 27.12.2011
Заставна БА №000010 02.02.2011 68400.000 0.000 29.12.2011
Заставна БА №000011 02.02.2011 68400.000 0.000 30.12.2011
Заставна БА №000014 02.02.2011 68400.000 0.000 06.01.2012
Заставна БА №000015 02.02.2011 68400.000 0.000 09.01.2012
Заставна БА №000016 02.02.2011 68400.000 0.000 10.01.2012
Заставна БА №000017 02.02.2012 68400.000 0.000 11.01.2012
Заставна БА №000018 02.02.2011 68400.000 0.000 12.01.2012
Заставна БА №000021 02.02.2012 68400.000 0.000 17.01.2012
Заставна БА №000022 02.02.2012 68400.000 0.000 18.01.2012
Заставна БА №000024 02.02.2011 68400.000 0.000 20.01.2012
Заставна БА №000026 02.02.2011 68400.000 0.000 24.01.2012
Заставна БА №000029 02.02.2011 68400.000 0.000 27.01.2012
Заставна БА №000030 02.02.2011 68400.000 0.000 30.01.2012
Заставна БА №000031 02.02.2012 68400.000 0.000 31.01.2012
Заставна БА №000038 02.02.2012 68400.000 0.000 10.02.2012
Заставна БА №000033 02.02.2011 68400.000 0.000 03.02.2012
Заставна БА №000034 02.02.2011 68400.000 0.000 06.02.2012
Заставна БА №000039 02.02.2011 68400.000 0.000 13.02.2012
Заставна БА №000035 02.02.2011 68400.000 0.000 07.02.2012
Заставна БА №000040 02.02.2011 68400.000 0.000 14.02.2012
Заставна БА №000042 02.02.2012 68400.000 0.000 16.02.2012
Заставна БА №000043 03.02.2011 68400.000 0.000 17.02.2012
Заставна БА №000044 03.02.2011 68400.000 0.000 20.02.2012
Заставна БА №000045 03.02.2011 68400.000 0.000 21.02.2012
Заставна БА №000046 03.02.2011 68400.000 0.000 22.02.2012
Заставна БА №000047 03.02.2011 68400.000 0.000 23.02.2012
Заставна БА №000048 03.02.2011 68400.000 0.000 24.02.2012
Заставна БА №000049 03.02.2011 68400.000 0.000 27.02.2012
Заставна БА №000050 03.02.2011 68400.000 0.000 28.02.2012
Заставна БА №000051 03.02.2011 68400.000 0.000 29.02.2012
Заставна БА №000052 03.02.2011 68400.000 0.000 01.03.2012
Заставна БА №000053 03.02.2011 68400.000 0.000 02.03.2012
Заставна БА №000054 03.02.2011 68400.000 0.000 05.03.2012
Заставна БА №000056 03.02.2011 68400.000 0.000 07.03.2012
Заставна БА №000057 03.02.2011 68400.000 0.000 09.03.2012
Заставна БА №000058 03.02.2011 68400.000 0.000 12.03.2012
Заставна БА №000059 03.02.2011 68400.000 0.000 13.03.2012
Заставна БА №000060 03.02.2011 68400.000 0.000 14.03.2012
Заставна БА №000067 08.02.2011 68400.000 0.000 23.03.2012
Заставна БА №000069 08.02.2011 68400.000 0.000 27.03.2012
Заставна БА №000070 08.03.2012 68400.000 0.000 28.03.2012
Заставна БА №000071 08.02.2011 68400.000 0.000 29.03.2012
Заставна БА №000074 08.02.2011 68400.000 0.000 02.04.2012
Заставна БА №000075 08.02.2011 68400.000 0.000 03.04.2012
Заставна БА №000076 08.02.2011 68400.000 0.000 04.04.2012
Заставна БА №000077 08.02.2011 68400.000 0.000 05.04.2012
Заставна БА №000077 08.02.2011 68400.000 0.000 05.04.2012
Заставна БА №000078 08.02.2011 68400.000 0.000 06.04.2012
Заставна БА №000081 08.02.2011 68400.000 0.000 11.04.2012
Заставна БА №000084 11.02.2011 68400.000 0.000 16.04.2012
Заставна БА №000085 11.02.2011 68400.000 0.000 17.04.2012
Заставна БА №000086 11.02.2011 68400.000 0.000 18.04.2012
Заставна БА №000087 11.02.2011 68400.000 0.000 19.04.2012
Заставна БА №000088 11.02.2011 68400.000 0.000 20.04.2012
Заставна БА №000089 11.02.2011 68400.000 0.000 23.04.2012
Заставна БА №000090 11.02.2011 68400.000 0.000 24.04.2012
Заставна БА №000091 11.02.2011 68400.000 0.000 25.04.2012
Заставна БА №000092 11.02.2011 68400.000 0.000 26.04.2012
Заставна БА №000093 11.02.2011 68400.000 0.000 27.04.2012
Заставна БА №000094 11.02.2011 68400.000 0.000 30.04.2012
Заставна БА №000095 11.02.2011 68400.000 0.000 03.05.2012
Заставна БА №000096 11.02.2011 68400.000 0.000 04.05.2012
Заставна БА №000097 11.02.2011 68400.000 0.000 07.05.2012
Заставна БА №000098 11.02.2011 68400.000 0.000 08.05.2012
Заставна БА №000099 11.02.2011 68400.000 0.000 10.05.2012
Заставна БА №000100 11.02.2011 68400.000 0.000 11.05.2012
Заставна БА №000101 11.02.2011 68400.000 0.000 14.05.2012
Заставна БА №000102 11.02.2011 68400.000 0.000 15.05.2012
Заставна БА №000103 11.02.2011 68400.000 0.000 16.05.2012
Заставна БА №000104 11.02.2011 68400.000 0.000 17.05.2012
Заставна БА №000105 11.02.2011 68400.000 0.000 18.05.2012
Заставна БА №000106 11.02.2011 68400.000 0.000 21.05.2012
Заставна БА №000107 11.02.2011 68400.000 0.000 22.05.2012
Заставна БА №000108 11.02.2011 68400.000 0.000 23.05.2012
Заставна БА №000109 11.02.2011 68400.000 0.000 24.05.2012
Заставна БА №000110 11.02.2011 68400.000 0.000 25.05.2012
Заставна БА №000111 11.02.2011 68400.000 0.000 28.05.2012
Заставна БА №000112 11.02.2011 68400.000 0.000 29.05.2012
Заставна БА №000113 11.02.2011 68400.000 0.000 30.05.2012
Заставна БА №000114 11.02.2011 68400.000 0.000 01.02.2012
Заставна БА №000115 02.03.2011 68400.000 0.000 06.03.2012
Вексель АА 1057649 01.03.2011 1000000.000 0.000 01.03.2018
Вексель АА 1057649 01.03.2011 1000000.000 0.000 01.03.2018
Вексель АА 1959205 04.05.2011 1000000.000 0.000 04.05.2018
Вексель АА 1959207 01.09.2011 700000.000 0.000 01.09.2018
Вексель АА 1959208 01.09.2011 500000.000 0.000 01.09.2018
Вексель АА 1959204 01.04.2011 500000.000 0.000 01.04.2021
Вексель АА 1959203 01.04.2011 1000000.000 0.000 01.04.2021
Вексель АА 1959202 01.04.2011 1000000.000 0.000 01.04.2021
Вексель АА 1959202 01.04.2011 1000000.000 0.000 01.04.2021
Вексель АА 1959209 01.09.2011 100000.000 0.000 01.09.2018
Вексель АА 1959210 01.09.2011 15000.000 0.000 01.09.2018
Вексель АА 1057650 01.03.2011 474000.000 0.000 01.03.2018
Вексель АА 1057648 01.03.2011 2500000.000 0.000 01.03.2018
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 67.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 24503.000 X X
Усього зобов'язань X 196475.480 X X
Опис: -

Квартальна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 30.06.2012
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ" за ЄДРПОУ 32209081
Територія за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ -
Орган державного управління за КОДУ -
Вид економічної діяльності за КВЕД 45.21.1
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 08130 Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки вул. В. Лобановського, буд. 3А
Середня кількість працівників 37

Баланс на 30.06.2012

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 2 1
- первісна вартість 011 55 55
- накопичена амортизація 012 53 54
Незавершені капітальні інвестиції 020 8 8
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 3207 5344
- первісна вартість 031 4619 6948
- знос 032 1412 1604
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 17198 17198
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 20415 22551
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 127 188
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 63505 73735
Готова продукція 130 94349 75281
Товари 140 363 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 33273 30424
- первісна вартість 161 33273 30424
- резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 3354 1519
- за виданими авансами 180 0 0
- з нарахованих доходів 190 3691 2849
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 9568 13982
Поточні фінансові інвестиції 220 8115 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 928 1346
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 1945 1780
Усього за розділом II 260 219218 201104
III. Витрати майбутніх періодів 270 30288 26310
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 2440 1932
Баланс 280 272361 251897

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 10816 10816
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 1023 1023
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 15324 12870
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 27163 24709
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 49260 45698
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 49260 45698
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 158103 132105
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 158103 132105
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 25156 24815
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 248 6186
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 0 0
- з бюджетом 550 8 67
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 20 16
- з оплати праці 580 0 19
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 12403 18282
Усього за розділом IV 620 37835 49385
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 272361 251897

Примітки -
Керівник Кобрильов Ю.О.
Головний бухгалтер Скорик Л.М.

Звіт про фінансові результати за квартал року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 30503 47161
Податок на додану вартість 015 5100 7860
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 57 152
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 25346 39149
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 23525 30654
Валовий прибуток:
- прибуток 050 1821 8495
- збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 163 7
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 623 1053
Витрати на збут 080 19 12
Інші операційні витрати 090 4548 214
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 7223
- збиток 105 3206 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 22
Інші доходи 130 9027 6589
Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 59 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 8217 9196
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 4638
- збиток 175 2455 0
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 4638
- збиток 195 2455 0
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 4638
- збиток 225 2455 0
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 578 647
Витрати на оплату праці 240 314 325
Відрахування на соціальні заходи 250 113 122
Амортизація 260 234 153
Інші операційни витрати 270 4548 4269
Разом 280 5787 5516
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 0.000 0.000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0.000 0.000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000


Примітки -
Керівник Кобрильов Ю.О.
Головний бухгалтер Скорик Л.М.

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

-

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)

Зведення житлового комплексу "Чайка" вiдбувається у двi черги. Перша черга будiвництва - облiгацiї серiї "А": Блок "Б" - площа житлового будинку 9207,24 кв.м., Блок "1-В" - площа житлового будинку 3906,89 кв.м. Блок "1-Г" - загальна площа громадської будiвлi 2972,5 кв.м. Фiтнес-центр - загальна площа 971 кв.м. Центр дитячої творчостi - загальна площа 1593 кв.м. Пiдприємство громадського харчування - загальна площа будiвлi 1184 кв.м. 108 квартирний будинок №11 - площа житлового будинку 8738,1 кв.м. 72 квартирний будинок №12 - площа житлового будинку 8607,87 кв.м. 72 квартирний будинок №13 - площа житлового будинку 8607,87 кв.м.- здано в експлуатацiю. Облiгацiї серiї "А" - погашено (розпорядження ДКЦПФР вiд 12.05.2008 р. № 91-С-О про скасування випуску облiгацiй серiї "А" ТОВ "УКРГАЗ") Друга черга будiвництва - облiгацiї серiї "В","С","D","E","F","G": Блок "А" - площа житлового будинку 29 650,95 кв.м., площа вбудованих нежитлових примiщень 2880,00 кв.м.; будинок №2 - площа житлового будинку 7 306,77 кв.м.; будинки 3 та 4 - загальна площа 14 541,14 кв.м., будинок №5 - площа житлового будинку 70469,7 кв.м., в тому числi нежитловi вбудованi примiщення - 12840 кв.м. - здано в експлуатацiю. Будинки 6,7,8,9,10 - загальна площа житлових будинкiв - 52692,72 кв.м., пiдземна автостоянка, басейн, торгово-розважальний центр. Станом на 30.06.2012р. - будинки 6,7,10 здани та введенi в експлуатацiю. Станом на 30.06.2012 р. виконанi наступнi роботи по дому №9: - облаштування пальового поля - 100%, - зовнiшнi мережi - 95%, - каркаси будiвель - 63%, - внутрiшнє опорядження - 40%, - внутрiшнє електропостачання - 43%, - фасади будiвель - 15%. Станом на 30.06.2012 р. виконанi наступнi роботи по дому №8: - облаштування пальового поля - 100%, - зовнiшнi мережi - 10%, - каркаси будiвель - 12.5%, - внутрiшнє опорядження - 0%, - внутрiшнє електропостачання - 0%, - фасади будiвель - 0%.