Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Кобрильов Юрiй Опанасович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
32209081
1.4. Місцезнаходження емітента
Київська, Києво-Святошинський район, 08130, село Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 3А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044)-593-46-01 (044)-593-46-01
1.6. Електронна поштова адреса емітента
tovukrgaz@ukr.net
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у ВIДОМОСТI ДКЦПФР 81/1334/  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці http://ukrgaz.org.ua/ в мережі Інтернет 24.04.2013
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство X
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) X
30. Примітки п.1 д) ТОВ "УКРГАЗ" не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств.
п.4 б) Посадовi особи акцiями пiдприємства не володiють.
п.5 ТОВ "УКРГАЗ" не є акцiонерним товариством. Акцiї не випускались.
п.6 ТОВ "УКРГАЗ" не є акцiонерним товаристовом. Загальнi збори не проводились.
п.7 ТОВ "УКРГАЗ" не виплачувало дивiденди.
п.9 а) ТОВ "УКРГАЗ" не є акцiонерним товариством. Акцiї не випускались.
п.9 в) ТОВ "УКРГАЗ" не випускало iнших цiнних паперiв, окрiм цiльових облiгацiй.
п.9 г) ТОВ "УКРГАЗ" не є акцiонерним товариством i не викупало власних акцiй.
п.9 г) ТОВ "УКРГАЗ" не видавало сертифiкатiв цiнних паперiв.
п.12 гарантiї третiх осiб за цiнними паперами ТОВ "УКРГАЗ" не надавались.
п.14 ТОВ "УКРГАЗ" не є акцiонерним товариством. Корпоративне управлiння не впроваджене.
п.26 ТОВ "УКРГАЗ" не є акцiонерним товариством. Загальнi збори не проводило.
п.28 ТОВ "УКРГАЗ" не складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
п.9.г) ТОВ "УКРГАЗ" не випускало iнших цiнних паперiв.
п.11.г) ТОВ "УКРГАЗ" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсь або виробнитво та розподiлення електроенергiї, газу та води.
п.11.г') ТОВ "УКРГАЗ" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсь або виробнитво та розподiлення електроенергiї, газу та води.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ТОВ "УКРГАЗ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3.1.4. Поштовий індекс
08130
3.1.5. Область, район
Київська, Києво-Святошинський район
3.1.6. Населений пункт
село Чайки
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. В. Лобановського, буд. 3А
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
035780 серiя АОО
3.2.2. Дата державної реєстрації
24.10.2002
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Державний реестратор Печерської районної у мiстi Києвi Державної Адмiнiстрацiї
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
10815711.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
10815711.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Дельта Банк"
3.3.2. МФО банку
380236
3.3.3. Поточний рахунок
26009002000140
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Дельта Банк"
3.3.5. МФО банку
380236
3.3.6. Поточний рахунок
26009002000140
3.4. Основні види діяльності
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжирингу
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
на виконання будiвельних робiт 2-ПРПЗ 05.09.2007 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя 05.09.2011
Опис Згiдно дiючего законодавства лiцензiя дiє до завершення будiвництво та не потребує подовження.
 
Виробництво теплової енергiї АГ №500664 03.02.2011 Київська обласна державна адмiнiстрацiя 29.04.2014
Опис ТОВ "Укргаз" планує подовжити термiн дiї дозволу на виконання будiвельних робiт.
 
Транспортування теплової енергiї магистральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами АГ №500665 03.02.2011 Київська обласна державна адмiнiстрацiя 29.04.2014
Опис ТОВ "Укргаз" планує подовжити термiн дiї дозволу на виконання будiвельних робiт.
 
Постачання теплової енергiї АГ №500666 03.02.2011 Київська обласна державна адмiнiстрацiя 29.04.2014
Опис ТОВ "Укргаз" планує подовжити термiн дiї дозволу на виконання будiвельних робiт.
 
3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
ТОВ РА "Кредит-Рейтинг" уповноважене рейтингове агентство 12.03.2013 uaCCC
3.8. Інформація про органи управління емітента
Органи Управлiння та контролю.
Вищим органом Товариства є Загальнi Збори Учасникiв (по тексту - "Збори Учасникiв" або "Збори"). Виконавчим органом Товариства є Директор, який вирiшує всi питання дiяльностi Товариства (по тексту - "Директор"). Контроль за дiяльнiстю Директора Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю Товариства (по тексту - "Ревiзiйна комiсiя").
Збори Учасникiв
Збори Учасникiв є вищим органом управлiння Товариства та складаються з Учасникiв або їх уповноважених представникiв. Збори Учасникiв мають повноваження згiдно Статуту вчиняти будь-якi дiї стосовно дiяльностi та справ Товариства, що не суперечать закону.
Збори Учасникiв очолює Голова Зборiв Учасникiв (далi - "Голова"). Секретар Зборiв Учасникiв (далi - "Секретар") обирається Зборами Учасникiв шляхом голосування простою бiльшiстю голосiв присутнiх Учасникiв. Секретар веде протокол, допомагає Головi Зборiв Учасникiв виконувати його обов'язки протягом проведення Зборiв Учасникiв та виконувати iншi обов'язки, визначенi цим Статутом та Зборами Учасникiв.
Збори Учасникiв (черговi та позачерговi) проводяться за основним мiсцем дiяльностi Товариства, чи в iншому мiсцi на територiї України.
Щорiчнi Збори Учасникiв проводять в час та в мiсцi, визначеному Зборами Учасникiв, але не менше двох разiв на рiк, якщо iнше не буде прийнято рiшенням Зборiв Учасникiв Товариства. Збори Учасникiв проводяться з метою затвердження щорiчного звiту дiяльностi Товариства, а також для вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв.
Позачерговi Збори Учасникiв скликаються Головою Товариства у випадку неплатоспроможностi Товариства та з iншого приводу, що вiдповiдає iнтересам Товариства. Позачерговi Збори Учасникiв можуть бути також скликанi Головою Товариства чи на вимогу одного чи кiлькох Учасникiв, що володiють не менш як 10 (десятьма) вiдсотками голосiв, чи на вимогу Ревiзiйної Комiсiї згiдно статтi 16.5. цього Статуту. Якщо на протязi 25 (двадцяти п'яти) робочих днiв Голова Товариства не виконає зазначеної вимоги, вони самi можуть скликати Збори Учасникiв.
Повiдомлення про скликання Зборiв Учасникiв (далi - "Повiдомлення про Збори") надсилається всiм Учасникам Товариства рекомендованим листом, телексом, телефаксом, кур'єрською поштою чи доставкою з рук в руки на адреси, зазначенi в Статутi та вiдповiдних книгах Товариства. Повiдомлення про Збори повинно мiстити вказiвку на дату, час, мiсце проведення та порядок денний Зборiв Учасникiв. Повiдомлення про Збори має бути зроблено не менш нiж за 30 (тридцять) днiв до дня скликання Зборiв. В будь-якому випадку дата проведення Зборiв Учасникiв має бути спланована таким чином, щоб забезпечити отримання Учасниками необхiдних вiз та органiзацiю виїзду на мiсце проведення Зборiв Учасникiв. Учасники можуть вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв Учасникiв, при чому такi пропозицiї повиннi складатися в письмовiй формi та подаватися Головi Товариства не пiзнiше нiж за 25 (двадцять п'ять) днiв до дня проведення Зборiв Учасникiв. Голова Товариства негайно повiдомляє Учасникiв в письмовiй формi про будь-якi змiни в порядку денному. Будь-яке питання, яке не включене до порядку денного Зборiв Учасникiв може бути розглянуто на Зборами лише за згодою усiх Учасникiв (їхнiх уповноважених представникiв), присутнiх на Зборах. Учасникам (їх уповноваженим представникам) має бути надана можливiсть не пiзнiше як за 7 (сiм) днiв до дня скликання Зборiв ознайомитися з документами (проектами документiв), обговорення яких передбачено порядком денним.
Якщо iншого не буде спецiально передбачено законодавством України, Збори Учасникiв визнаються повноважними, якщо. на них присутнi Учасники (представники Учасникiв), якi у сукупностi володiють бiльш нiж 60% (шiстдесят) голосiв.
Учасники володiють кiлькiстю голосiв, що дорiвнює розмiру їх вiдповiдних Часток у Статутному (складеному) Капiталi.
Будь-який Учасник може бути представлений на Зборах через свого представника, уповноваженого на те письмовим дорученням, виданим таким Учасником. Представник, присутнiй на Зборах, має право виступати та голосувати вiд iменi Учасника так, як зазначено в дорученнi. Уповноваженi представники Учасникiв можуть дiяти на постiйнiй основi чи призначатися на певний перiод, що визначається на розсуд вiдповiдного Учасника.
Голова та Секретар Зборiв Учасникiв вiдповiдають за ведення протоколу та внесення до протоколу всiх рiшень, якi було обговорено та прийнято на Зборах. Письмовi протоколи українською мовою готуються Секретарем Зборiв одразу пiсля проведення Зборiв Учасникiв та надаються Учасникам. Протоколи повиннi мiстити пiдписи Голови та Секретаря Зборiв Учасникiв. Книга оригiналiв таких протоколiв зберiгається у Директора Товариства. Книга оригiналiв протоколiв може перевiрятися Учасниками в будь-який час протягом робочого дня. Учасникам Товариства за їх вимогою видаються засвiдченi витяги з книги протоколiв.
До виключної компетенцiї Зборiв Учасникiв Товариства належить:
а) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання;
б) внесення змiн до статуту Товариства, у тому числi змiна розмiру його Статутного (складеного) капiталу;
в) утворення i вiдкликання виконавчого та iнших органiв Товариства;
г) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, затвердження звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибуткiв (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв;
д) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень;
е) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства;
є) визначення органiзацiйної структури Товариства;
з) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
и) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв;
i) прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу;
ї) прийняття рiшення про обрання уповноваженої особи учасникiв для представлення iнтересiв Товариства у випадках, передбачених законом;
й) встановлення розмiру, форми i порядку внесення учасниками додаткових вкладiв;
к) вирiшення питання про придбання Товариством частки учасника;
л) виключення учасника з Товариства;
З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статтi 14 Статуту, а також при вирiшеннi питання про виключення учасника з товариства рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв учасникiв Товариства.
По рештi питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голос Виконавчим органом Товариства є Директор.
Директор Товариства вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за винятком тих питань, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв.
Директор Товариства пiдзвiтний Зборам Учасникiв та органiзовує виконання їх рiшень.
Директор Товариства дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України.
Директор вiдповiдає як за дiяльнiсть Товариства в цiлому, так i за виконання покладених на нього окремих завдань.
Директором Товариства може бути особа, яка перебуває з Товариством у трудових вiдносинах.
Вiд iменi i за дорученням Зборiв Учасникiв Голова Зборiв Учасникiв може укладати з Директором трудовий договiр (контракт), в якому передбачаються права та обов'язки Директора, вiдповiдальнiсть Директора перед Товариством та Трудовим колективом Товариства, умови матерiального забезпечення та звiльнення з посади з урахуванням гарантiй, передбачених трудовим договором та чинним законодавством України.
Директор Товариства здiйснює такi функцiї:
- без довiреностi представляє Товариство в усiх державних, громадських, приватних та iнших органiзацiях, органах i установах як на територiї України, так i за її межами;
- на пiдставi рiшень Зборiв Учасникiв Товариства, що входять до їх компетенцiї, видає накази, iнструкцiї та розпорядження, обов'язковi до виконання усiма працiвниками Товариства;
- без довiреностi укладає договори, а також вчинює iншi юридичнi дiї вiд iменi Товариства.
- видає довiреностi вiд iменi Товариства з врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;
- надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно призначення на посади керiвникiв вiдособлених пiдроздiлiв Товариства;
- застосовує до працiвникiв Товариства заохочення за успiхи в роботi та стягнення за порушення трудової дисциплiни;
- надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно порядку формування та використання коштiв Резервного фонду.
- Крiм функцiй, зазначених в пiдпунктах 15.8.1. - 15.8.7. цього Статуту, Директор здiйснює i iншi функцiї, визначенi цим Статутом, рiшеннями Зборiв Учасникiв та чинним законодавством України.
Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОВЕРСIС КОМЕРС ЛIМIТЕД" ("OVERSEAS COMMERCE LIMITED") Сполучене Королiвство Великобританiї i Пiвнiчної Iрландiї Лондон Сьюит 9 Шеферд Маркет 8, Мейфейр, м Лондон - 92%
Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФЕЙРПАУЕР ЛIМIТЕД" ("FAIRPOWER LIMITED") Кеннедi авеню 8, 1-й поверх, офiс 101 а/с 1087 Нiкосiя Кiпр 7,9%
ПЗНВIФ "КОНСЕНТ КАПIТАЛ" ТОВ "КОНСЕНТ КАПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Україна, Село Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 21, корп. 2 Свiдоцтво Серiя А01 Номер 265720 вiд 28.10.2008р., видане Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 27.11.2007р. ЄДРПОУ 35575477 - 0,1%.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОВЕРСIС КОМЕРС ЛIМIТЕД" ("OVERSEAS COMMERCE LIMITED" - -получене Королiвство Великобританiї i Пiвнiчної Iр Лондон Сьюит 9 Шеферд Маркет 8, Мейфейр, м Лондон 92.000000000000
Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФЕЙРПАУЕР ЛIМIТЕД" ("FAIRPOWER LIMITED") - -Кiпр Нiкосiя Кеннедi авеню 8, 1-й поверх, офiс 101 а/с 1087 7.900000000000
ПЗНВIФ "КОНСЕНТ КАПIТАЛ" ТОВ "КОНСЕНТ КАПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 35575477 03180Україна Село Чайки вул. В. Лобановського, буд. 21, корп. 2 0.100000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньоблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 33,16 осiб
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 3 осiб
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осiб
Фонд оплати працi ТОВ "Укргаз" за звiтний перiод склав - 622 427,05 грн.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Головной бухгалтер за сумiсництвом
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Скорик Людмила Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 790832 15.02.2007 Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1971
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ БК "Будцентр", головний бухгалтер
6.1.8. Опис
Змiни у персональному складi посадових осiб не вiдбувалися.
Судимiсть за кориснi та посадовi злочини вiдсутня.
Посади, якi займала Скорик Л.М.:
Київська ПМК-1
01.07.1991р. - прийнята на посаду касира
15.11.1993р. - переведена на посаду бухгалтера
ТОВ "ПМК-1"
28.01.1994р. - переведена на посаду бухгалтера
25.04.1994р.- переведена на посаду ст. бухгалтера
05.08.1997р. - звiльнена з посади
ЗАТ "АГРОРЕМБУД"
05.08.1997р. - прийнята на посаду ст. бухгалтера
22.01.1998р. - звiльнена з займаємої посади
ТОВ "Компанiя ФАХ"
01.02.1998р. - прийнята на посаду бухгалтера
08.09.1999р. - звiльнена з займаємої посади
ТОВ "ПМК-1"
08.09.1999р. - прийнята на посаду ст. бухгалтера
01.03.2003р. - переведена на посаду головного бухгалтера
ЗАТ "ПМК-1"
01.11.2003р. - прийнята на посаду головного бухгалтера за сумiсництвом
21.12.2004р. - звiльнена по переводу в ТОВ "КРЕДО-БУД"
ТОВ "КРЕДО-БУД"
21.12.2004р. - прийнята на посаду головного бухгалтера
10.04.2006р. - звiльнена з займаємої посади
ТОВ "СТРЕТТОБУД"
01.03.2005р. - прийнята на посаду головного бухгалтера за сумiсництвом
10.04.2006р. - звiльнена з займаємої посади
ТОВ "УКРГАЗ"
11.04.2006р. - прийнята на посаду головного бухгалтера
21.10.2009р. - звiльнена по переводу в ТОВ БК "БУДЦЕНТР"
ТОВ БК "БУДЦЕНТР"
21.10.2009р. - прийнята на посаду головного бухгалтера
14.07.2010р. - звiльнена з займаємої посади
ТОВ "УКРГАЗ"
15.07.2010р. - прийнята на посаду головного бухгалтера
03.11.2011р. - звiльнена по переводу в ТОВ "КОНСЕНТ КАПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ТОВ "КОНСЕНТ КАПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
04.11.2011р. - прийнята на посаду головного бухгалтера
Винагорода за 2012 рiк - 19 419,34 грн.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кобрильов Юрiй Опанасович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕК 695190 05.12.1997 Первомайським МВ УМВС України у Луганськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1959
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
23
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "УКРГАЗ", Директор департаменту цiноутворення
6.1.8. Опис
Посадова особа емiтента не обiймає посади на iнших пiдприємствах
Судимiсть за кориснi та посадовi злочини вiдсутня.
Призначен на посаду з 29 серпня 2011р. згiдно Протоколу Загальних зборiв Учасникiв ТОВ "УКРГАЗ" №59-2 вiд 29.08.2011р., Наказ про вступ до обов'язкiв Директора №55-К вiд 29.08.2011р.
Директор Товариства вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за винятком тих питань, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв.
Директор Товариства пiдзвiтний Зборам Учасникiв та органiзовує виконання їх рiшень.
Директор Товариства дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України.
Директор вiдповiдає як за дiяльнiсть Товариства в цiлому, так i за виконання покладених на нього окремих завдань.
Директором Товариства може бути особа, яка перебуває з Товариством у трудових вiдносинах.
Вiд iменi i за дорученням Зборiв Учасникiв Голова Зборiв Учасникiв може укладати з Директором трудовий договiр (контракт), в якому передбачаються права та обов'язки Директора, вiдповiдальнiсть Директора перед Товариством та Трудовим колективом Товариства, умови матерiального забезпечення та звiльнення з посади з урахуванням гарантiй, передбачених трудовим договором та чинним законодавством України.
Директор Товариства здiйснює такi функцiї:
- без довiреностi представляє Товариство в усiх державних, громадських, приватних та iнших органiзацiях, органах i установах як на територiї України, так i за її межами;
- на пiдставi рiшень Зборiв Учасникiв Товариства, що входять до їх компетенцiї, видає накази, iнструкцiї та розпорядження, обов'язковi до виконання усiма працiвниками Товариства;
- без довiреностi укладає договори, а також вчинює iншi юридичнi дiї вiд iменi Товариства.
- видає довiреностi вiд iменi Товариства з врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;
- надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно призначення на посади керiвникiв вiдособлених пiдроздiлiв Товариства;
- застосовує до працiвникiв Товариства заохочення за успiхи в роботi та стягнення за порушення трудової дисциплiни;
- надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно порядку формування та використання коштiв Резервного фонду.
- Крiм функцiй, зазначених в пiдпунктах 15.8.1. - 15.8.7. цього Статуту, Директор здiйснює i iншi функцiї, визначенi цим Статутом, рiшеннями Зборiв Учасникiв та чинним законодавством України.
Посади, якi займав Кобрильов Ю.О.:
Первомайське Шахтобудiвельне управлiння виробничого об'єднення "Первомайскуголь":
31.07.1981р. - 23.10.1981р. - будiвельний майстер
24.10.1981р. - 24.04.1983р. - служба в Радянськой Армiї
Первомайське Шахтобудiвельне управлiння виробничого об'єднення "Первомайскуголь":
03.06.1983р. - прийнятий на посаду Iнженера по капiтальному будивництву 1й категорiї
15.09.1983р. - переведений заступником начальника управлiння
03.01.1984р. - переведений iнженером виробнично-техничного вiддiлу
06.03.1984р. - переведений iнженером з рацiоналiзацiї
10.11.1984р. - призначений керiвником виробнично-технiчного вiддiлу
09.09.1985р. - звiльнений за власним бажанням
Трест "Стахановшахтобуд" ШУ №3
16.09.1985р. - прийнятий iнженером проєктної органiзацiї робiт
01.02.1986р. - переведений iнженером виробнично-технiчного вiддiлу
02.02.1987р. - переведений в.о. керiвника виробнично-технiчного вiддiлу
06.04.1987р. - призначений керiвником виробнично-технiчного вiддiлу
01.08.1989р. - призначений в.о. керiвника ШУ №3
24.08.1989р. - призначений керiвником ШУ №3
10.06.1998р. - звiльнений по переводу
ШСУ ГХК "Луганськшахтобуд"
10.06.1998р. - призначений по переводу начальником управлiння
14.08.2001р. - звiльнений по переводу
ДХК "Первомайскуголь"
14.08.2001р. - прийнятий на посаду в.о. ПредПравлiння по переводу
15.08.2001р. - призначений ПредПравлiння
01.04.2002р. - звiльнений за власним бажанням
ТОВ "УКРГАЗ"
01.04.2009р. - прийнятий на посаду Директора департаменту цiноутворення
Винагорода за 2012 рiк - 39 622,88 грн.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ КБ "Надра"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20025456
Місцезнаходження 04053 Україна м. Київ Шевченкiвський мiсто Київ вул.Артема, 15
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 362010
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.07.2007
Міжміський код та телефон 044-205-30-11
Факс 044-205-30-11
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Емiтент користується послугами зберiгача.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Кредит-Рейтинг"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31752402
Місцезнаходження 04070 Україна м. Київ Подiльський мiсто Київ вул.Межигiрська, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 6
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012
Міжміський код та телефон 044-490-25-50
Факс 044-490-25-50
Вид діяльності консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння; дослiдження ринку та вивчення суспiльної думки
Опис Емiтент користується послугами рейтингового агенства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24917996
Місцезнаходження 04107 Україна м. Київ Подiльський мiсто Київ вул.Тропiнiна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон 044-585-42-42
Факс 044-585-42-42
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Емiтент користується послугами депозитарiя.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Аудиторська фiрма "ГАРАНТ ?НФОРМ СЕРВ?С"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14343382
Місцезнаходження 04073 Україна м. Київ Подiльський мiсто Київ вул. Куренiвська, 2-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0215
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.01.2001
Міжміський код та телефон 044-451-59-13
Факс 044-451-59-13
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис Емiтент користується послугами аудитора.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Дельта Банк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020
Місцезнаходження 01133 Україна м. Київ Шевченкiвський мiсто Кивї м.Київ вул. Щорса, 36-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 533966
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.05.2010
Міжміський код та телефон 044-495-64-04
Факс 044-495-64-04
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Емiтент користується послугами зберiгача

11. Відомості про цінні папери емітента

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
18.10.2007 705/2/07 ДКЦПФР 38.000 1315386 Бездокументарні іменні 49984668.000 Житловi примiщення 01.06.2010
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї С будуть використанi для будiвництва 167 квартирного, двосекцiйного житлового будинку №8, загальною площею квартир 13 153,86 кв.м в с.Чайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
 
18.10.2007 706/2/07 ДКЦПФР 38.000 836895 Бездокументарні іменні 31802010.000 Житловi примiщення 01.06.2010
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї D будуть використанi для будiвництва 154 квартирного, двосекцiйного житлового будинку №10, загальною площею квартир 11 499,38 кв.м в с.Чайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
 
18.10.2007 707/2/07 ДКЦПФР 68400.000 264 Бездокументарні іменні 18057600.000 машиномiсце 01.06.2010
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї Е будуть використанi для будiвництва пiдземної автостоянки на 264 машиномiсця, загальною площею паркомiсць 4752 кв.м в с.Чайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
 
18.10.2007 708/2/07 ДКЦПФР 4512690.000 1 Бездокументарні іменні 4512690.000 басейн 01.06.2010
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї F будуть використанi для будiвництва басейну в с.Чайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
 
18.10.2007 709/2/07 ДКЦПФР 38.000 166265 Бездокументарні іменні 6318070.000 нежитловi примiщення 01.06.2010
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї G будуть використанi для будiвництва торгово-розважального центру в с.Чайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
 
24.10.2006 663/2/06 ДКЦПФР 30.000 8982801 Бездокументарні іменні 269484030.000 Житловi та нежитловi примiщення 01.11.2009
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї В будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Емiтента з фiнансування будiвництва житлових будинкiв №№1/1-1/5, 2/1, 2/2, 2/3, дитячий дошкiльний заклад та реконструкцiї житлового будинку №5/1 з прибудованими офiсними примiщеннями в с.Чайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
 
24.10.2006 662/2/06 ДКЦПФР 30.000 3752146 Бездокументарні іменні 112564380.000 Житловi та нежитловi примiщення 01.02.2008
Опис Облiгацiї серiї "А" - погашено (розпорядження ДКЦПФР вiд 12.05.2008 р. № 91-С-О про скасування випуску облiгацiй серiї "А" ТОВ "УКРГАЗ")
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
д/н
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Органiзацiйна структура ТОВ "УКРГАЗ".
1.Департамент маркетингу та продаж
2. Юрисконсульт
3. Бухгалтер
4. Охорона працi
5. Логистика
6. Техничний нагляд
7. Головний енергетик
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв ТОВ "УКРГАЗ" не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
д/н
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика на пiдприємствi здiйснюється згiдно Наказу "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику" за №1 вiд 5 сiчня 2007 року.
Для нарахування амортизацiї основних засобiв використовується метод та норми, що передбаченi вимогами ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" №283/97-ВР вiд 22.05.1997р. Для нарахування амортизацiї НМА застосовується прямолiнiйний метод.
Оцiнка вартостi запасiв здiйснюється методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
Оцiнка та вiдображення в облiку пiдприємства фiнансових iнвестицiй здiйснюється за собiвартiстю їх здiйснення. Усi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (крiм iнвестицiй, що утримуються Пiдприємством до їх погашення, або облiковуються за методом участi в капiталi) на дату фiнансової звiтностi вiдображаються за їх справедливою вартiстю.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКА ФIРМА
«ГАРАНТ IНФОРМ СЕРВIС»
04073, Україна, м. Київ, вул. Куренiвська 2-Б Тел. +380 44 451 – 5913
Факс +380 44 468 - 3223
E-mail: zosimov1@ukr.net
AUDITING FIRM
«GARANT INFORM SERVICE»
04073, Ukraine, Kiyv, Kurenivska Str., 2b
Тel. +380 44 451 – 5913
Fax. +380 44 468 - 3223
E-mail: zosimov1@ukr.net
№ 04-15 вiд 15 квiтня 2013 року.

Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)
про фiнансову звiтнiсть та фiнансовий стан на 31 грудня 2012 року Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “УКРГАЗ”

Цей "Аудиторський висновок" адресується :
Власники цiнних паперiв
Керiвництво емiтента

Вступний параграф:
Основнi вiдомостi про емiтента:
Повна назва Товариства: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “УКРГАЗ”.
Iдентифiкацiйний код згiдно ЄДРПОУ: 32209081.
Мiсцезнаходження Товариства: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Чайки, вул. Лобановського Валерiя, буд. 3-А.
Дата державної реєстрацiї: 24.10.2002 року
Опис аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка проведена на основi i у вiдповiдностi iз Законом України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.93 р. № 3125-ХII, Мiжнародним стандартами аудиту та з дотриманням «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевих позик)» (затвердженi рiшенням ДКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2011).
Ми провели аудиторську перевiрку поданої нижче фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРГАЗ» станом на 31.12.2012 та за 2011 фiнансовий рiк, яка складається з: балансу (Додаток № 2) станом на 31 грудня 2012 року та пов'язаних iз ним звiтiв про: фiнансовi результати (Додаток № 3), рух грошових коштiв (Додаток № 4), власний капiтал (Додаток № 5) та Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (Додаток № 6) та довiдки про вартiсть чистих активiв (Додаток № 7) за 2012 фiнансовий рiк. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до вимог дiючих в Українi Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку та внутрiшнього Наказу про облiкову полiтику. В 2012 роцi Товариство дотримувалось принципу незмiнностi облiкової полiтики. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2012 рiк складена на основi даних бухгалтерського та податкового облiку, забезпеченого первинними документами, якi були основою записiв у бухгалтерських регiстрах облiку.
Ми провели нашу аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, в тому числi з дотриманням вимог МСА 700, 705, 706. Цi стандарти вимагають, щоб ми планували i проводили наш аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненiсть у тому, що документи фiнансової звiтностi вiльнi вiд будь-яких суттєвих викривлень. Аудиторська перевiрка передбачалась та планувалась, в рамках обмежень встановлених угодою, щодо обсягу i строкiв перевiрки, та з урахуванням розмiру суттєвостi помилок, iз метою отримання достатньої iнформацiї про вiдсутнiсть або наявнiсть суттєвих помилок у перевiряємiй фiнансовiй звiтностi та за для висловлення думки про ступiнь достовiрностi фiнансової звiтностi та дачу оцiнки реального фiнансового стану об'єкта перевiрки. Пiд час аудиту проведено дослiдження шляхом тестування доказiв щодо обґрунтування сум та iншої iнформацiї, розкритої у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку та звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду перевiрки. Крiм того, шляхом тестування здiйснено оцiнку вiдповiдностi даних податкової звiтностi. Ми вважаємо, що виконана нами перевiрка дає достатнi пiдстави для висловлення нашої думки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв.
Управлiнський персонал Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРГАЗ» (далi - Товариство) несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2011 року та за 2012 фiнансовий рiк, яка базується на вимогах Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХIУ вiд 16.07.99 i вимогах нацiональних Положень (Стандартiв) Бухгалтерського Облiку (П(С)БО), затверджених вiдповiдними наказами Мiнiстерства фiнансiв України i, зокрема, пiдготовлена у форматi, що вiдповiдає вимогам П(С)БО № 2 "Баланс" для балансу Товариства, П(С)БО № 3 "Звiт про фiнансовi результати" для звiту про прибутки та збитки Товариства, П(С)БО № 4 "Звiт про рух грошових коштiв" для звiту про рух грошових коштiв, П(С)БО № 5 "Звiт про власний капiтал" для звiту про власний капiтал та Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк Ця фiнансова звiтнiсть є стандартною звiтнiстю Товариства, яка складається вiдповiдно до вимог українського законодавства. Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за те, щоб бухгалтерський облiк, який ведеться в Товариствi, вiдповiдав українським законам та положенням в усiх суттєвих аспектах. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства також включає в себе: розробку, впровадження та використання такого внутрiшнього контролю, який вiн (персонал) вважає потрiбним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнi особи
В 2011 роцi вiдповiдальними особами, що здiйснювали поточне керiвництво Товариством були:
Директор : Кобрильов Ю. О з 01.09.2011 протокол зборiв учасникiв №60 вiд 01.09.2011 по теперiшнiй час.
Головний бухгалтер: Скорик Л.М. з 15.07.2010, наказ № 40-к вiд 15.07.2010 по теперiшнiй час
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є лише висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi проведеної нами аудиторської перевiрки.
Загальний висновок аудитора щодо фiнансової звiтностi
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки. В ходi аудиту виявлено факти невiдповiдностi вступного сальдо на початок звiтного перiоду та кiнцевого сальдо попереднього звiтного перiоду в Балансi та Звiтi про фiнансовi результати, а також не значнi арифметичнi помилки в Балансi. Всi вищевказанi неточностi i невiдповiдностi виникли в наслiдок округлення числових показникiв та розрахунку вiдносних величин, отриманих шляхом складання числових компонентiв, якi не були округленi. Матерiальнiсть та вплив цих викривлень на фiнансову звiтнiсть в звiтному перiодi є незначними. Також аудитори не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю активiв Товариства.
Умовно-позитивна думка. На нашу думку, за винятком впливу питання про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть, що додається, в цiлому достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан ТОВ "УКРГАЗ" на 31 грудня 2012 року, а також результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за 2012 фiнансовий рiк згiдно з дiючими в Українi Положеннями (Стандартами) Бухгалтерського Облiку. Фiнансовий стан ТОВ "УКРГАЗ" на зазначену дату можна охарактеризувати як нестабiльний. Платiжна спроможнiсть знаходиться на задовiльному рiвнi.
Iнша допомiжна iнформацiя
Вартiсть чистих активiв
Вартiсть чистих активiв розраховано вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 17 листопада 2004 року N 485.
Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає даним балансу станом на 31.12.2012 та становить 22014 тис. грн., що перевищує статутний капiтал Товариства та мiнiмальний розмiр статутного капiталу, встановлений законом. Отже вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам ст. 144 ЦК України.
Вiдповiдно до МСА 720 аудитором оглянуто iншу iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з доданою до цього звiту фiнансовою звiтнiстю. В результатi такого огляду суттєвi невiдповiдностi з перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю чи суттєве викривлення фактiв не iдентифiковано.
Виконання значних правочинiв
За своєю органiзацiйно-правовою формою Товариство не вiдноситься до акцiонерних тому дiя ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» на нього не поширюється.
Стан корпоративного управлiння та внутрiшнього аудиту.
Вiдповiдно до статуту Товариства до органiв, що здiйснюють керiвнi та контролюючi функцiї i забезпечують корпоративне управлiння вiдносяться: Загальнi збори учасникiв Товариства, Директор, Ревiзiйна комiсiя. Служба внутрiшнього аудиту (посада внутрiшнього аудитора) не створена, що не суперечить вимогам Законодавства України. Ревiзiйна комiсiя на Товариствi не створена.
Iдентифiкацiя ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до вимог МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» нами було проведено вiдповiднi аудиторськi процедури i отримано необхiднi i достатнi аудиторськi докази, якi, на нашу думку, дають нам можливiсть правильно iдентифiкувати й оцiнити ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi в наслiдок шахрайства. В результатi проведених процедур, на думку аудитора iдентифiкованi ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi в наслiдок шахрайства є не значними, не мають всеохоплюючого впливу на фiнансову звiтнiсть в цiлому.
Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму):
Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гарант Iнформ Сервiс";
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: № 0215 вiд 26 сiчня 2001 року;
Мiсцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Куренiвська 2-Б,;
Телефон (факс) юридичної особи: 451-59-13
Дата i номер договору на проведення аудиту: № 03-14, вiд 14 березня 2013 року
Аудит розпочато 14 березня 2013 р.
Аудит закiнчено 15 квiтня 2013 р.
Київ, Україна
15 квiтня 2013 року
ТОВ “Гарант Iнформ Сервiс”
(Свiдотство про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0215 вiд 26.01.01)
Директор Зосiмов В. I.
.

(Додаток № 1)
ДОВIДКА
Про фiнансовий стан Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “УКРГАЗ” станом на 31.12.2012.

п/п Найменування показника Формула
(номери рядкiв балансу) Фактичне значення показника станом на 31.12.12 Довiдкове значення станом на: Нормативне значення показника
31.12.11

1 Показники платоспроможностi
1.2. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
0,027 0,24 Вiд 0,25 до 0,50
1.3. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi
0,9 1,6 Вiд 0,60 до збiльшення
1.4. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi
3,14 5,8 Бiльше 1
2 Показники фiнансової стiйкостi
2.1. Коефiцiєнт фiнансової залежностi
11,76 10,02 Менше 2 ,0
2.2. Коефiцiєнт фiнансової автономiї
0,09 0,09 Менше 0,50
2.3. Коефiцiєнт спiввiдношення позикових та власних коштiв
8,74 7,21 Вiд 05 до 1,0
2.4. Питома вага запозичених засобiв у загальнiй сумi активiв пiдприємства
0,74 0,72 Менше 0,5
2.5. Питома вага дебiторської заборгованостi у загальнiй сумi активiв пiдприємства
0,24 0,19
3 Чистий оборотний капiтал
155679 181383
4 Сума власних оборотних коштiв
16864 6478

Склав аудитор Зосiмов В. I.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Протягом 2012 року емiтент здiйснював будiвництво житлових та не житлових примiщень в Київськiй областi, Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул.. Лобановського
Основними ринками збуту житлових та не житлових (офiсних, культурно-побутового обслуговування населення) будiвель - є первинний ринок нерухомостi м. Київа i Київської областi.
Основними споживачами є фiзичнi та юридичнi особи, що мають потребу у придбаннi зазначених об'єктiв нерухомостi.
На дiяльнiсть емiтента можуть вплинути наступнi ризики :
- погiршення економiчної ситуацiї в Українi та зменшення купiвельної спроможностi населення;
- форс-мажорнi обставини.
Забудовник впроваджує найсучаснiшi технологiї будiвництва, тому сезонний вплив на виробництво вiдсутнiй.
Основними конкурентами ТОВ "УКРГАЗ" є:
КАН Девелопмент
Энергополь
Интергал Буд
Столица Груп
ООО "Вишневоегорреконструкция" (Акварели)
Однiєю з особливостей даного проекту є рiзноманiтнiсть архiтектурно-планувальних рiшень квартир i будiвель комплексу. Загальним у всiх квартир комплексу є вiльне i вiдкрите планування, гарна iнсоляцiя.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
д/н
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Станом на 31/12/2012 року ТОВ "УКРГАЗ" на балансi з основних засобiв має оргтехнiку, меблi, нежитловi примiщення.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
В наслiдок свiтової фiнансово-економiчної кризи рiзко знизився попит на рiзноманiтнi види продукцiї та послуги, у першу чергу попит на житловi та нежитловi примiщення в новобудовах. Велику роль у цьому зiграла також вiдсутнiсть iпотечного кредитування населення банкiвськими установами
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
д/н
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування здiйснюється за рахунок власних i запозичених коштiв.
Поточнi потреби в робочому капiталi повнiстю задоволенi.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Деякi Договора пiдряду i поставки не виконанi в повному обсязi в зв`зку з продовженням будiвництва комплексу.
Очiкуванi прибутки плануються на рiвнi запланованих.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
В 2013-2014 роках планується завершення будiвництва та введення в експлуатацiю об'єктiв нерухомостi, якi розташованi за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Чайки, вул.Лобановського
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
д/н
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
№ Позивач Вiдповiдач Предмет Суд Результат
1 Юрченко О.А. ТОВ «УКРГАЗ» Про розiрвання договору, вiдшкодування збиткiв та моральної шкоди Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Справа слухається судом. Подана апеляцiйна скарга на пiдсуднiсть.
Провадження у справi закрито.
2 Рясько В.В. ТОВ «УКРГАЗ» Про примусове виконання зобов’язання
Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позивач вiдмовивсi вiд позову.
3 ТОВ «УКРГАЗ» КМДА, КИЇВРАДА Про визнання права власностi на котельню Господарський суд Київської областi Позов задоволено повнiстю. Вищим господарським судом рiшення залишене без змiн.
4 НБУ ТОВ «УКРГАЗ» Про стягнення штрафнiх санкцiй Господарський суд Київської областi У задоволеннi позову вiдмовлено повнiстю. Постановою Київського апеляцiйного суду рiшення залишене без змiн.
5 ТОВ «УКРГАЗ» Газ України Про стягнення переплати Господарський суд
м. Києва Справа слухається судом. Провадження зупинено до закiнчення реорганiзацiї вiдповiдача.
6 ТОВ «УКРГАЗ» Шахрай Ж.М. Про стягнення заборгованостi за кв. метри Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних та кримiнальних справ Слухається судом.
7 ТОВ «УКРГАЗ» Шахрай, Маєвський, Галiнбовська Про визнання договору недiйсним та витребування майна з незаконного володiння Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Справа слухається судом
8 Гордiєнко М.Ю. ТОВ «УКРГАЗ» Про зобов’язання передати машиномiсця Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Справа слухається судом
9 Волочай В.С. ТОВ «УКРГАЗ» Про зобов’язання передати машиномiсця Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов повернуто без розгляду.
10 Веселий I.О. ТОВ «УКРГАЗ» Про зобов’язання передати машиномiсця Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Справа слухається судом.
11 Жуковський Ю.М. ТОВ «УКРГАЗ» Про зобов’язання передати машиномiсця Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Справа слухається судом.
12 Леонов Ю. Ю. ТОВ «УКРГАЗ» Про зобов’язання передати машиномiсця Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Справа слухається судом.
13 Глiбко О.М. ТОВ «УКРГАЗ» Про усунення перешкод Апеляцiйний суд Київської областi Справа слухається судом.
14 ТОВ «Укргаз» Шахрай Ж.М.,
Залогiн В.В. Про визнання недiйсної договору купiвлi-продажу квартири №89 Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Справа слухається судом.
15 Голiмбовська I.А. ТОВ «Укргаз»,
Шахрай Ж.М.,
Маєвський С.А. 1.Про визнання права власностi кв.82
2. Про стягнення з Маєвського 100 тис. грн. у зв’язку з зниженням цiни. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Справа слухається судом.
16 Юрченко О.Ю. ТОВ «Укргаз» Про зобов’язання виконати умови договору та передати об’єкт нерухомостi вiдповiдно до специфiкацiї Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Затверджено вiдмову вiд позову. Провадження у справi припинено.
17 ДК «Газ України» НК «Нафтогаз України» ТОВ «Укргаз» Про стягнення заборгованостi у розмiрi 26 719,01 грн. Київський апеляцiйний господарський суд Справа слухається судом.
18 ТОВ «Укргаз» Климчук
Пивовар
Дяченко Про визнання недiйним договору купiвлi-продажу та витребування квартири Вищий спецiалiзований суд з розгляду цивiльних та кримiнальних справ Справа слухається судом.
19 ТОВ «УКРГАЗ» Березовська Н.Р. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
20 ТОВ «УКРГАЗ» Гончарук В.В. Про стягнення боргу за
кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
21 ТОВ «УКРГАЗ» Карпенко О.В. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
22 ТОВ «УКРГАЗ» Коваленко О.А. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
23 ТОВ «УКРГАЗ» Прядка Т.В. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
24 ТОВ «УКРГАЗ» Костюк М.В. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
25 ТОВ «УКРГАЗ» Климчук В.В. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
26 ТОВ «УКРГАЗ» Клiмович А.А. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Затверджено мирову угоду.
27 ТОВ «УКРГАЗ» Дедков А.В. Про стягнення боргу за кв. м. Оболонський районний суд м. Києва Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
28 ТОВ «УКРГАЗ» Крижановська I.М. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
29 ТОВ «УКРГАЗ» Морозова А.А. Про стягнення боргу за кв. м. Бiлоцеркiвський суд Київської областi Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
30 ТОВ «УКРГАЗ» Колодiй Р.Ю. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
31 ТОВ «УКРГАЗ» Олтаржевський П.О. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
32 ТОВ «УКРГАЗ» Буркiвський О.М. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
33 ТОВ «УКРГАЗ» Дiамант Банк Про стягнення заборгованостi за кв.м. Господарський суд м. Києва Позивач вiдмовився вiд позову.
34 ТОВ «УКРГАЗ» Аделаджа А.О. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
35 ТОВ «УКРГАЗ» Кузнєцов Г.О. Про стягнення заборгованостi за кв.м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
36 ТОВ «УКРГАЗ» Александрова В.В. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
37 ТОВ «УКРГАЗ» Пацерiна М.А. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
38 ТОВ «УКРГАЗ» Анишев Л.С. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
39 ТОВ «УКРГАЗ» Коваль Г.Я. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
40 ТОВ «УКРГАЗ» Гольденберг Р.Ф. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
41 ТОВ «УКРГАЗ» Ягодка О.В. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Подано заяву про залишення позову без розгляду. Позов залишено без розгляду.
42 ТОВ «УКРГАЗ» Тимошенко О.В. Про стягнення заборгованостi за кв.м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
43 ТОВ «УКРГАЗ» Чеботуров В.С. Про стягнення заборгованостi за кв.м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Укладено мирову угоду та затверджено судом.
44 ТОВ «УКРГАЗ» Дiрбас I.В. Про стягнення заборгованостi за кв.м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
45 ТОВ «УКРГАЗ» Шахрай Ж.М. Про стягнення заборгованостi за кв.м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
46 ТОВ «УКРГАЗ» Павлюк Н.М. Про стягнення заборгованостi за кв.м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
47 ТОВ «УКРГАЗ» Пащук Н.А. Про стягнення заборгованостi за кв.м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Затверджено мирову угоду
48 ТОВ «УКРГАЗ» Євтушенко О.Ю. Про стягнення заборгованостi за кв.м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
49 ТОВ «УКРГАЗ» Подолянко Про стягнення заборгованостi за кв.м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
50 ТОВ «УКРГАЗ» Кузнєцов Г.О. Про стягнення заборгованостi за кв.м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
51 ТОВ «УКРГАЗ» Закорко Ю.М. Про стягненя заборгованостi за кв.м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
52 ТОВ «УКРГАЗ» Волкова Т.О. Про стягненя заборгованостi за кв.м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
53 ТОВ «УКРГАЗ» Морозова А.А. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
54 ТОВ «УКРГАЗ» Павлюк Н.М. Про стягнення заборгованостi за кв.м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
55 ТОВ «УКРГАЗ» Сенькiн О.В. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
56 ТОВ «УКРГАЗ» Соколов Ю.П. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
57 ТОВ «УКРГАЗ» Полякова Н.Д. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
58 ТОВ «УКРГАЗ» Конопленко А.В. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
59 ТОВ «УКРГАЗ» Руденко П.I. Про стягнення заборгованостi за кв.м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
60 ТОВ «УКРГАЗ» Думанський П.А. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
61 ТОВ «УКРГАЗ» Васильєва Про стягнення заборгованостi за кв.м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
62 ТОВ «УКРГАЗ» Лавренко Н.М. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
63 ТОВ «УКРГАЗ» Скопiнцев Д.Ю. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
64 ТОВ «УКРГАЗ» Галiй М.В. Про стягнення боргу за кв. м. Києво-Святошинський районний суд Київської областi
Позов задоволено. Рiшення набрало законної сили.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
д/н

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3207.000 5142 0.000 0.000 3207.000 5142
будівлі та споруди 2821.000 4967 0.000 0.000 2821.000 4967
машини та обладнання 352.000 167 0.000 0.000 352.000 167
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 34.000 8 0.000 0.000 34.000 8
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 3207.000 5142 0.000 0.000 3207.000 5142
Опис Основнi засоби: первiсна вартiсть на початок звiтного року складала 4619 тис.грн. ; на кiнець звiтного року 6948 тис.грн.; знос на початок звiтного року 1412 тис.грн.; на кiнець звiтного року 1806 тис. грн. залишкова вартiсть на початок звiтного року складала 3207 тис.грн., на кiнець звiтного року 5142 тис.грн.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 27163.000 22014
Статутний капітал (тис. грн.) 10816.000 10816.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 10816.000 10816.000
Опис Розрахунок Вартiстi чистих активiв. ВЧА = АКТИВИ (необоротнi+оборотнi+витрати майбутнiх перiодiв) - ЗОБОВ`ЯЗАННЯ (довгостроковi зобовязання + поточнi зобовязання + забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування + доходи майбутнiх перiодiв)
Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2012 року складає 22014 тис.грн. та вiдповiдає вимогам законодавства щодо вартостi чистих активiв такого типу.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 178839.2 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 119978.25 X X
серiя В 06.11.2006 81877.81 0.000000000000 01.11.2009
серiя С 01.11.2007 22187.6 0 01.06.2010
серiя D 01.11.2007 5226.71 0 01.06.2010
серiя Е 01.11.2007 1732.57 0 01.06.2010
серiя F 01.11.2007 4512.69 0 01.06.2010
серiя G 01.11.2007 4440.87 0 01.06.2010
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 21829.254 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 9674.211 X X
Заставни 08.02.2011 5540.400 0 30.12.2013
Векселя 01.04.2011 21829.254 0 30.12.2013
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 28 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 40896 X X
Усього зобов'язань X 192405.715 X X
Опис: -
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 нерухомiсть - 50401 100.00 - 50401 100.00
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Собiвартiсть 100.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 04 | 17
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ" за ЄДРПОУ 32209081
Територія за КОАТУУ 3220683602
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Орган державного управління за КОДУ -
Вид економічної діяльності за КВЕД 35.30
Середня кількість працівників 32
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 08130, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 3А
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 2 00
- первісна вартість 011 55 55
- накопичена амортизація 012 ( 53 ) ( 55 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 8 8
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 3207 5142
- первісна вартість 031 4619 6948
- знос 032 ( 1412 ) ( 1806 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 17198 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 20415 5150
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 127 112
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 63505 102933
Готова продукція 130 94349 59745
Товари 140 363 33
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 33273 22502
- первісна вартість 161 33273 22502
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 3354 1131
- за виданими авансами 180 0 0
- з нарахованих доходів 190 3691 2849
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 9568 31389
Поточні фінансові інвестиції 220 8115 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 928 1930
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 1945 5483
Усього за розділом II 260 219218 228107
III. Витрати майбутніх періодів 270 30288 23575
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 2440 2074
Баланс 280 272361 258906
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 10816 10816
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 1023 1023
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 15324 10175
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 27162 22014
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 49260 44486
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 49260 44486
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 158103 119978
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 158103 119978
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 25156 31504
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 248 5982
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 0 0
- з бюджетом 550 8 28
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 20 7
- з оплати праці 580 0 0
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 12403 34907
Усього за розділом IV 620 37836 72428
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 272361 258906
Примітки -
Керівник Кобрильов Ю.О.
Головний бухгалтер Скорик Л.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 04 | 17
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ" за ЄДРПОУ 32209081
Територія за КОАТУУ 3220683602
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Орган державного управління за СПОДУ -
Вид економічної діяльності за КВЕД 35.30
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 50401 89851
Податок на додану вартість 015 8265 14807
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 11 ) ( 163 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 42125 74881
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 38575 ) ( 66224 )
Валовий:
- прибуток 050 3550 8657
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 511 40
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 980 ) ( 1971 )
Витрати на збут 080 ( 371 ) ( 38 )
Інші операційні витрати 090 ( 1630 ) ( 2422 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 1080 4266
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 27
Інші доходи 130 26134 12577
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 116 ) ( 10975 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 32247 ) ( 12116 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 ( 5149 ) ( 6221 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 155 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 ( 5149 ) ( 6376 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 ( 5149 ) ( 6376 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 896 1124
Витрати на оплату праці 240 622 672
Відрахування на соціальні заходи 250 224 250
Амортизація 260 484 356
Інші операційни витрати 270 3963 7490
Разом 280 6189 9892
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 0.00000000 0.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0.00000000 0.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки -
Керівник Кобрильов Ю.О.
Головний бухгалтер Скорик Л.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 04 | 27
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ" за ЄДРПОУ 32209081
Територія за КОАТУУ 3220683602
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Орган державного управління за СПОДУ -
Вид економічної діяльності за КВЕД 35.30
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 7426 24832
Погашення векселів одержаних 015 0 6269
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 49 0
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 2
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 9505 12116
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 15916 ) ( 48135 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 3516 ) ( 785 )
Працівникам 105 ( 510 ) ( 551 )
Витрат на відрядження 110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 247 ) ( 315 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 523 ) ( 318 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 180 ) ( 214 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -3912 -7099
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -3912 -7099
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 7287 7945
- необоротних активів 190 123 577
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 27
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 168 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 2329 ) ( 0 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 4914 8549
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 4914 8549
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 4195
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 4945 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 -750
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 -750
Чистий рух коштів за звітній період 400 1002 700
Залишок коштів на початок року 410 928 228
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 1930 928
Примітки -
Керівник Кобрильов Ю.О.
Головний бухгалтер Скорик Л.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 04 | 27
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ" за ЄДРПОУ 32209081
Територія за КОАТУУ 3220683602
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Орган державного управління за СПОДУ -
Вид економічної діяльності за КВЕД 35.30
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 10816 0 0 1023 0 15324 0 0 27163
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 10816 0 0 1023 0 15324 0 0 27163
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 1023
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -5149 0 0 -5149
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -5149 0 0 -5149
Залишок на кінець року 300 10816 0 0 1023 0 10175 0 0 22014
Примітки -
Керівник Кобрильов Ю.О.
Головний бухгалтер Скорик Л.М.

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 55 53 0 0 0 0 0 2 0 0 0 55 55
Разом 080 55 53 0 0 0 0 0 2 0 0 0 55 55
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 3239 418 969 0 0 0 0 363 0 1540 0 5748 781 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 882 530 0 0 0 109 33 109 0 0 0 773 606 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 40 30 0 0 0 0 0 9 0 5 0 45 39 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 288 264 0 0 0 77 55 1 0 0 0 211 210 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 170 170 0 0 0 0 0 2 0 0 0 170 170 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 4619 1412 969 0 0 186 88 482 0 1545 0 6948 1806 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 588
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 38530 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 969 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 8
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 39499 8
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 372 0
Операційна курсова різниця 450 0 0
Реалізація інших оборотних активів 460 139 139
Штрафи, пені, неустойки 470 0 3
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 511 1488
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 116
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 26134 32247
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 0 0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 677
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 1253
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 1930
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 49260 0 0 4774 0 0 44486
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 49260 0 0 4774 0 0 44486
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 47 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 0 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 17 0 0
Запасні частини 850 0 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 48 0 0
Незавершене виробництво 890 102933 0 0
Готова продукція 900 59745 0 0
Товари 910 2107 0 0
Разом 920 164897 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 2074
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 22502 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 31389 0 0 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 0
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 482
Використано за рік - усього 1310 0
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
- з них машини та обладнання 1313 0
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Кобрильов Ю.О.
Головний бухгалтер Скорик Л.М.

Інформація щодо аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКА ФIРМА
«ГАРАНТ IНФОРМ СЕРВIС»
04073, Україна, м. Київ, вул. Куренiвська 2-Б Тел. +380 44 451 – 5913
Факс +380 44 468 - 3223
E-mail: zosimov1@ukr.net
AUDITING FIRM
«GARANT INFORM SERVICE»
04073, Ukraine, Kiyv, Kurenivska Str., 2b
Тel. +380 44 451 – 5913
Fax. +380 44 468 - 3223
E-mail: zosimov1@ukr.net
№ 04-15 вiд 15 квiтня 2013 року.

Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)
про фiнансову звiтнiсть та фiнансовий стан на 31 грудня 2012 року Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “УКРГАЗ”

Цей "Аудиторський висновок" адресується :
Власники цiнних паперiв
Керiвництво емiтента

Вступний параграф:
Основнi вiдомостi про емiтента:
Повна назва Товариства: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “УКРГАЗ”.
Iдентифiкацiйний код згiдно ЄДРПОУ: 32209081.
Мiсцезнаходження Товариства: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Чайки, вул. Лобановського Валерiя, буд. 3-А.
Дата державної реєстрацiї: 24.10.2002 року
Опис аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка проведена на основi i у вiдповiдностi iз Законом України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.93 р. № 3125-ХII, Мiжнародним стандартами аудиту та з дотриманням «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевих позик)» (затвердженi рiшенням ДКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2011).
Ми провели аудиторську перевiрку поданої нижче фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРГАЗ» станом на 31.12.2012 та за 2011 фiнансовий рiк, яка складається з: балансу (Додаток № 2) станом на 31 грудня 2012 року та пов'язаних iз ним звiтiв про: фiнансовi результати (Додаток № 3), рух грошових коштiв (Додаток № 4), власний капiтал (Додаток № 5) та Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (Додаток № 6) та довiдки про вартiсть чистих активiв (Додаток № 7) за 2012 фiнансовий рiк. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до вимог дiючих в Українi Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку та внутрiшнього Наказу про облiкову полiтику. В 2012 роцi Товариство дотримувалось принципу незмiнностi облiкової полiтики. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2012 рiк складена на основi даних бухгалтерського та податкового облiку, забезпеченого первинними документами, якi були основою записiв у бухгалтерських регiстрах облiку.
Ми провели нашу аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, в тому числi з дотриманням вимог МСА 700, 705, 706. Цi стандарти вимагають, щоб ми планували i проводили наш аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненiсть у тому, що документи фiнансової звiтностi вiльнi вiд будь-яких суттєвих викривлень. Аудиторська перевiрка передбачалась та планувалась, в рамках обмежень встановлених угодою, щодо обсягу i строкiв перевiрки, та з урахуванням розмiру суттєвостi помилок, iз метою отримання достатньої iнформацiї про вiдсутнiсть або наявнiсть суттєвих помилок у перевiряємiй фiнансовiй звiтностi та за для висловлення думки про ступiнь достовiрностi фiнансової звiтностi та дачу оцiнки реального фiнансового стану об'єкта перевiрки. Пiд час аудиту проведено дослiдження шляхом тестування доказiв щодо обґрунтування сум та iншої iнформацiї, розкритої у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку та звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду перевiрки. Крiм того, шляхом тестування здiйснено оцiнку вiдповiдностi даних податкової звiтностi. Ми вважаємо, що виконана нами перевiрка дає достатнi пiдстави для висловлення нашої думки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв.
Управлiнський персонал Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРГАЗ» (далi - Товариство) несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2011 року та за 2012 фiнансовий рiк, яка базується на вимогах Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХIУ вiд 16.07.99 i вимогах нацiональних Положень (Стандартiв) Бухгалтерського Облiку (П(С)БО), затверджених вiдповiдними наказами Мiнiстерства фiнансiв України i, зокрема, пiдготовлена у форматi, що вiдповiдає вимогам П(С)БО № 2 "Баланс" для балансу Товариства, П(С)БО № 3 "Звiт про фiнансовi результати" для звiту про прибутки та збитки Товариства, П(С)БО № 4 "Звiт про рух грошових коштiв" для звiту про рух грошових коштiв, П(С)БО № 5 "Звiт про власний капiтал" для звiту про власний капiтал та Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк Ця фiнансова звiтнiсть є стандартною звiтнiстю Товариства, яка складається вiдповiдно до вимог українського законодавства. Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за те, щоб бухгалтерський облiк, який ведеться в Товариствi, вiдповiдав українським законам та положенням в усiх суттєвих аспектах. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства також включає в себе: розробку, впровадження та використання такого внутрiшнього контролю, який вiн (персонал) вважає потрiбним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнi особи
В 2011 роцi вiдповiдальними особами, що здiйснювали поточне керiвництво Товариством були:
Директор : Кобрильов Ю. О з 01.09.2011 протокол зборiв учасникiв №60 вiд 01.09.2011 по теперiшнiй час.
Головний бухгалтер: Скорик Л.М. з 15.07.2010, наказ № 40-к вiд 15.07.2010 по теперiшнiй час
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є лише висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi проведеної нами аудиторської перевiрки.
Загальний висновок аудитора щодо фiнансової звiтностi
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки. В ходi аудиту виявлено факти невiдповiдностi вступного сальдо на початок звiтного перiоду та кiнцевого сальдо попереднього звiтного перiоду в Балансi та Звiтi про фiнансовi результати, а також не значнi арифметичнi помилки в Балансi. Всi вищевказанi неточностi i невiдповiдностi виникли в наслiдок округлення числових показникiв та розрахунку вiдносних величин, отриманих шляхом складання числових компонентiв, якi не були округленi. Матерiальнiсть та вплив цих викривлень на фiнансову звiтнiсть в звiтному перiодi є незначними. Також аудитори не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю активiв Товариства.
Умовно-позитивна думка. На нашу думку, за винятком впливу питання про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть, що додається, в цiлому достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан ТОВ "УКРГАЗ" на 31 грудня 2012 року, а також результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за 2012 фiнансовий рiк згiдно з дiючими в Українi Положеннями (Стандартами) Бухгалтерського Облiку. Фiнансовий стан ТОВ "УКРГАЗ" на зазначену дату можна охарактеризувати як нестабiльний. Платiжна спроможнiсть знаходиться на задовiльному рiвнi.
Iнша допомiжна iнформацiя
Вартiсть чистих активiв
Вартiсть чистих активiв розраховано вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 17 листопада 2004 року N 485.
Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає даним балансу станом на 31.12.2012 та становить 22014 тис. грн., що перевищує статутний капiтал Товариства та мiнiмальний розмiр статутного капiталу, встановлений законом. Отже вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам ст. 144 ЦК України.
Вiдповiдно до МСА 720 аудитором оглянуто iншу iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з доданою до цього звiту фiнансовою звiтнiстю. В результатi такого огляду суттєвi невiдповiдностi з перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю чи суттєве викривлення фактiв не iдентифiковано.
Виконання значних правочинiв
За своєю органiзацiйно-правовою формою Товариство не вiдноситься до акцiонерних тому дiя ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» на нього не поширюється.
Стан корпоративного управлiння та внутрiшнього аудиту.
Вiдповiдно до статуту Товариства до органiв, що здiйснюють керiвнi та контролюючi функцiї i забезпечують корпоративне управлiння вiдносяться: Загальнi збори учасникiв Товариства, Директор, Ревiзiйна комiсiя. Служба внутрiшнього аудиту (посада внутрiшнього аудитора) не створена, що не суперечить вимогам Законодавства України. Ревiзiйна комiсiя на Товариствi не створена.
Iдентифiкацiя ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до вимог МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» нами було проведено вiдповiднi аудиторськi процедури i отримано необхiднi i достатнi аудиторськi докази, якi, на нашу думку, дають нам можливiсть правильно iдентифiкувати й оцiнити ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi в наслiдок шахрайства. В результатi проведених процедур, на думку аудитора iдентифiкованi ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi в наслiдок шахрайства є не значними, не мають всеохоплюючого впливу на фiнансову звiтнiсть в цiлому.
Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму):
Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гарант Iнформ Сервiс";
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: № 0215 вiд 26 сiчня 2001 року;
Мiсцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Куренiвська 2-Б,;
Телефон (факс) юридичної особи: 451-59-13
Дата i номер договору на проведення аудиту: № 03-14, вiд 14 березня 2013 року
Аудит розпочато 14 березня 2013 р.
Аудит закiнчено 15 квiтня 2013 р.
Київ, Україна
15 квiтня 2013 року
ТОВ “Гарант Iнформ Сервiс”
(Свiдотство про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0215 вiд 26.01.01)
Директор Зосiмов В. I.
.

(Додаток № 1)
ДОВIДКА
Про фiнансовий стан Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “УКРГАЗ” станом на 31.12.2012.

п/п Найменування показника Формула
(номери рядкiв балансу) Фактичне значення показника станом на 31.12.12 Довiдкове значення станом на: Нормативне значення показника
31.12.11

1 Показники платоспроможностi
1.2. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
0,027 0,24 Вiд 0,25 до 0,50
1.3. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi
0,9 1,6 Вiд 0,60 до збiльшення
1.4. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi
3,14 5,8 Бiльше 1
2 Показники фiнансової стiйкостi
2.1. Коефiцiєнт фiнансової залежностi
11,76 10,02 Менше 2 ,0
2.2. Коефiцiєнт фiнансової автономiї
0,09 0,09 Менше 0,50
2.3. Коефiцiєнт спiввiдношення позикових та власних коштiв
8,74 7,21 Вiд 05 до 1,0
2.4. Питома вага запозичених засобiв у загальнiй сумi активiв пiдприємства
0,74 0,72 Менше 0,5
2.5. Питома вага дебiторської заборгованостi у загальнiй сумi активiв пiдприємства
0,24 0,19
3 Чистий оборотний капiтал
155679 181383
4 Сума власних оборотних коштiв
16864 6478

Склав аудитор Зосiмов В. I.

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)

Зведення житлового комплексу "Чайка" вiдбувається у двi черги.
Перша черга будiвництва - облiгацiї серiї "А":
Блок "Б" - площа житлового будинку 9207,24 кв.м.,
Блок "1-В" - площа житлового будинку 3906,89 кв.м.
Блок "1-Г" - загальна площа громадської будiвлi 2972,5 кв.м.
Фiтнес-центр - загальна площа 971 кв.м.
Центр дитячої творчостi - загальна площа 1593 кв.м.
Пiдприємство громадського харчування - загальна площа будiвлi 1184 кв.м.
108 квартирний будинок №11 - площа житлового будинку 8738,1 кв.м.
72 квартирний будинок №12 - площа житлового будинку 8607,87 кв.м.
72 квартирний будинок №13 - площа житлового будинку 8607,87 кв.м.- здано в експлуатацiю. Облiгацiї серiї "А" - погашено (розпорядження ДКЦПФР вiд 12.05.2008 р. № 91-С-О про скасування випуску облiгацiй серiї "А" ТОВ "УКРГАЗ")
Друга черга будiвництва - облiгацiї серiї "В","С","D","E","F","G":
Блок "А" - площа житлового будинку 29 650,95 кв.м., площа вбудованих нежитлових примiщень 2880,00 кв.м.; будинок №2 - площа житлового будинку 7 306,77 кв.м.; будинки 3 та 4 - загальна площа 14 541,14 кв.м., будинок №5 - площа житлового будинку 70469,7 кв.м., в тому числi нежитловi вбудованi примiщення - 12840 кв.м. - здано в експлуатацiю.
Будинки 6,7,8,9,10 - загальна площа житлових будинкiв - 52692,72 кв.м., пiдземна автостоянка, басейн, торгово-розважальний центр.
Станом на 31.12.2012р. - будинки 6,7,10 здани та введенi в експлуатацiю.
Станом на 31.12.2012 р. виконанi наступнi роботи по будинку №9:
- облаштування пальового поля - 100%,
- зовнiшнi мережi - 100%,
- каркаси будiвель - 99%,
- внутрiшнє опорядження - 90%,
- внутрiшнє електропостачання - 85%,
- фасади будiвель - 60%.
Станом на 31.12.2012 р. виконанi наступнi роботи по будинку №8:
- облаштування пальового поля - 100%,
- зовнiшнi мережi - 70%,
- каркаси будiвель - 57%,
- внутрiшнє опорядження - 15%,
- внутрiшнє електропостачання - 5%,
- фасади будiвель - 0%.