Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Кобрильов Юрiй Опанасович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.07.2014
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2014 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
32209081
4. Місцезнаходження
08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 3А
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)-593-46-01 (044)-593-46-01

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.07.2014
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці http://ukrgaz.org.ua/ в мережі Інтернет 24.07.2014
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) X
19. Примітки:
п.1 д) ТОВ "УКРГАЗ" не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств.
п.4 б) Посадовi особи акцiями пiдприємства не володiють.
п.5 ТОВ "УКРГАЗ" не є акцiонерним товариством. Акцiї не випускались.
п.6 ТОВ "УКРГАЗ" не є акцiонерним товаристовом. Загальнi збори не проводились.
п.7 ТОВ "УКРГАЗ" не виплачувало дивiденди.
п.9 а) ТОВ "УКРГАЗ" не є акцiонерним товариством. Акцiї не випускались.
п.9 в) ТОВ "УКРГАЗ" не випускало iнших цiнних паперiв, окрiм цiльових облiгацiй.
п.9 г) ТОВ "УКРГАЗ" не є акцiонерним товариством i не викупало власних акцiй.
п.9 г) ТОВ "УКРГАЗ" не видавало сертифiкатiв цiнних паперiв.
п.12 гарантiї третiх осiб за цiнними паперами ТОВ "УКРГАЗ" не надавались.
п.14 ТОВ "УКРГАЗ" не є акцiонерним товариством. Корпоративне управлiння не впроваджене.
п.26 ТОВ "УКРГАЗ" не є акцiонерним товариством. Загальнi збори не проводило.
п.28 ТОВ "УКРГАЗ" не складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
п.9.г) ТОВ "УКРГАЗ" не випускало iнших цiнних паперiв.
п.11.г) ТОВ "УКРГАЗ" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсь або виробнитво та розподiлення електроенергiї, газу та води.
п.11.г') ТОВ "УКРГАЗ" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсь або виробнитво та розподiлення електроенергiї, газу та води.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) серiя АОО №035780
3. Дата проведення державної реєстрації 24.10.2002
4. Територія (область) Київська
5. Статутний капітал (грн) 102700
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
8. Середня кількість працівників (осіб) 10
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 35.30 Постачанння пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря, 41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель, 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
10. Органи управління підприємства Вищим органом Товариства є Загальнi Збори Учасникiв (по тексту - "Збори Учасникiв" або "Збори"). Виконавчим органом Товариства є Директор, який вирiшує всi питання дiяльностi Товариства (по тексту - "Директор"). Контроль за дiяльнiстю Директора Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю Товариства (по тексту - "Ревiзiйна комiсiя"). Збори Учасникiв Збори Учасникiв є вищим органом управлiння Товариства та складаються з Учасникiв або їх уповноважених представникiв. Збори Учасникiв мають повноваження згiдно Статуту вчиняти будь-якi дiї стосовно дiяльностi та справ Товариства, що не суперечать закону. Збори Учасникiв очолює Голова Зборiв Учасникiв (далi - "Голова"). Секретар Зборiв Учасникiв (далi - "Секретар") обирається Зборами Учасникiв шляхом голосування простою бiльшiстю голосiв присутнiх Учасникiв. Секретар веде протокол, допомагає Головi Зборiв Учасникiв виконувати його обов'язки протягом проведення Зборiв Учасникiв та виконувати iншi обов'язки, визначенi цим Статутом та Зборами Учасникiв. Збори Учасникiв (черговi та позачерговi) проводяться за основним мiсцем дiяльностi Товариства, чи в iншому мiсцi на територiї України. Щорiчнi Збори Учасникiв проводять в час та в мiсцi, визначеному Зборами Учасникiв, але не менше двох разiв на рiк, якщо iнше не буде прийнято рiшенням Зборiв Учасникiв Товариства. Збори Учасникiв проводяться з метою затвердження щорiчного звiту дiяльностi Товариства, а також для вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв. Позачерговi Збори Учасникiв скликаються Головою Товариства у випадку неплатоспроможностi Товариства та з iншого приводу, що вiдповiдає iнтересам Товариства. Позачерговi Збори Учасникiв можуть бути також скликанi Головою Товариства чи на вимогу одного чи кiлькох Учасникiв, що володiють не менш як 10 (десятьма) вiдсотками голосiв, чи на вимогу Ревiзiйної Комiсiї згiдно статтi 16.5. цього Статуту. Якщо на протязi 25 (двадцяти п'яти) робочих днiв Голова Товариства не виконає зазначеної вимоги, вони самi можуть скликати Збори Учасникiв. Повiдомлення про скликання Зборiв Учасникiв (далi - "Повiдомлення про Збори") надсилається всiм Учасникам Товариства рекомендованим листом, телексом, телефаксом, кур'єрською поштою чи доставкою з рук в руки на адреси, зазначенi в Статутi та вiдповiдних книгах Товариства. Повiдомлення про Збори повинно мiстити вказiвку на дату, час, мiсце проведення та порядок денний Зборiв Учасникiв. Повiдомлення про Збори має бути зроблено не менш нiж за 30 (тридцять) днiв до дня скликання Зборiв. В будь-якому випадку дата проведення Зборiв Учасникiв має бути спланована таким чином, щоб забезпечити отримання Учасниками необхiдних вiз та органiзацiю виїзду на мiсце проведення Зборiв Учасникiв. Учасники можуть вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв Учасникiв, при чому такi пропозицiї повиннi складатися в письмовiй формi та подаватися Головi Товариства не пiзнiше нiж за 25 (двадцять п'ять) днiв до дня проведення Зборiв Учасникiв. Голова Товариства негайно повiдомляє Учасникiв в письмовiй формi про будь-якi змiни в порядку денному. Будь-яке питання, яке не включене до порядку денного Зборiв Учасникiв може бути розглянуто на Зборами лише за згодою усiх Учасникiв (їхнiх уповноважених представникiв), присутнiх на Зборах. Учасникам (їх уповноваженим представникам) має бути надана можливiсть не пiзнiше як за 7 (сiм) днiв до дня скликання Зборiв ознайомитися з документами (проектами документiв), обговорення яких передбачено порядком денним. Якщо iншого не буде спецiально передбачено законодавством України, Збори Учасникiв визнаються повноважними, якщо. на них присутнi Учасники (представники Учасникiв), якi у сукупностi володiють бiльш нiж 60% (шiстдесят) голосiв. Учасники володiють кiлькiстю голосiв, що дорiвнює розмiру їх вiдповiдних Часток у Статутному (складеному) Капiталi. Будь-який Учасник може бути представлений на Зборах через свого представника, уповноваженого на те письмовим дорученням, виданим таким Учасником. Представник, присутнiй на Зборах, має право виступати та голосувати вiд iменi Учасника так, як зазначено в дорученнi. Уповноваженi представники Учасникiв можуть дiяти на постiйнiй основi чи призначатися на певний перiод, що визначається на розсуд вiдповiдного Учасника. Голова та Секретар Зборiв Учасникiв вiдповiдають за ведення протоколу та внесення до протоколу всiх рiшень, якi було обговорено та прийнято на Зборах. Письмовi протоколи українською мовою готуються Секретарем Зборiв одразу пiсля проведення Зборiв Учасникiв та надаються Учасникам. Протоколи повиннi мiстити пiдписи Голови та Секретаря Зборiв Учасникiв. Книга оригiналiв таких протоколiв зберiгається у Директора Товариства. Книга оригiналiв протоколiв може перевiрятися Учасниками в будь-який час протягом робочого дня. Учасникам Товариства за їх вимогою видаються засвiдченi витяги з книги протоколiв. До виключної компетенцiї Зборiв Учасникiв Товариства належить: а) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; б) внесення змiн до статуту Товариства, у тому числi змiна розмiру його Статутного (складеного) капiталу; в) утворення i вiдкликання виконавчого та iнших органiв Товариства; г) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, затвердження звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибуткiв (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв; д) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень; е) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; є) визначення органiзацiйної структури Товариства; з) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; и) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв; i) прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу; ї) прийняття рiшення про обрання уповноваженої особи учасникiв для представлення iнтересiв Товариства у випадках, передбачених законом; й) встановлення розмiру, форми i порядку внесення учасниками додаткових вкладiв; к) вирiшення питання про придбання Товариством частки учасника; л) виключення учасника з Товариства; З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статтi 14 Статуту, а також при вирiшеннi питання про виключення учасника з товариства рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв учасникiв Товариства. По рештi питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голос Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор Товариства вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за винятком тих питань, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв. Директор Товариства пiдзвiтний Зборам Учасникiв та органiзовує виконання їх рiшень. Директор Товариства дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України. Директор вiдповiдає як за дiяльнiсть Товариства в цiлому, так i за виконання покладених на нього окремих завдань. Директором Товариства може бути особа, яка перебуває з Товариством у трудових вiдносинах. Вiд iменi i за дорученням Зборiв Учасникiв Голова Зборiв Учасникiв може укладати з Директором трудовий договiр (контракт), в якому передбачаються права та обов'язки Директора, вiдповiдальнiсть Директора перед Товариством та Трудовим колективом Товариства, умови матерiального забезпечення та звiльнення з посади з урахуванням гарантiй, передбачених трудовим договором та чинним законодавством України. Директор Товариства здiйснює такi функцiї: - без довiреностi представляє Товариство в усiх державних, громадських, приватних та iнших органiзацiях, органах i установах як на територiї України, так i за її межами; - на пiдставi рiшень Зборiв Учасникiв Товариства, що входять до їх компетенцiї, видає накази, iнструкцiї та розпорядження, обов'язковi до виконання усiма працiвниками Товариства; - без довiреностi укладає договори, а також вчинює iншi юридичнi дiї вiд iменi Товариства. - видає довiреностi вiд iменi Товариства з врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України; - надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно призначення на посади керiвникiв вiдособлених пiдроздiлiв Товариства; - застосовує до працiвникiв Товариства заохочення за успiхи в роботi та стягнення за порушення трудової дисциплiни; - надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно порядку формування та використання коштiв Резервного фонду. - Крiм функцiй, зазначених в пiдпунктах 15.8.1. - 15.8.7. цього Статуту, Директор здiйснює i iншi функцiї, визначенi цим Статутом, рiшеннями Зборiв Учасникiв та чинним законодавством Україн
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ "Дельта Банк"
2) МФО банку 380236
3) поточний рахунок 26009002000140
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті -
5) МФО банку -
6) поточний рахунок -

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Директор
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кобрильов Юрiй Опанасович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕК 695190 20.02.2014 Первомайським МВ УМВС України у Луганськiй обл.
4. Рік народження 1959
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 23
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "УКРГАЗ", Директор департаменту цiноутворення
8. Опис Посадова особа емiтента не обiймає посади на iнших пiдприємствах
Судимiсть за кориснi та посадовi злочини вiдсутня.
Призначен на посаду з 29 серпня 2011р. згiдно Протоколу Загальних зборiв Учасникiв ТОВ "УКРГАЗ" №59-2 вiд 29.08.2011р., Наказ про вступ до обов'язкiв Директора №55-К вiд 29.08.2011р.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування ТОВ "Кредит-Рейтинг"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 31752402
4. Місцезнаходження м.Київ 04070 м.Київ вул.Межигiрська, 1
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 6
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012
7. Міжміський код та телефон/факс 044-490-25-50 044-490-25-50
8. Вид діяльності консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння; дослiдження ринку та вивчення суспiльної думки
9. Опис Емiтент користується послугами рейтингового агенства.
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження вул. Б. Грiнченка, буд. 3, м. Київ, 01001
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 279-65-40, 279-13-25 (044) 279-13-22
8. Вид діяльності депозитарної дiяльностi , а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
9. Опис Емiтент користується послугами депозитарiя.
1. Найменування Аудиторська фiрма "ГАРАНТ IНФОРМ СЕРВIС"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 14343382
4. Місцезнаходження м.Київ вул. Куренiвська, 2-Б
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності П000039
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.03.2013
7. Міжміський код та телефон/факс 044-451-59-13 044-451-59-13
8. Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
9. Опис Емiтент користується послугами аудитора.
1. Найменування ПАТ "Дельта Банк"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 34047020
4. Місцезнаходження м.Київ 01133 м.Київ вул. Щорса, 36-Б
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 286507
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс 044-495-64-04 044-495-64-04
8. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
9. Опис Емiтент користується послугами депозитарної установи

2. Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18.10.2007 705/2/07 ДКЦПФР цільові 38.00 1315386 Бездокументарні іменні 49984668.00 0.000 - 0.00 01.06.2010
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї
облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї С будуть використанi для будiвництва 167 квартирного, двосекцiйного
житлового будинку №8, загальною площею квартир 13 153,86 кв.м в с.Чайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент
здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
18.10.2007 706/2/07 ДКЦПФР цільові 38.00 836895 Бездокументарні іменні 31802010.00 0.000 - 0.00 01.06.2010
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї D будуть використанi для будiвництва 154 квартирного, двосекцiйного житлового будинку №10, загальною площею квартир 11 499,38 кв.м в с.Чайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
18.10.2007 707/2/07 ДКЦПФР цільові 68400.00 264 Бездокументарні іменні 18057600.00 0.000 - 0.00 05.05.2014
Опис Випуск облiгацiй данної серiї скасований згiдно Розпорядження НКЦПФР №118-КФ-С-О вiд 05.05.2014р.
18.10.2007 708/2/07 ДКЦПФР цільові 4512690.00 1 Бездокументарні іменні 4512690.00 0.000 - 0.00 01.06.2010
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї
облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї F будуть використанi для будiвництва басейну в с.Чайки, Київської
областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
18.10.2007 709/2/07 ДКЦПФР цільові 38.00 166265 Бездокументарні іменні 6318070.00 0.000 - 0.00 01.06.2010
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї
облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї G будуть використанi для будiвництва торгово-розважального центру в
с.Чайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
24.10.2006 663/2/06 ДКЦПФР цільові 30.00 8982801 Бездокументарні іменні 269484030.00 0.000 - 0.00 01.11.2009
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї
облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї В будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Емiтента з фiнансування будiвництва житлових будинкiв №№1/1-1/5, 2/1, 2/2, 2/3, дитячий дошкiльний заклад та реконструкцiї житлового будинку №5/1 з прибудованими офiсними примiщеннями в с.Чайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
24.10.2006 662/2/06 ДКЦПФР цільові 30.00 3752146 Бездокументарні іменні 112564380.00 0.000 - 0.00 01.02.2008
Опис Облiгацiї серiї "А" - погашено (розпорядження ДКЦПФР вiд 12.05.2008 р. № 91-С-О про скасування випуску облiгацiй серiї "А" ТОВ "УКРГАЗ")

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
Зобов'язання за цінними паперами X 108030.49 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 82077.49 X X
за облiгацiями серiя B 06.11.2006 63821.24 0.000 01.11.2009
за облiгацiями серiя C 01.11.2007 6898.31 0.000 01.06.2010
за облiгацiями серiя D 01.11.2007 1834.68 0.000 01.06.2010
за облiгацiями серiя E 01.11.2007 569.7 0.000 05.05.2014
за облiгацiями серiя F 01.11.2007 4512.69 0.000 01.06.2010
за облiгацiями серiя G 01.11.2007 4440.87 0.000 01.06.2010
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 20891.4 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 5061.6 X X
Заставна БА №000073 08.02.2011 68.400 0.000 01.04.2012
Заставна БА №000072 08.02.2011 68.400 0.000 30.03.2012
Заставна БА №000008 02.02.2011 68.400 0.000 27.12.2011
Заставна БА №000010 02.02.2011 68.400 0.000 29.12.2011
Заставна БА №000011 02.02.2011 68.400 0.000 30.12.2011
Заставна БА №000014 02.02.2011 68.400 0.000 06.01.2012
Заставна БА №000015 02.02.2011 68.400 0.000 09.01.2012
Заставна БА №000016 02.02.2011 68.400 0.000 10.01.2012
Заставна БА №000017 02.02.2012 68.400 0.000 11.01.2012
Заставна БА №000018 02.02.2011 68.400 0.000 12.01.2012
Заставна БА №000021 02.02.2012 68.400 0.000 17.01.2012
Заставна БА №000022 02.02.2012 68.400 0.000 18.01.2012
Заставна БА №000024 02.02.2011 68.400 0.000 20.01.2012
Заставна БА №000026 02.02.2011 68.400 0.000 24.01.2012
Заставна БА №000029 02.02.2011 68.400 0.000 27.01.2012
Заставна БА №000030 02.02.2011 68.400 0.000 30.01.2012
Заставна БА №000038 02.02.2012 68.400 0.000 10.02.2012
Заставна БА №000033 02.02.2011 68.400 0.000 03.02.2012
Заставна БА №000034 02.02.2011 68.400 0.000 06.02.2012
Заставна БА №000039 02.02.2011 68.400 0.000 13.02.2012
Заставна БА №000035 02.02.2011 68.400 0.000 07.02.2012
Заставна БА №000040 02.02.2011 68.400 0.000 14.02.2012
Заставна БА №000042 02.02.2012 68.400 0.000 16.02.2012
Заставна БА №000043 03.02.2011 68.400 0.000 17.02.2012
Заставна БА №000044 03.02.2011 68.400 0.000 20.02.2012
Заставна БА №000045 03.02.2011 68.400 0.000 21.02.2012
Заставна БА №000047 03.02.2011 68.400 0.000 23.02.2012
Заставна БА №000050 03.02.2011 68.400 0.000 28.02.2012
Заставна БА №000051 03.02.2011 68.400 0.000 29.02.2012
Заставна БА №000052 03.02.2011 68.400 0.000 01.03.2012
Заставна БА №000053 03.02.2011 68.400 0.000 02.03.2012
Заставна БА №000057 03.02.2011 68.400 0.000 09.03.2012
Заставна БА №000058 03.02.2011 68.400 0.000 12.03.2012
Заставна БА №000059 03.02.2011 68.400 0.000 13.03.2012
Заставна БА №000060 03.02.2011 68.400 0.000 14.03.2012
Заставна БА №000067 08.02.2011 68.400 0.000 23.03.2012
Заставна БА №000069 08.02.2011 68.400 0.000 27.03.2012
Заставна БА №000070 08.03.2012 68.400 0.000 28.03.2012
Заставна БА №000071 08.02.2011 68.400 0.000 29.03.2012
Заставна БА №000074 08.02.2011 68.400 0.000 02.04.2012
Заставна БА №000075 08.02.2011 68.400 0.000 03.04.2012
Заставна БА №000076 08.02.2011 68.400 0.000 04.04.2012
Заставна БА №000077 08.02.2011 68.400 0.000 05.04.2012
Заставна БА №000078 08.02.2011 68.400 0.000 06.04.2012
Заставна БА №000081 08.02.2011 68.400 0.000 11.04.2012
Заставна БА №000084 11.02.2011 68.400 0.000 16.04.2012
Заставна БА №000085 11.02.2011 68.400 0.000 17.04.2012
Заставна БА №000086 11.02.2011 68.400 0.000 18.04.2012
Заставна БА №000087 11.02.2011 68.400 0.000 19.04.2012
Заставна БА №000088 11.02.2011 68.400 0.000 20.04.2012
Заставна БА №000089 11.02.2011 68.400 0.000 23.04.2012
Заставна БА №000090 11.02.2011 68.400 0.000 24.04.2012
Заставна БА №000091 11.02.2011 68.400 0.000 25.04.2012
Заставна БА №000092 11.02.2011 68.400 0.000 26.04.2012
Заставна БА №000093 11.02.2011 68.400 0.000 27.04.2012
Заставна БА №000094 11.02.2011 68.400 0.000 30.04.2012
Заставна БА №000095 11.02.2011 68.400 0.000 03.05.2012
Заставна БА №000096 11.02.2011 68.400 0.000 04.05.2012
Заставна БА №000097 11.02.2011 68.400 0.000 07.05.2012
Заставна БА №000098 11.02.2011 68.400 0.000 08.05.2012
Заставна БА №000099 11.02.2011 68.400 0.000 10.05.2012
Заставна БА №000100 11.02.2011 68.400 0.000 11.05.2012
Заставна БА №000101 11.02.2011 68.400 0.000 14.05.2012
Заставна БА №000102 11.02.2011 68.400 0.000 15.05.2012
Заставна БА №000103 11.02.2011 68.400 0.000 16.05.2012
Заставна БА №000104 11.02.2011 68.400 0.000 17.05.2012
Заставна БА №000105 11.02.2011 68.400 0.000 18.05.2012
Заставна БА №000106 11.02.2011 68.400 0.000 21.05.2012
Заставна БА №000107 11.02.2011 68.400 0.000 22.05.2012
Заставна БА №000110 11.02.2011 68.400 0.000 25.05.2012
Заставна БА №000111 11.02.2011 68.400 0.000 28.05.2012
Заставна БА №000112 11.02.2011 68.400 0.000 29.05.2012
Заставна БА №000113 11.02.2011 68.400 0.000 30.05.2012
Вексель АА 1959205 04.05.2011 1000 0.000 04.05.2018
Вексель АА 1959207 01.09.2011 700 0.000 01.09.2018
Вексель АА 1959208 01.09.2011 500 0.000 01.09.2018
Вексель АА 1959204 01.04.2011 500 0.000 01.04.2021
Вексель АА 1959203 01.04.2011 1000 0.000 01.04.2021
Вексель АА 1959202 01.04.2011 1000 0.000 01.04.2021
Вексель АА 1959209 01.09.2011 100 0.000 01.09.2018
Вексель АА 1959210 01.09.2011 15 0.000 01.09.2018
Вексель АА 1057650 01.03.2011 474 0.000 01.03.2018
Вексель АА 1057648 01.03.2011 2500 0.000 01.03.2018
Вексель АА 1959211 01.08.2012 2000 0 01.08.2019
Вексель АА 1959212 01.08.2012 2000 0 01.08.2019
Вексель АА 1959213 01.08.2012 2000 0 01.08.2019
Вексель АА 1959215 01.08.2012 2000 0 01.08.2019
Вексель АА №1959214 01.08.2012 2000 0 01.08.2019
Вексель АА №1959216 01.08.2012 2000 0 01.08.2019
Заставна БА №000063 03.02.2011 68.400 0 19.03.2012
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 33 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 45912 X X
Усього зобов'язань X 153975 X X
Опис: -

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Зведення житлового комплексу "Чайка" вiдбувається у двi черги.
Перша черга будiвництва - облiгацiї серiї "А":
Блок "Б" - площа житлового будинку 9207,24 кв.м.,
Блок "1-В" - площа житлового будинку 3906,89 кв.м.
Блок "1-Г" - загальна площа громадської будiвлi 2972,5 кв.м.
Фiтнес-центр - загальна площа 971 кв.м.
Центр дитячої творчостi - загальна площа 1593 кв.м.
108 квартирний будинок №11 - площа житлового будинку 8738,1 кв.м.
72 квартирний будинок №12 - площа житлового будинку 8607,87 кв.м.
72 квартирний будинок №13 - площа житлового будинку 8607,87 кв.м.- здано в експлуатацiю. Облiгацiї серiї "А" - погашено (розпорядження ДКЦПФР вiд 12.05.2008 р. № 91-С-О про скасування випуску облiгацiй серiї "А" ТОВ "УКРГАЗ")
Друга черга будiвництва - облiгацiї серiї "В","С","D","E","F","G":
Блок "А" - площа житлового будинку 29 650,95 кв.м., площа вбудованих нежитлових примiщень 2880,00 кв.м.; будинок №2 - площа житлового будинку 7 306,77 кв.м.; будинки 3 та 4 - загальна площа 14 541,14 кв.м., будинок №5 - площа житлового будинку 70469,7 кв.м., в тому числi нежитловi вбудованi примiщення - 12840 кв.м. - здано в експлуатацiю. Пiдприємство громадського харчування - загальна площа будiвлi 1184 кв.м.
Будинки 6,7,8,9,10 - загальна площа житлових будинкiв - 52692,72 кв.м., пiдземна автостоянка - машиномiсця в пiдземнiй автостоянцi за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. В.Лобановського, буд. 2, у кiлькостi 264 (двiстi шiстдесят чотири) машиномiсця
Випуск облiгацiй серiї E скасований згiдно Розпорядження НКЦПФР №118-КФ-С-О вiд 05.05.2014р.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 07 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ" за ЄДРПОУ 32209081
Територія за КОАТУУ 3222485903
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ -
Вид економічної діяльності за КВЕД 35.30
Середня кількість працівників 10
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. В.Лобановського, 3-А
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 14 13 0
первісна вартість 1001 70 70 0
накопичена амортизація 1002 56 57 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 4854 4686 0
первісна вартість 1011 6485 6450 0
знос 1012 1631 1764 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 339 1746 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 5208 6445 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 112170 81356 0
Виробничі запаси 1101 95 95 0
Незавершене виробництво 1102 62329 56743 0
Готова продукція 1103 48590 24337 0
Товари 1104 156 181 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 11992 8072 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

11567

0
з бюджетом 1135 630 1010 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 1 1 0
з нарахованих доходів 1140 2849 2849 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7126 6602 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 820 1030 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 820 1030 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 7503 2324 0
Усього за розділом II 1195 143090 114810 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 572 572 0
Баланс 1300 148869 121255 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10816 103 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 1023 1023 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -41597 -33846 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -29758 -32720 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 89858 82077 0
Довгострокові забезпечення 1520 16594 11075 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 106452 93152 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 26167 25953 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 0 0 0
за розрахунками з бюджетом 1620 28 33 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 3 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 7 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 45980 34827 0
Усього за розділом IІІ 1695 72175 60823 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 148869 121255 0

Примітки -
Керівник Кобрильов Ю.О.
Головний бухгалтер -

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 07 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ" за ЄДРПОУ 32209081
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 26817 7545
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 27214 ) ( 5735 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

1810
 збиток 2095 ( 397 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 144 258
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 478 ) ( 566 )
Витрати на збут 2150 ( 23 ) ( 119 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2208 ) ( 1021 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

363
 збиток 2195 ( 2963 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 30 13
Інші доходи 2240 710 288
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 153 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 740 ) ( 261 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

250
 збиток 2295 ( 2963 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

250
 збиток 2355 ( 2963 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -2963 250

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 69 828
Витрати на оплату праці 2505 129 159
Відрахування на соціальні заходи 2510 46 57
Амортизація 2515 145 207
Інші операційні витрати 2520 1789 3345
Разом 2550 2176 4595

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки -
Керівник Кобрильов Ю.О.
Головний бухгалтер -

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 07 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ" за ЄДРПОУ 32209081
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

13691

7691
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 11233 )

( 13417 )
Праці 3105 ( 104 ) ( 121 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 49 ) ( 58 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 332 ) ( 471 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 332 ) ( 326 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 7092 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 334 ) ( 3671 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 5 ) ( 4 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1634 -17142
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 652 12806
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 30 13
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 2085 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 21 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1424 12819
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 3100
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 3100
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 210 -1223
Залишок коштів на початок року 3405 820 1930
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 1030 707

Примітки -
Керівник Кобрильов Ю.О.
Головний бухгалтер -

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 07 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ" за ЄДРПОУ 32209081
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки -
Керівник Кобрильов Ю.О.
Головний бухгалтер -

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 07 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ" за ЄДРПОУ 32209081
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 10816 0 1023 0 -41597 0 0 -29758
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 10816 0 1023 0 -41597 0 0 -29758
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -2963 0 0 -2963
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 -10713 0 0 0 10713 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 -10713 0 0 0 7750 0 0 -2963
Залишок на кінець року 4300 103 0 1023 0 -33847 0 0 -32721

Примітки -
Керівник Кобрильов Ю.О.
Головний бухгалтер -