Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Кобрильов Ю.О.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.02.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження
08130, село Чайки, Києво-Святошинський район, Київська область, Лобановського Валерiя, будинок 3А
4. Код за ЄДРПОУ
32209081
5. Міжміський код та телефон, факс
044-593-46-01 044-593-46-01
6. Електронна поштова адреса
tovukrgaz@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.02.2014
(дата)
2. Повідомлення 33 Бюлетень "Цiннi папери України" 20.02.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці ukrgaz.org.ua в мережі Інтернет 18.02.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

№ з/п Дата прийняття рішення Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення (тис. грн.) Сума, на яку зменшується статутний капітал (тис. грн.) Розмір статутного капіталу після зменшення (тис. грн.) Спосіб зменшення статутного капіталу
1 2 3 4 5 6
1 30.01.2014 10851.711 10749.011 102.7 Переоцiнка вартостi корпоративних прав
Зміст інформації:
Рiшення загальних зборiв Учасникiв ТОВ "УКРГАЗ", затвердженне Протоколом №79 вiд 30.01.2014року, щодо затвердження переоцiнки вартостi корпоративних прав шляхом зменшення статутного капiталу.
Частка на яку зменешився статутний капiтал: 99,053605463691393919355205828832%