Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Кобрильов Юрiй Опанасович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2013
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2013 року

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
32209081
1.4 Місцезнаходження емітента
08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 3А
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(044)-593-46-01 (044)-593-46-01
1.6 Електронна поштова адреса емітента
tovukrgaz@ukr.net
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2013
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці http://ukrgaz.org.ua/ в мережі Інтернет 25.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про емітента X
2. Основні відомості про посадових осіб емітента X
3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
4. Відомості про цінні папери емітента
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
а) інформація про зобов'язання емітента X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції
6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
7. Інформація про конвертацію цінних паперів
8. Інформація про заміну управителя
9. Інформація про керуючого іпотекою
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
12. Інформація про іпотечне покриття:
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
15. Квартальна фінансова звітність емітента X
16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) X
18. Примітки:
п.1 д) ТОВ "УКРГАЗ" не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств. п.4 б) Посадовi особи акцiями пiдприємства не володiють. п.5 ТОВ "УКРГАЗ" не є акцiонерним товариством. Акцiї не випускались. п.6 ТОВ "УКРГАЗ" не є акцiонерним товаристовом. Загальнi збори не проводились. п.7 ТОВ "УКРГАЗ" не виплачувало дивiденди. п.9 а) ТОВ "УКРГАЗ" не є акцiонерним товариством. Акцiї не випускались. п.9 в) ТОВ "УКРГАЗ" не випускало iнших цiнних паперiв, окрiм цiльових облiгацiй. п.9 г) ТОВ "УКРГАЗ" не є акцiонерним товариством i не викупало власних акцiй. п.9 г) ТОВ "УКРГАЗ" не видавало сертифiкатiв цiнних паперiв. п.12 гарантiї третiх осiб за цiнними паперами ТОВ "УКРГАЗ" не надавались. п.14 ТОВ "УКРГАЗ" не є акцiонерним товариством. Корпоративне управлiння не впроваджене. п.26 ТОВ "УКРГАЗ" не є акцiонерним товариством. Загальнi збори не проводило. п.28 ТОВ "УКРГАЗ" не складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). п.9.г) ТОВ "УКРГАЗ" не випускало iнших цiнних паперiв. п.11.г) ТОВ "УКРГАЗ" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсь або виробнитво та розподiлення електроенергiї, газу та води. п.11.г') ТОВ "УКРГАЗ" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсь або виробнитво та розподiлення електроенергiї, газу та води.

3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ"
3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію серiя АОО №035780
3.3. Дата державної реєстрації 24.10.2002
3.4. Територія (область) Київська
3.5. Місцезнаходження 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 3А
3.6. Статутний капітал (грн.) 10815711.00
3.7. Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі 0.000
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
3.9. Чисельність працівників (чол.) 38
3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель, 41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель, 71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжирингу
3.11. Органи управління емітента Вищим органом Товариства є Загальнi Збори Учасникiв (по тексту - "Збори Учасникiв" або "Збори"). Виконавчим органом Товариства є Директор, який вирiшує всi питання дiяльностi Товариства (по тексту - "Директор"). Контроль за дiяльнiстю Директора Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю Товариства (по тексту - "Ревiзiйна комiсiя"). Збори Учасникiв Збори Учасникiв є вищим органом управлiння Товариства та складаються з Учасникiв або їх уповноважених представникiв. Збори Учасникiв мають повноваження згiдно Статуту вчиняти будь-якi дiї стосовно дiяльностi та справ Товариства, що не суперечать закону. Збори Учасникiв очолює Голова Зборiв Учасникiв (далi - "Голова"). Секретар Зборiв Учасникiв (далi - "Секретар") обирається Зборами Учасникiв шляхом голосування простою бiльшiстю голосiв присутнiх Учасникiв. Секретар веде протокол, допомагає Головi Зборiв Учасникiв виконувати його обов'язки протягом проведення Зборiв Учасникiв та виконувати iншi обов'язки, визначенi цим Статутом та Зборами Учасникiв. Збори Учасникiв (черговi та позачерговi) проводяться за основним мiсцем дiяльностi Товариства, чи в iншому мiсцi на територiї України. Щорiчнi Збори Учасникiв проводять в час та в мiсцi, визначеному Зборами Учасникiв, але не менше двох разiв на рiк, якщо iнше не буде прийнято рiшенням Зборiв Учасникiв Товариства. Збори Учасникiв проводяться з метою затвердження щорiчного звiту дiяльностi Товариства, а також для вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв. Позачерговi Збори Учасникiв скликаються Головою Товариства у випадку неплатоспроможностi Товариства та з iншого приводу, що вiдповiдає iнтересам Товариства. Позачерговi Збори Учасникiв можуть бути також скликанi Головою Товариства чи на вимогу одного чи кiлькох Учасникiв, що володiють не менш як 10 (десятьма) вiдсотками голосiв, чи на вимогу Ревiзiйної Комiсiї згiдно статтi 16.5. цього Статуту. Якщо на протязi 25 (двадцяти п'яти) робочих днiв Голова Товариства не виконає зазначеної вимоги, вони самi можуть скликати Збори Учасникiв. Повiдомлення про скликання Зборiв Учасникiв (далi - "Повiдомлення про Збори") надсилається всiм Учасникам Товариства рекомендованим листом, телексом, телефаксом, кур'єрською поштою чи доставкою з рук в руки на адреси, зазначенi в Статутi та вiдповiдних книгах Товариства. Повiдомлення про Збори повинно мiстити вказiвку на дату, час, мiсце проведення та порядок денний Зборiв Учасникiв. Повiдомлення про Збори має бути зроблено не менш нiж за 30 (тридцять) днiв до дня скликання Зборiв. В будь-якому випадку дата проведення Зборiв Учасникiв має бути спланована таким чином, щоб забезпечити отримання Учасниками необхiдних вiз та органiзацiю виїзду на мiсце проведення Зборiв Учасникiв. Учасники можуть вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв Учасникiв, при чому такi пропозицiї повиннi складатися в письмовiй формi та подаватися Головi Товариства не пiзнiше нiж за 25 (двадцять п'ять) днiв до дня проведення Зборiв Учасникiв. Голова Товариства негайно повiдомляє Учасникiв в письмовiй формi про будь-якi змiни в порядку денному. Будь-яке питання, яке не включене до порядку денного Зборiв Учасникiв може бути розглянуто на Зборами лише за згодою усiх Учасникiв (їхнiх уповноважених представникiв), присутнiх на Зборах. Учасникам (їх уповноваженим представникам) має бути надана можливiсть не пiзнiше як за 7 (сiм) днiв до дня скликання Зборiв ознайомитися з документами (проектами документiв), обговорення яких передбачено порядком денним. Якщо iншого не буде спецiально передбачено законодавством України, Збори Учасникiв визнаються повноважними, якщо. на них присутнi Учасники (представники Учасникiв), якi у сукупностi володiють бiльш нiж 60% (шiстдесят) голосiв. Учасники володiють кiлькiстю голосiв, що дорiвнює розмiру їх вiдповiдних Часток у Статутному (складеному) Капiталi. Будь-який Учасник може бути представлений на Зборах через свого представника, уповноваженого на те письмовим дорученням, виданим таким Учасником. Представник, присутнiй на Зборах, має право виступати та голосувати вiд iменi Учасника так, як зазначено в дорученнi. Уповноваженi представники Учасникiв можуть дiяти на постiйнiй основi чи призначатися на певний перiод, що визначається на розсуд вiдповiдного Учасника. Голова та Секретар Зборiв Учасникiв вiдповiдають за ведення протоколу та внесення до протоколу всiх рiшень, якi було обговорено та прийнято на Зборах. Письмовi протоколи українською мовою готуються Секретарем Зборiв одразу пiсля проведення Зборiв Учасникiв та надаються Учасникам. Протоколи повиннi мiстити пiдписи Голови та Секретаря Зборiв Учасникiв. Книга оригiналiв таких протоколiв зберiгається у Директора Товариства. Книга оригiналiв протоколiв може перевiрятися Учасниками в будь-який час протягом робочого дня. Учасникам Товариства за їх вимогою видаються засвiдченi витяги з книги протоколiв. До виключної компетенцiї Зборiв Учасникiв Товариства належить: а) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; б) внесення змiн до статуту Товариства, у тому числi змiна розмiру його Статутного (складеного) капiталу; в) утворення i вiдкликання виконавчого та iнших органiв Товариства; г) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, затвердження звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибуткiв (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв; д) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень; е) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; є) визначення органiзацiйної структури Товариства; з) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; и) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв; i) прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу; ї) прийняття рiшення про обрання уповноваженої особи учасникiв для представлення iнтересiв Товариства у випадках, передбачених законом; й) встановлення розмiру, форми i порядку внесення учасниками додаткових вкладiв; к) вирiшення питання про придбання Товариством частки учасника; л) виключення учасника з Товариства; З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статтi 14 Статуту, а також при вирiшеннi питання про виключення учасника з товариства рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв учасникiв Товариства. По рештi питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голос Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор Товариства вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за винятком тих питань, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв. Директор Товариства пiдзвiтний Зборам Учасникiв та органiзовує виконання їх рiшень. Директор Товариства дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України. Директор вiдповiдає як за дiяльнiсть Товариства в цiлому, так i за виконання покладених на нього окремих завдань. Директором Товариства може бути особа, яка перебуває з Товариством у трудових вiдносинах. Вiд iменi i за дорученням Зборiв Учасникiв Голова Зборiв Учасникiв може укладати з Директором трудовий договiр (контракт), в якому передбачаються права та обов'язки Директора, вiдповiдальнiсть Директора перед Товариством та Трудовим колективом Товариства, умови матерiального забезпечення та звiльнення з посади з урахуванням гарантiй, передбачених трудовим договором та чинним законодавством України. Директор Товариства здiйснює такi функцiї: - без довiреностi представляє Товариство в усiх державних, громадських, приватних та iнших органiзацiях, органах i установах як на територiї України, так i за її межами; - на пiдставi рiшень Зборiв Учасникiв Товариства, що входять до їх компетенцiї, видає накази, iнструкцiї та розпорядження, обов'язковi до виконання усiма працiвниками Товариства; - без довiреностi укладає договори, а також вчинює iншi юридичнi дiї вiд iменi Товариства. - видає довiреностi вiд iменi Товариства з врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України; - надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно призначення на посади керiвникiв вiдособлених пiдроздiлiв Товариства; - застосовує до працiвникiв Товариства заохочення за успiхи в роботi та стягнення за порушення трудової дисциплiни; - надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно порядку формування та використання коштiв Резервного фонду. - Крiм функцiй, зазначених в пiдпунктах 15.8.1. - 15.8.7. цього Статуту, Директор здiйснює i iншi функцiї, визначенi цим Статутом, рiшеннями Зборiв Учасникiв та чинним законодавством Україн
3.12. Засновники емітента Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОВЕРСIС КОМЕРС ЛIМIТЕД" ("OVERSEAS COMMERCE LIMITED") Сполучене Королiвство Великобританiї i Пiвнiчної Iрландiї Лондон Сьюит 9 Шеферд Маркет 8, Мейфейр, м Лондон - 92% Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФЕЙРПАУЕР ЛIМIТЕД" ("FAIRPOWER LIMITED") Кеннедi авеню 8, 1-й поверх, офiс 101 а/с 1087 Нiкосiя Кiпр 7,9% ПЗНВIФ "КОНСЕНТ КАПIТАЛ" ТОВ "КОНСЕНТ КАПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Україна, Село Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 21, корп. 2 Свiдоцтво Серiя А01 Номер 265720 вiд 28.10.2008р., видане Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 27.11.2007р. ЄДРПОУ 35575477 - 0,1%.

4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада Директор
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кобрильов Юрiй Опанасович
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕК 695190 Первомайським МВ УМВС України у Луганськiй обл.
4.4. Рік народження 1959
4.5. Освіта вища
4.6. Стаж керівної роботи (років) 22
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "УКРГАЗ", Директор департаменту цiноутворення
4.8. Опис Посадова особа емiтента не обiймає посади на iнших пiдприємствах
Судимiсть за кориснi та посадовi злочини вiдсутня.
Призначен на посаду з 29 серпня 2011р. згiдно Протоколу Загальних зборiв Учасникiв ТОВ "УКРГАЗ" №59-2 вiд 29.08.2011р., Наказ про вступ до обов'язкiв Директора №55-К вiд 29.08.2011р.
4.1. Посада Головной бухгалтер за сумiсництвом
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Скорик Людмила Миколаївна
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 790832 24.04.2013 Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4.4. Рік народження 1971
4.5. Освіта вища
4.6. Стаж керівної роботи (років) 8
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "БК "Будцентр", головний бухгалтер
4.8. Опис Судимiсть за кориснi та посадовi злочини вiдсутня.
Звiльнений вiдповiдно Наказу №65-к Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ" вiд 03.11.2011р. про звiльнення з посади Головного бухгалтера за власним бажанням.
Обгрунтування змiн - власне бажання, перевдення працювати до ТОВ "КОНСЕНТ КАПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
Призначена на посаду вiдповiдно Наказу №66-к Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ" вiд 04.11.2011р. про призначення на посаду Головного бухгалтера за сумiсництвом.
Обгрунтування змiн - власне рiшення.

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

5.1. Найменування ПАТ КБ "Надра"
5.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20025456
5.4. Місцезнаходження м.Київ 04053 м.Київ вул.Артема, 15
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 362010
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.07.2007
5.7. Міжміський код та телефон 044-205-30-11
5.8. Факс 044-205-30-11
5.9. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
5.10. Опис Емiтент користується послугами зберiгача.
5.1. Найменування ТОВ "Кредит-Рейтинг"
5.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31752402
5.4. Місцезнаходження м.Київ 04070 м.Київ вул.Межигiрська, 1
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.12.2006
5.7. Міжміський код та телефон 044-490-25-50
5.8. Факс 044-490-25-50
5.9. Вид діяльності консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння; дослiдження ринку та вивчення суспiльної думки
5.10. Опис Емiтент користується послугами рейтингового агенства.
5.1. Найменування ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
5.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24917996
5.4. Місцезнаходження м.Київ 04107 м.Київ вул.Тропiнiна 7-Г
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 498004
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
5.7. Міжміський код та телефон 044-585-42-42
5.8. Факс 044-585-42-42
5.9. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
5.10. Опис Емiтент користується послугами депозитарiя.
5.1. Найменування Аудиторська фiрма "ГАРАНТ ?НФОРМ СЕРВ?С"
5.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14343382
5.4. Місцезнаходження м.Київ вул. Куренiвська, 2-Б
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0215
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
5.7. Міжміський код та телефон 044-451-59-13
5.8. Факс 044-451-59-13
5.9. Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
5.10. Опис Емiтент користується послугами аудитора.
5.1. Найменування ПАТ "Дельта Банк"
5.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020
5.4. Місцезнаходження м.Київ 01133 м.Київ вул. Щорса, 36-Б
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 533966
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.05.2010
5.7. Міжміський код та телефон 044-495-64-04
5.8. Факс 044-495-64-04
5.9. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
5.10. Опис Емiтент користується послугами зберiгача

Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18.10.2007 705/2/07 ДКЦПФР цільові 38.00 1315386 Документарні іменні 49984668.00 0.000 - 0.00 01.06.2010
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї
облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї С будуть використанi для будiвництва 167 квартирного, двосекцiйного
житлового будинку №8, загальною площею квартир 13 153,86 кв.м в с.Чайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент
здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
18.10.2007 706/2/07 ДКЦПФР цільові 38.00 836895 Документарні іменні 31802010.00 0.000 - 0.00 01.06.2010
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї D будуть використанi для будiвництва 154 квартирного, двосекцiйного житлового будинку №10, загальною площею квартир 11 499,38 кв.м в с.Чайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
18.10.2007 707/2/07 ДКЦПФР цільові 68400.00 264 Документарні іменні 18057600.00 0.000 - 0.00 01.06.2010
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї Е будуть використанi для будiвництва пiдземної автостоянки на 264 машиномiсця, загальною площею паркомiсць 4752 кв.м в с.Чайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив
вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
18.10.2007 708/2/07 ДКЦПФР цільові 4512690.00 1 Документарні іменні 4512690.00 0.000 - 0.00 01.06.2010
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї
облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї F будуть використанi для будiвництва басейну в с.Чайки, Київської
областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
18.10.2007 709/2/07 ДКЦПФР цільові 38.00 166265 Документарні іменні 6318070.00 0.000 - 0.00 01.06.2010
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї
облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї G будуть використанi для будiвництва торгово-розважального центру в
с.Чайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
24.10.2006 663/2/06 ДКЦПФР цільові 30.00 8982801 Документарні іменні 269484030.00 0.000 - 0.00 01.11.2009
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї
облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї В будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Емiтента з фiнансування будiвництва житлових будинкiв №№1/1-1/5, 2/1, 2/2, 2/3, дитячий дошкiльний заклад та реконструкцiї житлового будинку №5/1 з прибудованими офiсними примiщеннями в с.Чайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
24.10.2006 662/2/06 ДКЦПФР цільові 30.00 3752146 Документарні іменні 112564380.00 0.000 - 0.00 01.02.2008
Опис Облiгацiї серiї "А" - погашено (розпорядження ДКЦПФР вiд 12.05.2008 р. № 91-С-О про скасування випуску облiгацiй серiї "А" ТОВ
"УКРГАЗ")

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 3100.00 X X
у тому числі(за кожним кредитом):
Кредит вiд ТОВ "ФКГ "ЧАЙКА" КРЕДИТНИЙ ДОГОВIР № 38/МП/2013 28.03.2013 3100.00 18 27.03.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 149085.62 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 118733.78 X X
за облiгацiями серiя B 06.11.2006 81338.35 0.000 01.11.2009
за облiгацiями серiя C 01.11.2007 22187.60 0.000 01.06.2010
за облiгацiями серiя D 01.11.2007 5068.90 0.000 01.06.2010
за облiгацiями серiя E 01.11.2007 1185.37 0.000 01.06.2010
за облiгацiями серiя F 01.11.2007 4512.690 0.000 01.06.2010
за облiгацiями серiя G 01.11.2007 4440.870 0.000 01.06.2010
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 20829.25 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 9522.59 X X
Заставна БА №000073 08.02.2011 68400.000 0.000 01.04.2012
Заставна БА №000072 08.02.2011 68400.000 0.000 30.03.2012
Заставна БА №000008 02.02.2011 68400.000 0.000 27.12.2011
Заставна БА №000010 02.02.2011 68400.000 0.000 29.12.2011
Заставна БА №000011 02.02.2011 68400.000 0.000 30.12.2011
Заставна БА №000014 02.02.2011 68400.000 0.000 06.01.2012
Заставна БА №000015 02.02.2011 68400.000 0.000 09.01.2012
Заставна БА №000016 02.02.2011 68400.000 0.000 10.01.2012
Заставна БА №000017 02.02.2012 68400.000 0.000 11.01.2012
Заставна БА №000018 02.02.2011 68400.000 0.000 12.01.2012
Заставна БА №000021 02.02.2012 68400.000 0.000 17.01.2012
Заставна БА №000022 02.02.2012 68400.000 0.000 18.01.2012
Заставна БА №000024 02.02.2011 68400.000 0.000 20.01.2012
Заставна БА №000026 02.02.2011 68400.000 0.000 24.01.2012
Заставна БА №000029 02.02.2011 68400.000 0.000 27.01.2012
Заставна БА №000030 02.02.2011 68400.000 0.000 30.01.2012
Заставна БА №000038 02.02.2012 68400.000 0.000 10.02.2012
Заставна БА №000033 02.02.2011 68400.000 0.000 03.02.2012
Заставна БА №000034 02.02.2011 68400.000 0.000 06.02.2012
Заставна БА №000039 02.02.2011 68400.000 0.000 13.02.2012
Заставна БА №000035 02.02.2011 68400.000 0.000 07.02.2012
Заставна БА №000040 02.02.2011 68400.000 0.000 14.02.2012
Заставна БА №000042 02.02.2012 68400.000 0.000 16.02.2012
Заставна БА №000043 03.02.2011 68400.000 0.000 17.02.2012
Заставна БА №000044 03.02.2011 68400.000 0.000 20.02.2012
Заставна БА №000045 03.02.2011 68400.000 0.000 21.02.2012
Заставна БА №000046 03.02.2011 68400.000 0.000 22.02.2012
Заставна БА №000047 03.02.2011 68400.000 0.000 23.02.2012
Заставна БА №000049 03.02.2011 68400.000 0.000 27.02.2012
Заставна БА №000050 03.02.2011 68400.000 0.000 28.02.2012
Заставна БА №000051 03.02.2011 68400.000 0.000 29.02.2012
Заставна БА №000052 03.02.2011 68400.000 0.000 01.03.2012
Заставна БА №000053 03.02.2011 68400.000 0.000 02.03.2012
Заставна БА №000054 03.02.2011 68400.000 0.000 05.03.2012
Заставна БА №000057 03.02.2011 68400.000 0.000 09.03.2012
Заставна БА №000058 03.02.2011 68400.000 0.000 12.03.2012
Заставна БА №000059 03.02.2011 68400.000 0.000 13.03.2012
Заставна БА №000060 03.02.2011 68400.000 0.000 14.03.2012
Заставна БА №000067 08.02.2011 68400.000 0.000 23.03.2012
Заставна БА №000069 08.02.2011 68400.000 0.000 27.03.2012
Заставна БА №000070 08.03.2012 68400.000 0.000 28.03.2012
Заставна БА №000071 08.02.2011 68400.000 0.000 29.03.2012
Заставна БА №000074 08.02.2011 68400.000 0.000 02.04.2012
Заставна БА №000075 08.02.2011 68400.000 0.000 03.04.2012
Заставна БА №000076 08.02.2011 68400.000 0.000 04.04.2012
Заставна БА №000077 08.02.2011 68400.000 0.000 05.04.2012
Заставна БА №000077 08.02.2011 68400.000 0.000 05.04.2012
Заставна БА №000078 08.02.2011 68400.000 0.000 06.04.2012
Заставна БА №000081 08.02.2011 68400.000 0.000 11.04.2012
Заставна БА №000084 11.02.2011 68400.000 0.000 16.04.2012
Заставна БА №000085 11.02.2011 68400.000 0.000 17.04.2012
Заставна БА №000086 11.02.2011 68400.000 0.000 18.04.2012
Заставна БА №000087 11.02.2011 68400.000 0.000 19.04.2012
Заставна БА №000088 11.02.2011 68400.000 0.000 20.04.2012
Заставна БА №000089 11.02.2011 68400.000 0.000 23.04.2012
Заставна БА №000090 11.02.2011 68400.000 0.000 24.04.2012
Заставна БА №000091 11.02.2011 68400.000 0.000 25.04.2012
Заставна БА №000092 11.02.2011 68400.000 0.000 26.04.2012
Заставна БА №000093 11.02.2011 68400.000 0.000 27.04.2012
Заставна БА №000094 11.02.2011 68400.000 0.000 30.04.2012
Заставна БА №000095 11.02.2011 68400.000 0.000 03.05.2012
Заставна БА №000096 11.02.2011 68400.000 0.000 04.05.2012
Заставна БА №000097 11.02.2011 68400.000 0.000 07.05.2012
Заставна БА №000098 11.02.2011 68400.000 0.000 08.05.2012
Заставна БА №000099 11.02.2011 68400.000 0.000 10.05.2012
Заставна БА №000100 11.02.2011 68400.000 0.000 11.05.2012
Заставна БА №000101 11.02.2011 68400.000 0.000 14.05.2012
Заставна БА №000102 11.02.2011 68400.000 0.000 15.05.2012
Заставна БА №000103 11.02.2011 68400.000 0.000 16.05.2012
Заставна БА №000104 11.02.2011 68400.000 0.000 17.05.2012
Заставна БА №000105 11.02.2011 68400.000 0.000 18.05.2012
Заставна БА №000106 11.02.2011 68400.000 0.000 21.05.2012
Заставна БА №000107 11.02.2011 68400.000 0.000 22.05.2012
Заставна БА №000108 11.02.2011 68400.000 0.000 23.05.2012
Заставна БА №000109 11.02.2011 68400.000 0.000 24.05.2012
Заставна БА №000110 11.02.2011 68400.000 0.000 25.05.2012
Заставна БА №000111 11.02.2011 68400.000 0.000 28.05.2012
Заставна БА №000112 11.02.2011 68400.000 0.000 29.05.2012
Заставна БА №000113 11.02.2011 68400.000 0.000 30.05.2012
Заставна БА №000115 02.03.2011 68400.000 0.000 06.03.2012
Вексель АА 1959205 04.05.2011 1000000.000 0.000 04.05.2018
Вексель АА 1959207 01.09.2011 700000.000 0.000 01.09.2018
Вексель АА 1959208 01.09.2011 500000.000 0.000 01.09.2018
Вексель АА 1959204 01.04.2011 500000.000 0.000 01.04.2021
Вексель АА 1959203 01.04.2011 1000000.000 0.000 01.04.2021
Вексель АА 1959202 01.04.2011 1000000.000 0.000 01.04.2021
Вексель АА 1959209 01.09.2011 100000.000 0.000 01.09.2018
Вексель АА 1959210 01.09.2011 15000.000 0.000 01.09.2018
Вексель АА 1057650 01.03.2011 474000.000 0.000 01.03.2018
Вексель АА 1057648 01.03.2011 2500000.000 0.000 01.03.2018
Вексель АА 1959211 01.08.2012 2000000.00 0 01.08.2019
Вексель АА 1959212 01.08.2012 2000000.00 0 01.08.2019
Вексель АА 1959213 01.08.2012 2000000.00 0 01.08.2019
Вексель АА 1959215 01.08.2012 2000000.00 0 01.08.2019
Вексель АА №1959214 01.08.2012 2000000.00 0 01.08.2019
Вексель АА №1959216 01.08.2012 2000000.00 0 01.08.2019
Заставна АА 0000002 12.08.2011 1675195.83 0 16.07.2012
Заставна АА 000003 12.08.2011 720270.00 0 17.07.2012
Заставна БА №000119 16.08.2011 334290 0 26.07.2012
Заставна БА №000124 26.02.2013 121980.00 0 14.03.2013
Заставна БА №000120 18.10.2012 121980.00 0 31.12.2012
Заставна БА №000116 18.10.2012 169942.00 0 31.12.2012
Заставна БА №000123 18.10.2012 169942.00 0 31.12.2012
Заставна БА №000122 18.10.2012 334290.00 0 31.12.2012
Заставна БА №00121 18.10.2012 334290.00 0 31.12.2012
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 30 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 53118 X X
Усього зобов'язань X 205333.62 X X
Опис: -

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 04 | 24
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ" за ЄДРПОУ 32209081
Територія за КОАТУУ 3222485903
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ -
Вид економічної діяльності за КВЕД 35.3
Середня кількість працівників 11
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. В.Лобановського, 3-А
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 55 55 0
накопичена амортизація 1002 55 55 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 8 8 0
Основні засоби: 1010 5142 7307 0
первісна вартість 1011 6948 9200 0
знос 1012 1806 1893 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 5150 7315 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 162823 182111 0
Виробничі запаси 1101 112 112 0
Незавершене виробництво 1102 102933 121536 0
Готова продукція 1103 59745 60430 0
Товари 1104 33 33 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 22502 19541 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 1131 866 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 2849 2849 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 31389 18959 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1930 3012 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 1930 3012 0
Витрати майбутніх періодів 1170 23575 23575 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 5483 11249 0
Усього за розділом II 1195 251682 262162 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 2074 2074 0
Баланс 1300 258906 271551 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований капітал 1400 10816 10816 0
Капітал у дооцінках 1405 1023 1023 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 10175 10224 0
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 44486 44155 0
Усього за розділом I 1495 66500 66218 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 3100 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 119978 118734 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 119978 121834 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 31504 30352 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 5982 5982 0
за розрахунками з бюджетом 1620 28 30 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 7 5 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 10 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 34907 47121 0
Усього за розділом IІІ 1695 72428 83500 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 258906 271551 0

Примітки -
Керівник Кобрильов Ю.О.
Головний бухгалтер Скорик Л.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 04 | 24
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ" за ЄДРПОУ 32209081
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 31.03.2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 5155 19508
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 4075 15776
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 1080 3732
Валовий: збиток 2095 0 0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 126 86
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 297 318
Витрати на збут 2150 53 10
Інші операційні витрати 2180 843 3143
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 14 347
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 0 0
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 13 0
Інші доходи 2240 231 9026
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 0 0
Втрати від участі в капіталі 2255 0 0
Інші витрати 2270 209 8217
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 49 1156
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 0 0
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 49 1156
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 0 0
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 49 1156
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 624 424
Витрати на оплату праці 2505 80 163
Відрахування на соціальні заходи 2510 29 59
Амортизація 2515 106 119
Інші операційні витрати 2520 2717 1759
Разом 2550 3556 2524
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки -
Керівник Кобрильов Ю.О.
Головний бухгалтер Скорик Л.М.

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)

Зведення житлового комплексу "Чайка" вiдбувається у двi черги.
Перша черга будiвництва - облiгацiї серiї "А":
Блок "Б" - площа житлового будинку 9207,24 кв.м.,
Блок "1-В" - площа житлового будинку 3906,89 кв.м.
Блок "1-Г" - загальна площа громадської будiвлi 2972,5 кв.м.
Фiтнес-центр - загальна площа 971 кв.м.
Центр дитячої творчостi - загальна площа 1593 кв.м.
Пiдприємство громадського харчування - загальна площа будiвлi 1184 кв.м.
108 квартирний будинок №11 - площа житлового будинку 8738,1 кв.м.
72 квартирний будинок №12 - площа житлового будинку 8607,87 кв.м.
72 квартирний будинок №13 - площа житлового будинку 8607,87 кв.м.- здано в експлуатацiю. Облiгацiї серiї "А" - погашено (розпорядження ДКЦПФР вiд 12.05.2008 р. № 91-С-О про скасування випуску облiгацiй серiї "А" ТОВ "УКРГАЗ")
Друга черга будiвництва - облiгацiї серiї "В","С","D","E","F","G":
Блок "А" - площа житлового будинку 29 650,95 кв.м., площа вбудованих нежитлових примiщень 2880,00 кв.м.; будинок №2 - площа житлового будинку 7 306,77 кв.м.; будинки 3 та 4 - загальна площа 14 541,14 кв.м., будинок №5 - площа житлового будинку 70469,7 кв.м., в тому числi нежитловi вбудованi примiщення - 12840 кв.м. - здано в експлуатацiю.
Будинки 6,7,8,9,10 - загальна площа житлових будинкiв - 52692,72 кв.м., пiдземна автостоянка, басейн, торгово-розважальний центр.
Станом на 31.03.2013р. - будинки 6,7,10 здани та введенi в експлуатацiю.
Станом на 31.03.2013 р. виконанi наступнi роботи по будинку №9:
- облаштування пальового поля - 100%,
- зовнiшнi мережi - 100%,
- каркаси будiвель - 100%,
- внутрiшнє опорядження - 100%,
- внутрiшнє електропостачання - 100%,
- фасади будiвель - 100%.
Станом на 31.03.2013р. виконанi наступнi роботи по будинку №8:
- облаштування пальового поля - 100%,
- зовнiшнi мережi - 70%,
- каркаси будiвель - 90%,
- внутрiшнє опорядження - 50%,
- внутрiшнє електропостачання - 50%,
- фасади будiвель - 5%.