Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Кобрильов Ю.О.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.04.2013
(дата)

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
32209081
1.4 Місцезнаходження емітента
08130, село Чайки, Києво-Святошинський район, Київська область, Лобановського Валерiя, будинок 3А
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
044-593-46-01 044-593-46-02
1.6 Електронна поштова адреса емітента
tovukrgaz@ukr.net
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 29.04.2013
(дата)
2.2. Повідомлення - - 29.04.2013
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці http://ukrgaz.org.ua/ в мережі Інтернет 29.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.04.2013 звільнено Головний бухгалтер Скорик Людмила Миколаївна МЕ 790832
15.02.2007 Святошинським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0.00000
Зміст інформації:
Звiльнений вiдповiдно Наказу №16-к Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ" вiд 29.04.2013р. про звiльнення з посади Головного бухгалтера за власним бажанням з 29.04.2013р.
Обгрунтування змiн - власне бажання.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня.
Скорик Л.М. прибувала на посадi Головного бухгалтера з 15.07.2010р. по 29.04.2013р.
На 29.04.2013р. на посаду Головного бухгалтера ТОВ "УКРГАЗ" нiкого не призначено.