Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
директор       Кобрильов Юрiй Опанасович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
32209081
4. Місцезнаходження
Київська, Києво-Святошинський, 08135, село Чайки, вул. Печерська, буд. 26, прим.1, кiм.42
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)593-46-01 (044)593-46-02
6. Електронна поштова адреса
tovukrgaz@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» 78   25.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці ukrgaz.org.ua в мережі Інтернет 24.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) X
34. Примітки
Пояснення щодо пунктiв, якi вiдсутнi:
п.3 Емiтент не створював iнших юридичних осiб.
п.4 Посада корпоративного секретаря -вiдсутня.
п.7 2)ТОВ «УКРГАЗ» не є акцiонерним товариством, випуск акцiй не проводив, посадовi особи емiтента не володiють акцiями емiтента.
п.8 ТОВ «УКРГАЗ» не є акцiонерним товариством, випуск акцй не проводив.
п.9 ТОВ «УКРГАЗ» не є акцiонерним товаристовом. Загальнi збори не проводились.
п.10 ТОВ «УКРГАЗ» дивiденди не нараховув та не виплачув.
п.12 1)ТОВ «УКРГАЗ» не є акцiонерним товариством. Акцiї не випускались.
п.12 3)ТОВ «УКРГАЗ» не випускало iнших цiнних паперiв, окрiм цiльових облiгацiй.
п.12 4) ТОВ «УКРГАЗ» не випускало похiднi цiннi папери.
п.12 5) ТОВ «УКРГАЗ» не є акцiонерним товариством i не викупало власних акцiй.
п.14 6) ТОВ "УКРГАЗ" не приймало рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
п.14 7) ТОВ "УКРГАЗ" не приймало рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв.
п.14 8) ТОВ "УКРГАЗ" не приймало рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
п.16 ТОВ «УКРГАЗ» не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
п.17 ТОВ «УКРГАЗ» не є акцiонерним товариством. Корпоративне управлiння не впроваджене.
п.18 ТОВ «УКРГАЗ» не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
п.19 ТОВ «УКРГАЗ» не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Склад,структура i розмiр iпотечного покриття вiдсутнi.
п.20 ТОВ «УКРГАЗ» не надавав кредити та позики, права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття.
п.21 ТОВ «УКРГАЗ» не випускало iпотечних сертифiкатiв.
п.22 ТОВ «УКРГАЗ» не має реєстру iпотечних активiв.
п.23 ТОВ «УКРГАЗ» не реєстрував ФОН .
п.24 ТОВ «УКРГАЗ» не реєстрував ФОН та не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
п.25 ТОВ «УКРГАЗ» не реєстрував ФОН та не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
п.26 ТОВ «УКРГАЗ» не реєстрував ФОН.
п.27 ТОВ «УКРГАЗ» не реєстрував ФОН.
п.31 ТОВ «УКРГАЗ» не складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
серiя АОО №035780
3. Дата проведення державної реєстрації
15.10.2002
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
102700
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
8
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.30 Постачанння пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря
41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
10. Органи управління підприємства
Вищим органом Товариства є Загальнi Збори Учасникiв (по тексту - "Збори Учасникiв" або "Збори"). Виконавчим органом Товариства є Директор, який вирiшує всi питання дiяльностi Товариства (по тексту - "Директор"). Контроль за дiяльнiстю Директора Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю Товариства (по тексту - "Ревiзiйна комiсiя"). Збори Учасникiв Збори Учасникiв є вищим органом управлiння Товариства та складаються з Учасникiв або їх уповноважених представникiв. Збори Учасникiв мають повноваження згiдно Статуту вчиняти будь-якi дiї стосовно дiяльностi та справ Товариства, що не суперечать закону. Збори Учасникiв очолює Голова Зборiв Учасникiв (далi - "Голова"). Секретар Зборiв Учасникiв (далi - "Секретар") обирається Зборами Учасникiв шляхом голосування простою бiльшiстю голосiв присутнiх Учасникiв. Секретар веде протокол, допомагає Головi Зборiв Учасникiв виконувати його обов'язки протягом проведення Зборiв Учасникiв та виконувати iншi обов'язки, визначенi цим Статутом та Зборами Учасникiв. Збори Учасникiв (черговi та позачерговi) проводяться за основним мiсцем дiяльностi Товариства, чи в iншому мiсцi на територiї України. Щорiчнi Збори Учасникiв проводять в час та в мiсцi, визначеному Зборами Учасникiв, але не менше двох разiв на рiк, якщо iнше не буде прийнято рiшенням Зборiв Учасникiв Товариства. Збори Учасникiв проводяться з метою затвердження щорiчного звiту дiяльностi Товариства, а також для вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв. Позачерговi Збори Учасникiв скликаються Головою Товариства у випадку неплатоспроможностi Товариства та з iншого приводу, що вiдповiдає iнтересам Товариства. Позачерговi Збори Учасникiв можуть бути також скликанi Головою Товариства чи на вимогу одного чи кiлькох Учасникiв, що володiють не менш як 10 (десятьма) вiдсотками голосiв, чи на вимогу Ревiзiйної Комiсiї згiдно статтi 16.5. цього Статуту. Якщо на протязi 25 (двадцяти п'яти) робочих днiв Голова Товариства не виконає зазначеної вимоги, вони самi можуть скликати Збори Учасникiв. Повiдомлення про скликання Зборiв Учасникiв (далi - "Повiдомлення про Збори") надсилається всiм Учасникам Товариства рекомендованим листом, телексом, телефаксом, кур'єрською поштою чи доставкою з рук в руки на адреси, зазначенi в Статутi та вiдповiдних книгах Товариства. Повiдомлення про Збори повинно мiстити вказiвку на дату, час, мiсце проведення та порядок денний Зборiв Учасникiв. Повiдомлення про Збори має бути зроблено не менш нiж за 30 (тридцять) днiв до дня скликання Зборiв. В будь-якому випадку дата проведення Зборiв Учасникiв має бути спланована таким чином, щоб забезпечити отримання Учасниками необхiдних вiз та органiзацiю виїзду на мiсце проведення Зборiв Учасникiв. Учасники можуть вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв Учасникiв, при чому такi пропозицiї повиннi складатися в письмовiй формi та подаватися Головi Товариства не пiзнiше нiж за 25 (двадцять п'ять) днiв до дня проведення Зборiв Учасникiв. Голова Товариства негайно повiдомляє Учасникiв в письмовiй формi про будь-якi змiни в порядку денному. Будь-яке питання, яке не включене до порядку денного Зборiв Учасникiв може бути розглянуто на Зборами лише за згодою усiх Учасникiв (їхнiх уповноважених представникiв), присутнiх на Зборах. Учасникам (їх уповноваженим представникам) має бути надана можливiсть не пiзнiше як за 7 (сiм) днiв до дня скликання Зборiв ознайомитися з документами (проектами документiв), обговорення яких передбачено порядком денним. Якщо iншого не буде спецiально передбачено законодавством України, Збори Учасникiв визнаються повноважними, якщо. на них присутнi Учасники (представники Учасникiв), якi у сукупностi володiють бiльш нiж 60% (шiстдесят) голосiв. Учасники володiють кiлькiстю голосiв, що дорiвнює розмiру їх вiдповiдних Часток у Статутному (складеному) Капiталi. Будь-який Учасник може бути представлений на Зборах через свого представника, уповноваженого на те письмовим дорученням, виданим таким Учасником. Представник, присутнiй на Зборах, має право виступати та голосувати вiд iменi Учасника так, як зазначено в дорученнi. Уповноваженi представники Учасникiв можуть дiяти на постiйнiй основi чи призначатися на певний перiод, що визначається на розсуд вiдповiдного Учасника. Голова та Секретар Зборiв Учасникiв вiдповiдають за ведення протоколу та внесення до протоколу всiх рiшень, якi було обговорено та прийнято на Зборах. Письмовi протоколи українською мовою готуються Секретарем Зборiв одразу пiсля проведення Зборiв Учасникiв та надаються Учасникам. Протоколи повиннi мiстити пiдписи Голови та Секретаря Зборiв Учасникiв. Книга оригiналiв таких протоколiв зберiгається у Директора Товариства. Книга оригiналiв протоколiв може перевiрятися Учасниками в будь-який час протягом робочого дня. Учасникам Товариства за їх вимогою видаються засвiдченi витяги з книги протоколiв. До виключної компетенцiї Зборiв Учасникiв Товариства належить: а) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; б) внесення змiн до статуту Товариства, у тому числi змiна розмiру його Статутного (складеного) капiталу; в) утворення i вiдкликання виконавчого та iнших органiв Товариства; г) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, затвердження звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибуткiв (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв; д) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень; е) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; є) визначення органiзацiйної структури Товариства; з) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; и) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв; i) прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу; ї) прийняття рiшення про обрання уповноваженої особи учасникiв для представлення iнтересiв Товариства у випадках, передбачених законом; й) встановлення розмiру, форми i порядку внесення учасниками додаткових вкладiв; к) вирiшення питання про придбання Товариством частки учасника; л) виключення учасника з Товариства; З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статтi 14 Статуту, а також при вирiшеннi питання про виключення учасника з товариства рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв учасникiв Товариства. По рештi питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голос Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор Товариства вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за винятком тих питань, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв. Директор Товариства пiдзвiтний Зборам Учасникiв та органiзовує виконання їх рiшень. Директор Товариства дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України. Директор вiдповiдає як за дiяльнiсть Товариства в цiлому, так i за виконання покладених на нього окремих завдань. Директором Товариства може бути особа, яка перебуває з Товариством у трудових вiдносинах. Вiд iменi i за дорученням Зборiв Учасникiв Голова Зборiв Учасникiв може укладати з Директором трудовий договiр (контракт), в якому передбачаються права та обов'язки Директора, вiдповiдальнiсть Директора перед Товариством та Трудовим колективом Товариства, умови матерiального забезпечення та звiльнення з посади з урахуванням гарантiй, передбачених трудовим договором та чинним законодавством України. Директор Товариства здiйснює такi функцiї: - без довiреностi представляє Товариство в усiх державних, громадських, приватних та iнших органiзацiях, органах i установах як на територiї України, так i за її межами; - на пiдставi рiшень Зборiв Учасникiв Товариства, що входять до їх компетенцiї, видає накази, iнструкцiї та розпорядження, обов'язковi до виконання усiма працiвниками Товариства; - без довiреностi укладає договори, а також вчинює iншi юридичнi дiї вiд iменi Товариства. - видає довiреностi вiд iменi Товариства з врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України; - надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно призначення на посади керiвникiв вiдособлених пiдроздiлiв Товариства; - застосовує до працiвникiв Товариства заохочення за успiхи в роботi та стягнення за порушення трудової дисциплiни; - надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно порядку формування та використання коштiв Резервного фонду. - Крiм функцiй, зазначених в пiдпунктах 15.8.1. - 15.8.7. цього Статуту, Директор здiйснює i iншi функцiї, визначенi цим Статутом, рiшеннями Зборiв Учасникiв та чинним законодавством Україн
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АБ "Укргазбанк"
2) МФО банку
320478
3) поточний рахунок
26008221150
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
-
6) поточний рахунок
-

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
На виконання будiвельних робiт 2-ПРПЗ 05.09.2007 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя Необмежена
Опис Згiдно дiючего законодавства лiцензiя дiє до завершення будiвництво та не потребує подовження
 
Виробництво теплової енергiї АГ №500664 03.02.2011 Київська обласна державна адмiнiстрацiя Необмежена
Опис Згiдно дiючего законодавства лiцензiя не потребує подовження.
 
Транспортування теплової енергiї магистральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами АГ №500665 03.02.2011 Київська обласна державна адмiнiстрацiя Необмежена
Опис Згiдно дiючего законодавства лiцензiя не потребує подовження.
 
Постачання теплової енергiї АГ №500666 03.02.2011 Київська обласна державна адмiнiстрацiя Необмежена
Опис Згiдно дiючего законодавства лiцензiя не потребує подовження.
 

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
ТОВ "Кредит-Рейтинг" уповноважене рейтингове агентство 15.11.2016 uaCCC

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПЗНВIФ "КОНСЕНТ КАПIТАЛ" ТОВ "КОНСЕНТ КАПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 35575477 08130Україна село Чайки В. Лобановського, буд. 21, корп. 2 0.10
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Кобрильов Юрiй Опанасович ЕК 695190 05.12.1997 Первомайським МВ УМВС України в Луганськiй областi 99.90
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кобрильов Юрiй Опанасович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕК 695190 Первомайським МВ УМВС України у Луганськiй обл.
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посади, якi займав Кобрильов Ю.О.: ДХК "Первомайскуголь" 14.08.2001р. - прийнятий на посаду в.о. ПредПравлiння по переводу 15.08.2001р. - призначений ПредПравлiння 01.04.2002р. - звiльнений за власним бажанням ТОВ "УКРГАЗ" 01.04.2009р. - прийнятий на посаду Директора департаменту цiноутворення
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.08.2011 немає обмежень
9) Опис
Посадова особа емiтента не обiймає посади на iнших пiдприємствах
Судимiсть за кориснi та посадовi злочини вiдсутня.
Призначен на посаду з 29 серпня 2011р. згiдно Протоколу Загальних зборiв Учасникiв ТОВ "УКРГАЗ" №59-2 вiд 29.08.2011р., Наказ про вступ до обов'язкiв Директора №55-К вiд 29.08.2011р.
Директор Товариства вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за винятком тих питань, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв.
Директор Товариства пiдзвiтний Зборам Учасникiв та органiзовує виконання їх рiшень.
Директор Товариства дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України.
Директор вiдповiдає як за дiяльнiсть Товариства в цiлому, так i за виконання покладених на нього окремих завдань.
Директором Товариства може бути особа, яка перебуває з Товариством у трудових вiдносинах.
Вiд iменi i за дорученням Зборiв Учасникiв Голова Зборiв Учасникiв може укладати з Директором трудовий договiр (контракт), в якому передбачаються права та обов'язки Директора, вiдповiдальнiсть Директора перед Товариством та Трудовим колективом Товариства, умови матерiального забезпечення та звiльнення з посади з урахуванням гарантiй, передбачених трудовим договором та чинним законодавством України.
Директор Товариства здiйснює такi функцiї:
- без довiреностi представляє Товариство в усiх державних, громадських, приватних та iнших органiзацiях, органах i установах як на територiї України, так i за її межами;
- на пiдставi рiшень Зборiв Учасникiв Товариства, що входять до їх компетенцiї, видає накази, iнструкцiї та розпорядження, обов'язковi до виконання усiма працiвниками Товариства;
- без довiреностi укладає договори, а також вчинює iншi юридичнi дiї вiд iменi Товариства.
- видає довiреностi вiд iменi Товариства з врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;
- надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно призначення на посади керiвникiв вiдособлених пiдроздiлiв Товариства;
- застосовує до працiвникiв Товариства заохочення за успiхи в роботi та стягнення за порушення трудової дисциплiни;
- надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно порядку формування та використання коштiв Резервного фонду.
- Крiм функцiй, зазначених в пiдпунктах 15.8.1. - 15.8.7. цього Статуту, Директор здiйснює i iншi функцiї, визначенi цим Статутом, рiшеннями Зборiв Учасникiв та чинним законодавством України.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подiльский м.Київ вул. Нижнiй Вал, буд.17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 591-04-04
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Емiтент користується послугами депозитарiя.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Аудиторська фiрма "ГАРАНТ IНФОРМ СЕРВIС"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 14343382
Місцезнаходження 0473 Україна м. Київ Подiльский м.Київ вул. Куренiвська,2-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності П 000281
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.10.2015
Міжміський код та телефон 044-451-59-13
Факс 044-451-59-13
Вид діяльності перевiрка професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв
Опис Емiтент користується послугами аудитора.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Акцiонерний банк "УКРГАЗБАНК"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 23697280
Місцезнаходження 03087 Україна м. Київ Солом'янський м.Київ Єреванська, буд.1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263236
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013
Міжміський код та телефон (044)594-11-62
Факс (044)594-11-62
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Емiтент користується послугами зберiгача

X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
18.10.2007 705/2/07 ДКЦПФР 38 1315386 Бездокументарні іменні 49984668 Житловi примiщення 01.06.2010
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї
облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї С будуть використанi для будiвництва 167 квартирного, двосекцiйного
житлового будинку №8, загальною площею квартир 13 153,86 кв.м в с.Чайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент
здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
 
18.10.2007 706/2/07 ДКЦПФР 38 836895 Бездокументарні іменні 31802010 Житловi примiщення 01.06.2010
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї D будуть використанi для будiвництва 154 квартирного, двосекцiйного житлового будинку №10, загальною площею квартир 11 499,38 кв.м в с.Чайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
 
18.10.2007 708/2/07 ДКЦПФР 4512690 1 Бездокументарні іменні 4512690 Басейн 01.06.2010
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї
облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї F будуть використанi для будiвництва басейну в с.Чайки, Київської
областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
 
18.10.2007 709/2/07 ДКЦПФР 38 166265 Бездокументарні іменні 6318070 Нежитловi примiщення 01.06.2010
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї
облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї G будуть використанi для будiвництва торгово-розважального центру в
с.Чайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
 
24.10.2006 663/2/06 ДКЦПФР 30 8982801 Бездокументарні іменні 269484030 Житловi та нежитловi примiщення 01.11.2009
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї
облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї В будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Емiтента з фiнансування будiвництва житлових будинкiв №№1/1-1/5, 2/1, 2/2, 2/3, дитячий дошкiльний заклад та реконструкцiї житлового будинку №5/1 з прибудованими офiсними примiщеннями в с.Чайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
 

XI. Опис бізнесу

Важливих подiй у розвитку товариства (злиття, подiл, приєднання, пертворення,видiл) ТОВ "УКРГАЗ" не проводив.
 
Органiзацiйна структура ТОВ "УКРГАЗ".
1. Директор
2. Техничний нагляд
3. Головний енергетик
4. Юрисконсульт
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв ТОВ "УКРГАЗ" не має.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 8 (осiб)
Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 0 (осiб)
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом - 0 (осiб)
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 0 (осiб)
Протягом 2016 року вiдбулось збiльшення фонду оплати працi, вiдносно попереднього року, за рахунок збiльшення мiнiмальної заробiтної плати.
Квалiфiкацiйний рiвень працiвникiв вiдповiдає займаним посадам.
 
ТОВ "УКРГАЗ" не належить до об'єднань пiдприємств.
 
ТОВ "УКРГАЗ" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами.
 
ТОВ "УКРГАЗ" не отримувало пропозицiї з боку третiх осiб щодо реоргацiзацiї.
 
Облiкова полiтика на пiдприємствi здiйснюється згiдно Наказу "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику" за №1 вiд 5 сiчня 2007 року.
Для нарахування амортизацiї основних засобiв використовується метод та норми, що передбаченi вимогами ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" №283/97-ВР вiд 22.05.1997р. Для нарахування амортизацiї НМА застосовується прямолiнiйний метод.
Оцiнка вартостi запасiв здiйснюється методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
Оцiнка та вiдображення в облiку пiдприємства фiнансових iнвестицiй здiйснюється за собiвартiстю їх здiйснення. Усi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (крiм iнвестицiй, що утримуються Пiдприємством до їх погашення, або облiковуються за методом участi в капiталi) на дату фiнансової звiтностi вiдображаються за їх справедливою вартiстю.
 
На дiяльнiсть емiтента можуть вплинути наступнi ризики :
- погiршення економiчної ситуацiї в Українi та зменшення купiвельної спроможностi населення;
- форс-мажорнi обставини
- погiршення политичного становища в країнi
Забудовник впроваджує найсучаснiшi технологiї будiвництва, тому сезонний вплив на виробництво вiдсутнiй.
Основними конкурентами ТОВ "УКРГАЗ" є:
КАН Девелопмент
Энергополь
Интергал Буд
Столица Груп
ООО "Вишневоегорреконструкция" (Акварели)
Однiєю з особливостей даного проекту є рiзноманiтнiсть архiтектурно-планувальних рiшень квартир i будiвель комплексу. Загальним у всiх квартир комплексу є вiльне i вiдкрите планування, гарна iнсоляцiя.
 
За останнi 5 рокiв значним придбанням активiв є купiвля земельної дiлянки пiд будiвництво житлової та нежитлової нерухомостi на суму 2 480 тис.грн., нежитлових примiщень на суму 4780 тис.грн., побутових контейнерiв на суму 583 тис.грн..
Вiдбувалось вiдчуження нежитлових примiщень на суму 8000 тис.грн., а також побутових контейнерiв на суму 5973 тис.грн.
 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРГАЗ» повiдомляє, що правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема всi правочини укладенi протягом звiтного перiоду мiж емiтентом та його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку у Товариства вiдсутнi.
 
Станом на 31.12.2016 року ТОВ "УКРГАЗ" на балансi з основних засобiв має оргтехнiку, меблi, нежитловi примiщення.
Облiк руху основних засобiв Товариства ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку N7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року, N92.
Нарахування зносу проводиться за прямолiнiйним методом. Термiн користування основними засобами складає: будiвлi та споруди 20 рокiв, машини та обладнання 5 рокiв, транспортнi засоби 5 рокiв, iншi основнi засоби 12 рокiв. За станом на 31.12.2016 р. на балансi Товариства рахується основних засобiв на суму 1 579 тис. грн., у т.ч. орендованих 0 тис. грн. Ступiнь їх використання в середньому складає 70-90%. Утримання активiв здiйснюється господарським способом, мiсцезнаходженя основних засобiв згiдно реєстрацiйних документiв.
Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. На даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.
 
В наслiдок свiтової фiнансово-економiчної кризи, погiршення фiнансово-економiчного та политичного стану країни, рiзко знизився попит на рiзноманiтнi види продукцiї та послуги, у першу чергу попит на житловi та нежитловi примiщення в новобудовах. Велику роль у цьому зiграло зростання вiдсоткових ставок по iпотечному кредитуванню населення банкiвськими установами
 
Факти нарахування та виплати штрафних санкцiй за порушення законодавства у ТОВ "УКРГАЗ" в 2016 роцi вiдсутнi.
 
Фiнансування здiйснюється за рахунок власних i запозичених коштiв.
Поточнi потреби в робочому капiталi повнiстю задоволенi.
 
Станом на 31.12. 2016 року укладених, але не виконаних договорiв (контрактiв) не має.
Очiкуванi прибутки плануються на рiвнi запланованих.
 
Емiтент закiнчив будiвництво житлових та не житлових примiщень в Київськiй областi, Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул.. Лобановського
 
д/н
 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРГАЗ» повiдомляє, що судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства у Товариства вiдсутнi.
 
ТОВ "УКРГАЗ" в минулих перiодах а саме в 2006-2009 роках залучав кошти через випуск цiльових облiгацiй. Деякi громадяни здiйснюючи пiдписку на облiгацiї отримували кредити в ВАТ «Комерцiйний банк «Надра». Забезпеченням (заставою) отриманого кредиту цими громадянами були придбанi облiгацiї. На той час зберiгачем вказаних облiгацiй був ВАТ КБ «Надра». Тому на пiдставi укладених договорiв застави зберiгач блокував вказанi облiгацiї. Це унеможливлювало списання цих облiгацiй з рахункiв iнвесторiв на рахунок емiтента. За умовами емiсiї iнвестор мав право отримати права власностi на квартиру тiльки перерахувавши облiгацiї з рахунку iнвестора на рахунок емiтента. Але деяким громадянам (iнвесторам) вдалося сумнiвними з точки зору законностi та невiдомими для управлiнського персоналу ТОВ "УКРГАЗ" та аудиторiв, шляхами, через судовi та нотарiальнi дiї отримати свiдоцтва на право власностi певної кiлькостi квартир. Вказанi квартири по декiлька разiв перепроданi та на сьогоднi мають добросовiсних власникiв. При цьому облiгацiї цих iнвесторiв залишилися заблокованими та не погашеними. Тим самим ТОВ "УКРГАЗ", як емiтент облiгацiй, може стати вiдповiдальним по кредитним договорам з недобросовiсними iнвесторами через можливiсть звернення ВАТ КБ «Надра» до ТОВ "УКРГАЗ" з вимогою погасити номiнальну вартiсть заблокованих облiгацiй.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 4798 1579 0 0 4798 4059
будівлі та споруди 1821 1178 0 0 1821 1178
машини та обладнання 0 16 0 0 0 16
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 2480 0 0 0 2480 0
інші 497 385 0 0 497 385
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 4798 1579 0 0 4798 1579
Опис Термiни користування основними засобами за основними групами становлять:
будiвлi та споруди - 20 рокiв;
машини та обладнання - 5 рокiв;
транспортнi засоби - 12 рокiв;
Первiсна вартiсть основних засобiв складає: на початок року -6914 тис.грн., на кiнець року - 3709 тис.грн..
Сума нарахованого зносу на початок року - 1887 тис.грн., на кiнець - 1960 тис.грн.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбувалось.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -24082 -23078
Статутний капітал (тис. грн.) 103 103
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 103 103
Опис Вартiсть чистих активiв розраховано вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 17 листопада 2004 року N 485.
Розрахунок Вартiстi чистих активiв.
ВЧА = АКТИВИ (необоротнi+оборотнi+витрати майбутнiх перiодiв) - ЗОБОВ`ЯЗАННЯ (довгостроковi зобовязання + поточнi зобовязання + забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування + доходи майбутнiх перiодiв)
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає даним балансу станом на 31.12.2016 та становить (-24082) тис. грн., що є вiд’ємним значенням i є меншим за статутний капiтал Товариства та мiнiмальний розмiр статутного капiталу, встановлений законом. Отже вартiсть чистих активiв Товариства не вiдповiдає вимогам ст. 144 ЦК України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 99218 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 76132 X X
Серiя В 06.11.2006 63541.45 0 01.10.2009
Серiя С 01.11.2007 2276.61 0 01.06.2010
Серiя D 01.11.2007 995.66 0 01.06.2010
Серiя Е 01.11.2007 364.57 0 01.06.2010
Серiя F 01.11.2007 4512.69 0 01.06.2010
Серiя G 01.11.2007 4440.87 0 01.06.2010
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 20829 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 2257 X X
Заставна БА №000008 02.02.2011 68.400 29.12.2011
Заставна БА №000010 02.02.2011 68.400 29.12.2011
Заставна БА №000015 02.02.2011 68.400 09.01.2012
Заставна БА №000024 02.02.2011 68.400 20.01.2012
Заставна БА №000026 02.02.2011 68.400 24.01.2012
Заставна БА №000034 02.02.2011 68.400 06.02.2012
Заставна БА №000038 02.02.2011 68.400 10.02.2012
Заставна БА №000039 02.02.2011 68.400 13.02.2012
Заставна БА №000042 02.02.2011 68.400 16.02.2012
Заставна БА №000044 03.02.2011 68.400 20.02.2012
Заставна БА №000050 03.02.2011 68.400 28.02.2012
Заставна БА №000053 03.02.2011 68.400 02.03.2012
Заставна БА №000057 03.02.2011 68.400 09.03.2012
Заставна БА №000071 08.02.2011 68.400 29.03.2012
Заставна БА №000075 08.02.2011 68.400 03.04.2012
Заставна БА №000084 11.02.2011 68.400 16.04.2012
Заставна БА №000085 11.02.2011 68.400 17.04.2012
Заставна БА №000086 11.02.2011 68.400 18.04.2012
Заставна БА №000088 11.02.2011 68.400 20.04.2012
Заставна БА №000089 11.02.2011 68.400 23.04.2012
Заставна БА №000090 11.02.2011 68.400 24.04.2012
Заставна БА №000091 11.02.2011 68.400 25.04.2012
Заставна БА №000092 11.02.2011 68.400 26.04.2012
Заставна БА №000093 11.02.2011 68.400 27.04.2012
Заставна БА №000095 11.02.2011 68.400 03.05.2012
Заставна БА №000096 11.02.2011 68.400 04.05.2012
Заставна БА №000097 11.02.2011 68.400 07.05.2012
Заставна БА №000099 11.02.2011 68.400 10.05.2012
Заставна БА №000100 11.02.2011 68.400 11.05.2012
Заставна БА №000101 11.02.2011 68.400 14.05.2012
Заставна БА №000102 11.02.2011 68.400 15.05.2012
Заставна БА №000103 11.02.2011 68.400 16.05.2012
Заставна БА №000063 03.02.2011 68.400 19.03.2012
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 16384 X X
Усього зобов'язань X 115602 X X
Опис: -

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 житлова та нежитлова нерухомiсть - 0 0 - 1228 100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 собiвартiсть реалiзованої продукцiї 100

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Iнформ Гарант Сервiс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 14343382
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04073 м. Київ вул. Куренiвська 2-Б
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0215 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 281 П 000281 20.10.2015 до 24 вересня 2020 р
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Iнформ Гарант Сервiс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 14343382
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04073 м. Київ вул. Куренiвська 2-Б
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0215 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 281 П 000281 31.10.2015 до 24 вересня 2020 р
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
незалежної аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма “Гарант Iнформ Сервiс"
щодо рiчної фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “УКРГАЗ”
станом на кiнець дня 31 грудня 2016 р.

"20" березня 2017 року м. Київ

Цей "Аудиторський висновок" адресується :
Власники цiнних паперiв
Керiвництво емiтента
Вступний параграф:
Основнi вiдомостi про емiтента:
Повна назва Товариства: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “УКРГАЗ”.
Iдентифiкацiйний код згiдно ЄДРПОУ: 32209081.
Мiсцезнаходження Товариства: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Чайки, вул. Лобановського Валерiя, буд. 3-А.
Дата державної реєстрацiї: 24.10.2002 року
Опис аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка проведена на основi i у вiдповiдностi iз Законом України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.93 р. № 3125-ХII, Мiжнародним стандартами аудиту та з дотриманням вимог НКЦПФР.
Ми провели аудиторську перевiрку поданої нижче фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРГАЗ» станом на 31.12.2016 та за 2016 фiнансовий рiк, яка складається з: Балансу (Звiт про фiнансовий стан) (Додаток № 2) станом на 31 грудня 2016 року та пов'язаних iз ним Звiтiв про: фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Додаток № 3), рух грошових коштiв (Додаток № 4), власний капiтал (Додаток № 5) та довiдки про вартiсть чистих активiв (Додаток № 6) за 2016 фiнансовий рiк. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до вимог дiючих в Українi Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку та внутрiшнього Наказу про облiкову полiтику. В 2016 роцi Товариство дотримувалось принципу незмiнностi облiкової полiтики. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2016 рiк складена на основi даних бухгалтерського облiку, забезпеченого первинними документами, якi були основою записiв у бухгалтерських регiстрах облiку.
Ми провели нашу аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, в тому числi з дотриманням вимог МСА 700, 705, 706. Цi стандарти вимагають, щоб ми планували i проводили наш аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненiсть у тому, що документи фiнансової звiтностi вiльнi вiд будь-яких суттєвих викривлень. Аудиторська перевiрка передбачалась та планувалась, в рамках обмежень, встановлених угодою щодо обсягу i строкiв перевiрки та з урахуванням розмiру суттєвостi помилок, i з метою отримання достатньої iнформацiї про вiдсутнiсть або наявнiсть суттєвих помилок у перевiряємiй фiнансовiй звiтностi та за для висловлення думки про ступiнь достовiрностi фiнансової звiтностi та дачу оцiнки реального фiнансового стану об'єкта перевiрки. Пiд час аудиту проведено дослiдження шляхом тестування доказiв щодо обґрунтування сум та iншої iнформацiї, розкритої у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку та звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду перевiрки. Крiм того, шляхом тестування здiйснено оцiнку вiдповiдностi даних податкової звiтностi. Ми вважаємо, що виконана нами перевiрка дає достатнi пiдстави для висловлення нашої думки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв.
Управлiнський персонал Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРГАЗ» (далi - Товариство) несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2016 року та за 2016 фiнансовий рiк, яка базується на вимогах Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХIУ вiд 16.07.99 i вимогах нацiональних Положень (Стандартiв) Бухгалтерського Облiку (П(С)БО), затверджених вiдповiдними наказами Мiнiстерства фiнансiв України i, зокрема, пiдготовлена у форматi, що вiдповiдає вимогам П(С)БО № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". Ця фiнансова звiтнiсть є стандартною звiтнiстю Товариства, яка складається вiдповiдно до вимог українського законодавства. Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за те, щоб бухгалтерський облiк, який ведеться в Товариствi, вiдповiдав українським законам та положенням. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства також включає в себе: розробку, впровадження та використання такого внутрiшнього контролю, який вiн (персонал) вважає потрiбним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнi особи
В 2016 роцi вiдповiдальними особами, що здiйснювали поточне керiвництво Товариством були:
Директор : Кобрильов Ю. О з 01.09.2011 протокол зборiв учасникiв №60 вiд 01.09.2011 по теперiшнiй час.
Головний бухгалтер: Не передбачено
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є лише висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi проведеної нами аудиторської перевiрки.
Загальний висновок аудитора щодо фiнансової звiтностi
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки.
На балансi Товариства станом на кiнець року, утримується вартiсть незавершенного виробництва (будiвництва, рядок 1102) в сумi 31088 тис. грн. та вартiсть Готової продукцiї (рядок 1103) в сумi 25293 тис.грн. Вказанi показники балансу пiдлягають уточненню шляхом проведення повної iнвентаризацiї рахунку в розрiзi формування витрат собiвартостi за кожним об`єктом облiку. За прогнозами та пiдрахунками аудиторiв можливе вiдхилення цих показникiв в межах їх загальної суми. Але не дивлячись на це таке вiдхилення суттєво не вплине на сприйняття показникiв балансу та фiнансової звiтностi вцiлому.
Окрiм того слiд зазначити, що Товариство має реальнi загрози втрати значних сум власних коштiв. Розмiр цих коштiв може сягнути 10000 тис. грн., що може бути реальною загрозою припинення дiяльностi. (дивись пояснювальний параграф)
Умовно-позитивна думка. На нашу думку, за винятком впливу питання про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть, що додається, в цiлому достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан ТОВ "УКРГАЗ" на 31 грудня 2016 року, а також результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за 2016 фiнансовий рiк згiдно з дiючими в Українi Положеннями (Стандартами) Бухгалтерського Облiку. Фiнансовий стан ТОВ "УКРГАЗ" на зазначену дату можна охарактеризувати як незадовiльний з тенденцiєю до погiршення вiдповiдних показникiв. Платiжна спроможнiсть знаходиться на низькому рiвнi.
Пояснювальний параграф 1
ТОВ "УКРГАЗ" в минулих перiодах а саме в 2006-2009 роках залучав кошти через випуск цiльових облiгацiй. Деякi громадяни здiйснюючи пiдписку на облiгацiї отримували кредити в ВАТ «Комерцiйний банк «Надра». Забезпеченням (заставою) отриманого кредиту цими громадянами були придбанi облiгацiї. На той час зберiгачем вказаних облiгацiй був ВАТ КБ «Надра». Тому на пiдставi укладених договорiв застави зберiгач блокував вказанi облiгацiї. Це унеможливлювало списання цих облiгацiй з рахункiв iнвесторiв на рахунок емiтента. За умовами емiсiї iнвестор мав право отримати права власностi на квартиру тiльки перерахувавши облiгацiї з рахунку iнвестора на рахунок емiтента. Але деяким громадянам (iнвесторам) вдалося сумнiвними з точки зору законностi та невiдомими для управлiнського персоналу ТОВ "УКРГАЗ" та аудиторiв, шляхами, через судовi та нотарiальнi дiї отримати свiдоцтва на право власностi певної кiлькостi квартир. Вказанi квартири по декiлька разiв перепроданi та на сьогоднi мають добросовiсних власникiв. При цьому облiгацiї цих iнвесторiв залишилися заблокованими та не погашеними. Тим самим ТОВ "УКРГАЗ", як емiтент облiгацiй, може стати вiдповiдальним по кредитним договорам з недобросовiсними iнвесторами через можливiсть звернення ВАТ КБ «Надра» до ТОВ "УКРГАЗ" з вимогою погасити номiнальну вартiсть заблокованих облiгацiй. За пiдрахунками управлiнського персоналу ТОВ "УКРГАЗ" загальна вартiсть таких облiгацiй може досягнути 10 млн. грн. Бiльш достовiрна цифра не наводиться, так як управлiнський персонал ТОВ "УКРГАЗ" немає повної впевненостi, що всi особи якi отримали права власностi на квартири у такий спосiб виявленi. Тому управлiнським персоналом проводяться iнвентаризацiйнi заходи по повному виявленню таких власникiв, а проти виявлених власникiв розпочатi судовi процедури.
Пояснювальний параграф 2
Слiд зазначити, що станом на 31.12.2016 року в складi векселiв виданих Товариство облiкує векселi (в тому числi, векселi до погашення (граничний термiн погашення 2018-2019 рр..) за виконанi роботи на суму 20829253,94 грн.) та заставнi за парко-мiсця.
Аудитори враховували, що Заставна – це неемiсiйний (ордерний), борговий цiнний папiр, який засвiдчує безумовне право її власника отримати вiд боржника виконання його грошових зобов’язань, якi обумовленi договором про основне зобов’язання. Якщо боржник порушує або неналежно виконує взятi на себе обов’язки, власник заставної має право задовольнити свої вимоги шляхом звернення стягнення на предмет iпотеки – нерухоме майно, яке забезпечує виконання боржником зобов’язань. Окрiм того, заставна має усi ознаки, характернi для векселiв.
У разi прийняття векселедержателем рiшення реалiзувати своє право вимоги на погашення векселiв, це може мати негативнi наслiдки для Товариства, враховуючи той факт, що розрахункова величина чистих активiв Товариства станом на 31.12.2016 року має вiд`ємне значення.
Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу, що вiдповiдно до показникiв фiнансової звiтностi за 2016 рiк, ТОВ "УКРГАЗ" має чистий збиток в сумi 1210,0 тис. грн. та, що станом на вказану дату розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства має вiд’ємне значення. Фiнансовий стан Товариства характеризується низькими показниками платоспроможностi та фiнансової стiйкостi, величина чистого оборотного капiталу Товариства має щорiчну тенденцiю до зниження, а сума власних оборотних коштiв має вiд`ємне значення. Таким чином, викладенi в даному роздiлi висновки, вказують на iснування суттєвої невизначеностi щодо стабiльної дiяльностi Товариства в подальшому, яка може викликати значнi сумнiви в здатностi Товариства продовжити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Iнша допомiжна iнформацiя
Вартiсть чистих активiв
Вартiсть чистих активiв розраховано вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 17 листопада 2004 року N 485.
Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає даним балансу станом на 31.12.2016 та становить (– 24082,0) тис. грн., що є вiд’ємним значенням i є меншим за статутний капiтал Товариства та мiнiмальний розмiр статутного капiталу, встановлений законом. Отже вартiсть чистих активiв Товариства не вiдповiдає вимогам ст. 144 ЦК України.
Вiдповiдно до МСА 720 аудитором оглянуто iншу iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з доданою до цього звiту фiнансовою звiтнiстю. В результатi такого огляду суттєвi невiдповiдностi з перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю чи суттєве викривлення фактiв не iдентифiковано.
Виконання значних правочинiв
За своєю органiзацiйно-правовою формою Товариство не вiдноситься до акцiонерних, тому дiя ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» на нього не поширюється.
Стан корпоративного управлiння та внутрiшнього аудиту.
Вiдповiдно до статуту Товариства до органiв, що здiйснюють керiвнi та контролюючi функцiї i забезпечують корпоративне управлiння вiдносяться: Загальнi збори учасникiв Товариства, Директор, Ревiзiйна комiсiя. Служба внутрiшнього аудиту (посада внутрiшнього аудитора) не створена, що не суперечить вимогам Законодавства України. Ревiзiйна комiсiя на Товариствi не створена.
Iдентифiкацiя ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до вимог МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» нами було проведено вiдповiднi аудиторськi процедури i отримано необхiднi i достатнi аудиторськi докази, якi, на нашу думку, дають нам можливiсть правильно iдентифiкувати й оцiнити ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi в наслiдок шахрайства. В результатi проведених процедур, на думку аудитора iдентифiкованi ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi в наслiдок шахрайства є не значними, не мають всеохоплюючого впливу на фiнансову звiтнiсть в цiлому.
Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму):
Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гарант Iнформ Сервiс";
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: № 0215 вiд 26 сiчня 2001 року;
Мiсцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Куренiвська 2-Б;
Телефон (факс) юридичної особи: 451-59-13
Дата i номер договору на проведення аудиту: № 12-22, вiд 22 грудня 2016 року
Аудит розпочато 22 грудня 2016 р.
Аудит закiнчено 20 березня 2017 р.
Аудит достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi (яка додається) ТОВ "УКРГАЗ" станом на 31.12.2016 р., за перiод дiяльностi з 01.01.2016 по 31.12.2016 р. здiйснювали аудитори Зосiмов Iван Михайлович (сертифiкат аудитора серiї А № 000199 вiд 17.02.1994р., дiйсний до 17.02.2018р.), Зосiмов Володимир Iванович (сертифiкат аудитора серiї А №006145 вiд 30.06.2006р. дiйсний до 30 червня 2021 р.) та Кучменко Наталiя Олександрiвна (сертифiкат аудитора № 006756 вiд 23.12.2010р. дiйсний до 23 грудня 2020 р.).

Київ, Україна
20 березня 2017 року
ТОВ “Гарант Iнформ Сервiс”
(Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0215 вiд 26.01.01 вiдповiдно до рiшення АПУ № 315/3 вiд 24.09.2015 термiн дiї свiдоцтва продовжено до 24.09.2020 року)
Генеральний директор Зосiмов
(Додаток № 1)
ДОВIДКА
Про фiнансовий стан Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “УКРГАЗ” станом на 31.12.2016.

п/п Найменування показника Формула
(номери рядкiв балансу) Фактичне значення показника станом на 31.12.16 Довiдкове значення станом на: Нормативне значення показника
31.12.15 31.12.14
1 Показники платоспроможностi
1.2. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
0,008 0,006 0,072 Вiд 0,25 до 0,50
1.3. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi
0,38 0,35 0,50 Вiд 0,60 до збiльшення
1.4. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi
1,81 1,75 1,35 Бiльше 1
2 Показники фiнансової стiйкостi
2.1. Коефiцiєнт фiнансової залежностi
-4,17 -4,5 -2,7 Менше 2 ,0
2.2. Коефiцiєнт фiнансової автономiї
-0,24 -0,22 -0,37 Менше 0,50
2.3. Коефiцiєнт спiввiдношення позикових та власних коштiв
-5,17 -5,5 -3,7 Вiд 0,5 до 1,0
2.4. Питома вага запозичених засобiв у загальнiй сумi активiв пiдприємства
1,24 1,22 1,37 Менше 0,5
2.5. Питома вага дебiторської заборгованостi у загальнiй сумi активiв пiдприємства
0,15 0,14 0,2
3 Чистий оборотний капiтал тис. грн.
32139 30966 46780
4 Сума власних оборотних коштiв, тис. грн. -52940 -55157 -43195


Склав аудитор Зосiмов В. I.
Додаток 6
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства станом на 31.12.2016 р.
Найменування: ТОВ "УКРГАЗ"
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 32209081
Одиниця вимiру: тис. грн
Найменування статтi Код рядка За даними балансу, на кiнець звiтного перiоду Розрахунковi данi, на кiнець звiтного перiоду
1 2 3 4
АКТИВИ
Нематерiальнi активи: залишкова вартiсть 1000 25873 25873
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 - -
Основнi засоби: залишкова вартiсть 1010 1579 1579
Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 - -
Довгостроковi бiологiчнi активи 1020 - -
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 1030 - -
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 1406 1406
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 - -
Вiдстроченi податковi активи 1045 - -
Гудвiл 1050 - -
Вiдстроченi аквiзацiйнi витрати 1060 - -
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 1065 - -
Iншi необоротнi активи 1090 - -
Запаси: виробничi запаси 1101 47 47
Запаси: незавершене виробництво 1102 31088 31088
Запаси: готова продукцiя 1103 25293 25293
Товари 1104 - -
Запаси: поточнi бiологiчнi активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселi одержанi 1120 - -
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартiсть 1125 7559 7559
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами 1130 6356 6356
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом 1135 9 9
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з нарахованих доходiв 1140 - -
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: iз внутрiшнiх розрахункiв 1145 - -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 880 880
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 - -
Грошовi кошти та їх еквiваленти 1165 328 328
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 - -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
Iншi оборотнi активи 1190 49 49
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Активи, усього 100467 100467
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Вiдстроченi податковi зобов'язання 1500 - -
Пенсiйнi зобов'язання 1505 - -
Довгостроковi кредити банкiв 1510 - -
Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 76132 76132
Довгостроковi забезпечення 1520 8947 8947
Цiльове фiнансування 1525 - -
Страховi резерви 1530 - -
Iнвестицiйнi контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Короткостроковi кредити банкiв 1600 - -
Векселi виданi 1605 23086 23086
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 1610 217 217
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1615 - -
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1620 - -
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 1625 - -
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 1630 - -
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 - -
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 1650 - -
Поточнi забезпеченя 1660 13 13
Доходи майбутнiх перiодiв 1665 - -
Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв 1670 - -
Iншi поточнi зобов'язання 1690 16154 16154
Зобов'язання, повязанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - -
Чиста вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду 1800 - -
Зобов'язання, усього 124549 124549
Розрахункова вартiсть чистих активiв -24082 -24082
Статутний капiтал 1400 103 103
Неоплачений капiтал 1425
Вилучений капiтал 1430
Скоригований статутний капiтал

Примiтки: Без зауважень та особливостей.

Висновок: Вартiсть чистих активiв не вiдповiдає вимогам ч. 4 ст. 144 ЦКУ, тобто є меншою за статутний капiтал Товариства, та мiнiмальний розмiр статутного капiталу, встановлений законом.
Керiвник Кобрильов Ю.О.

Перевiрив аудитор Зосiмов В.I.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ" за ЄДРПОУ 32209081
Територія за КОАТУУ 3222485903
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 41.10
Середня кількість працівників 8
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 08130, Київська обл., с.Чайки, вул. В.Лобановського, 3А
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 25875 25873
первісна вартість 1001 25936 25936
накопичена амортизація 1002 -61 -63
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 4798 1579
первісна вартість 1011 6914 3709
знос 1012 -2116 -2130
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

інші фінансові інвестиції 1035 1406 1406
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 32079 28858
II. Оборотні активи
Запаси 1100 57528 56428
Виробничі запаси 1101 47 47
Незавершене виробництво 1102 31966 31088
Готова продукція 1103 25219 25293
Товари 1104 296
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 6129 7559
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

6639

6356

з бюджетом 1135 6 9
у тому числі з податку на прибуток 1136 1 1
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1464 880
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 260 328
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167 260 328
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 64 49
Усього за розділом II 1195 72090 71609
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 104169 100467

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 103 103
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405 26888 26888
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 50069 51073
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 -23078 -24082
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515 76340 76132
Довгострокові забезпечення 1520 9783 8947
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 86123 85079
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605 24797 23086
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615
за розрахунками з бюджетом 1620 131 217
за у тому числі з податку на прибуток 1621
за розрахунками зі страхування 1625
за розрахунками з оплати праці 1630
за одержаними авансами 1635
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660 17 13
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 16179 16154
Усього за розділом IІІ 1695 41124 39470
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 104169 100467

Примітки -
Керівник Кобрильов Ю.О.
Головний бухгалтер Кобрильов Ю.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ" за ЄДРПОУ 32209081
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1228 2572
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1326 ) ( 2948 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( )
Валовий:
 прибуток

2090


 збиток 2095 ( 98 ) ( 376 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 245 663
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 1432 ) ( 2040 )
Витрати на збут 2150 ( 1 ) ( 7 )
Інші операційні витрати 2180 ( 152 ) ( 573 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190


 збиток 2195 ( 1438 ) ( 2333 )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 4 36
Інші доходи 2240 3221 4636
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( 2997 ) ( 4545 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290


 збиток 2295 ( 1210 ) ( 2206 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350


 збиток 2355 ( 1210 ) ( 2206 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 25866
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 25866
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 25866
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1210 23660

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 -70 235
Витрати на оплату праці 2505 201 226
Відрахування на соціальні заходи 2510 42 78
Амортизація 2515 321 314
Інші операційні витрати 2520 657 877
Разом 2550 1151 1731

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки -
Керівник Кобрильов Ю.О.
Головний бухгалтер Кобрильов Ю.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ" за ЄДРПОУ 32209081
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1741

3820
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020 370
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 8
Надходження від операційної оренди 3040 109
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 1 1
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 13 )

( 7 )
Праці 3105 ( 162 ) ( 178 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 43 ) ( 86 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 686 ) ( 665 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 27 ) ( 62 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 659 ) ( 603 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 771 ) ( 6130 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( 3 ) ( 47 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 64 -2805
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 4276
необоротних активів 3205 90
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 4 36
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230 205
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( 3176 )
необоротних активів 3260 ( ) ( 763 )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 4 668
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350 769
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( 241 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1010
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 68 -3147
Залишок коштів на початок року 3405 260 3407
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 328 260

Примітки -
Керівник Кобрильов Ю.О.
Головний бухгалтер Кобрильов Ю.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ" за ЄДРПОУ 32209081
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки -
Керівник Кобрильов Ю.О.
Головний бухгалтер Кобрильов Ю.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ" за ЄДРПОУ 32209081
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 103 26888 -50069 -23078
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 103 26888 -50069 -23078
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -1004 -1004
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 -1004 -1004
Залишок на кінець року 4300 103 26888 -51073 -24082

Примітки -
Керівник Кобрильов Ю.О.
Головний бухгалтер Кобрильов Ю.О.

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)

Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi)
Зведення житлового комплексу "Чайка" вiдбувається у двi черги.
Перша черга будiвництва - облiгацiї серiї "А":
Блок "Б" - площа житлового будинку 9207,24 кв.м.- здано в експлуатацiю.
Блок "1-В" - площа житлового будинку 3906,89 кв.м.- здано в експлуатацiю.
Блок "1-Г" - загальна площа громадської будiвлi 2972,5 кв.м.- здано в експлуатацiю.
Фiтнес-центр - загальна площа 971 кв.м.- здано в експлуатацiю.
Центр дитячої творчостi - загальна площа 1593 кв.м.- здано в експлуатацiю.
108 квартирний будинок №11 - площа житлового будинку 8738,1 кв.м.- здано в експлуатацiю.
72 квартирний будинок №12 - площа житлового будинку 8607,87 кв.м.- здано в експлуатацiю.
72 квартирний будинок №13 - площа житлового будинку 8607,87 кв.м.- здано в експлуатацiю.
Облiгацiї серiї "А" - погашено (розпорядження ДКЦПФР вiд 12.05.2008 р. № 91-С-О про скасування випуску облiгацiй серiї "А" ТОВ "УКРГАЗ")
Друга черга будiвництва - облiгацiї серiї "В","С","D","E","F","G":
Облiгацiї серiї "В"
Блок "А" - площа житлового будинку 29 650,95 кв.м., площа вбудованих нежитлових примiщень 2880,00 кв.м. - здано в експлуатацiю.
будинок №2 - площа житлового будинку 7 306,77 кв.м. - здано в експлуатацiю.
будинок №3 - площа житлового будинку 7 361,90 кв.м. - здано в експлуатацiю.
будинок №4 - площа житлового будинку 7 345,20 кв.м. - здано в експлуатацiю.
будинок №5 - площа житлового будинку 70469,7 кв.м., в тому числi нежитловi вбудованi примiщення - 12840 кв.м. - здано в експлуатацiю. Пiдприємство громадського харчування - загальна площа будiвлi 1184 кв.м.
будинок №6 - площа житлового будинку 7 403,20 кв.м. - здано в експлуатацiю.
будинок №7 - площа житлового будинку 7 406,7 кв.м. - здано в експлуатацiю.
будинок №9 - площа житлового будинку 13 264,41 кв.м. - здано в експлуатацiю.
Облiгацiї серiї C - будинок №8 - площа житлового будинку 13 264,57 кв.м. - здано в експлуатацiю.
Облiгацiї серiї D - будинок №10 - площа житлового будинку 12 633,10 кв.м. - здано в експлуатацiю.
Облiгацiї серiї Е - пiдземна автостоянка - машиномiсця в пiдземнiй автостоянцi за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. В.Лобановського, буд. 2, у кiлькостi 264 (двiстi шiстдесят чотири) машиномiсця - площа 11 548,8 кв.м. - здано в експлуатацiю , Випуск облiгацiй серiї E скасований згiдно Розпорядження НКЦПФР №118-КФ-С-О вiд 05.05.2014р.
Облiгацiї серiї F - басейн - у зв.язку iз змiною проекту вилучено iз генплану будiвництва, облiгацiї викуплени емiтентом у повному обсязi.
Облiгацiї серiї G - пiдприємтсво громадського харчування - площа 494,00 кв.м. - здано в експулатацiю.